[Video: "მსოფლიო რევოლუცია"]

მოგესალმებათ საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის საქართველოს სექცია!

http://www.joseph-stalin.net/

100 წლის კომინტერნი

follow us on facebook:

"Comintern 1919 - 2019"

 

2019

2019

 

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს!

 

 

18 წლის წინ ...

 

 

 

მისალოცი მისამართზე სოლიდარობის

 

Message of the Comintern (SH)

on occasion of the 18th anniversary

of the Comintern (SH)


December 31, 2000 - December 31, 2018 


Dear comrades !

Today, we celebrate the 18th anniversary of the founding of the Comintern (SH).. At the current highest stage of its development, the proletarian International reached in all its 154 years of history (since 1864) the longest uninterruptedly revolutionary phase without deviations, degenerations, crises etc. This is a heavy blow against all enemies of the proletarian International and a great victory for the world proletariat.

The founding of the Comintern (SH) is an event of great historical importance. From that day on the great work of the Comintern had been continued actively and honorably.

The Comintern (SH) was founded because the Comintern history teaches that the world proletariat can not be victorious without its world party. Without revolutionary leadership of a Bolshevik world organisation, the matter of the world-proletarian revolution is doomed to failure.

The Comintern (SH) is the organization of the world proletariat in the period of the revolutionary transition from world capitalism to world socialism, and from world socialism to world communism.

Without Communist International there is no overthrow and destruction of world capitalism.

Without Communist International there is no victorious construction of world socialism.

Without Communist International there is no transition to world communism.

In the end of the 1990s we created the "19 Theses" of the re-construction of the Comintern of Lenin and Stalin on occasion of the 80th anniversary of foundation. Today, 20 years later, when we will enter the centenary of the founding of the Comintern, these "19 Theses" have already become a historical document in itself.

In this document we answered positively the most decisive question:

"Should we found a new Communist International at the millenium change ?"

We said "yes" because we had a rock solid conviction what Lenin has formerly prophesized after having overcome the opportunistic degeneration of the Second International:

"Essentially the Communist International did not fall - lives on till this day and will also live on in future!"

And in our "19 Theses" (1999) we said:

"Yes, the creation of a new Comintern is not to be delayed. It is the very first and most essential task for all communists in the world - in the coming millenium."

To start with the creation of a new proletarian vanguard party, the Comintern (SH) was founded in the New Year Eve 200 0/ 2001 by those Stalinist-Hoxhaists who couldn't accept to give up the beloved former glorious Comintern of Lenin and Stalin..

The Stalinist-Hoxhaists wanted to take revenge on the betrayal of the revisionists and were determined enough to reorganize the anti-revisionist struggle on the basis of the 5 Classics of Marxism-Leninism by means of the founding of the Comintern (SH).

These Stalinist-Hoxhaists were less than fingers at a fist, but firm and determined enough to uphold the banner of the world socialist revolution.

These Stalinist-Hoxhaists , who founded the Comintern (SH), decided to protect and spread the revolutionary flame of the world proletariat in the spirit of the 5 Classics of Marxism-Leninism all over the world.

In our "CALL FOR THE FOUNDING OF THE NEW COMINTERN"

we stated on New Year's Eve 2000:

"Comrades, this is the historical, last dark night, when the revisionists and social-fascists and all their open and hidden lackeys all over the world hindered us Marxist - Leninists to refound our Communist International. With a new red dawn we step into the new century with our new Communist International in continuation of all the former Communist Internationals founded in the spirit of Marx, Engels, Lenin and Stalin. We declare with this -now and forever :

Comrade Enver Hoxha is the 5 th Classic of Marxism-Leninism aside Marx, Engels, Lenin and Stalin. This will be the ideological basis of the Comintern (ML).
It is from now on the duty of the Marxist-Leninists all over the world to join and keep the Comintern (ML) alive as a Bolchevist class-instrument of the world proletariat."

The entire struggle of the Comintern (SH) within 18 years was based on the teachings of the 5 Classics of Marxism-Leninism in preparing, propagating and accelerating the world-proletarian, socialist revolution.

And that's what we a very proud of.

Like the last years, we are again overwhelmed by the support of our members and users. The Comintern (SH) was pleased by the large amount of users of our websites from all over the world. We thank you for the many interesting inquiries to our email address or on facebook, which we gladly answered. We were also pleased with criticisms that helped us correct mistakes. And last but not least, your words of praise have encouraged us to march always further to the world socialist revolution. We will also be very pleased about your contributions in the coming year 2019. We would like to thank you for your loyalty to the Comintern (SH) and wish you all a lot of success in the new year! Together we will be victorious !

On occasion of its 18th anniversary the Comintern (SH), we send militant greetings to all comrades the world over.

We want to thank you for your greetings, for your active support and solidarity.

We highly appreciate your revolutionary work that you have done and that will be done in 2019.

We wish you all continued strength, courage and perseverance in our global class struggle!

The victory of the world socialist revolution is inevitable !

The glorious epoch of world socialism will soon begin !

Forward with the Comintern (SH) to the world socialist revolution!

Forward in the spirit of the five Classics of Marxism-Leninism!

Long live proletarian internationalism!

Long live world communism!

Comintern (SH)

Wolfgang Eggers

31st of December 2018

 

 

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს! (ქართულად)

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi! ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)


Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁!(Chinese)


Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi)

 

 

История Грузии

ДАТЫ До н. э.
    

1000000 лет

1 миллион 800 - 600 тысяч лет. В Дманиси обнаружены скелеты, самые древние следы существования человека во всей Евразии

XII-VIII вв. до н.э. Диаохи и Колха, первые грузинские государственные образования
750 до н.э. Поход царя Урарту Сардури II против Колха
676 до н.э. Разгром урартским царем Руса II царства мушков (месхов)
VI в. до н. э. Колхидское царство в западной Грузии, до IV века до н. э.
IV-III вв. до н. э. Картлииское (Иберийское) царство в восточной Грузии, до VI век н.э.
229 до н.э. Начали править царские династий Иберии, правившие с 299 г. до Р. Х. по 580 г. по Р.Х..
65 до н.э. Поход Помпея против Картли
  Р.Х. 
35 Вторжение картлийского войска в Армению во главе с царём Фарсманом и воцарение на армянский престол брата Фарсмана - Митридата
63 Колхида вошла в состав Римской империи
134 Вторжение аланов в Парфию и Рим, организованное царём Картли Фарсманом II
326 Объявление христианства государственной религией
IV-VI вв. Царство Лазов (Лазика) в Западной Грузии
482-484 Восстание под руководством Вахтанга Горгасала против Сасанидов.
542 Начало "Большой войны" между Ираном и Византией в западной Грузии
554 Убийство царя лазов Губаза II византийскими полководцами
562 Конец "Большой войны"
580 Прекратилось правление царские династий Иберии, правившие с 299 г. до Р. Х. по 580 г. по Р.Х..
608 Церковный раскол между грузинской и армянской церковью
627 Осада Тбилиси византийцами и хазарами, под руководством императора Ираклия.
628 Взятие Тбилиси хазарами.
 654 Мирный дотовор между Грузией и Халифатом т.н. "Охранная грамота".
697 Переход арабов в Западную Грузию
735 Поход арабского полководца Мервана -ибн Мухамеда (Мурвана глухого) на Грузию
853.08.05 Взятие Тбилиси арабским полководцем Буга-Тюрком
914 Поход Эмира Абул-Касима в восточную и южную Грузию
979 Давид Курапалат оказал помощь Василию II во время восстания Варды Склира
1008-1010 Присоединение Кахети-Эрети Багратом III
1021 Битва при Ширимни между Георгием II и императором Василием II
1023 Грузино-византийский мирный договор
1028 Поход византийцев в Грузию
1032 Пленение Тбилиского эмира Джафара
1037-1039 Осада Тбилиси при Баграте IV
1064 Первый поход турок-сельджуков на Грузию
1068 Второй поход турок-сельджуков на Грузию
1073 Восстание феодалов против Георгия II
1080 "Большая туретчина"
1083 Георгий II начал платить дань туркам-сельджукам
1099 Давид IV прекратил платить дань туркам-сельджукам
1104 Руис-Урбнисское церковное собрание
1104 Эрцухская битва между Давидом IV селджуками
1106 Основание Гелатского монастыря
1110 Освобождение Самшвилде от турков-селджуков
1115 Освобождение Рустави от турков-селджуков
1117 Освобождение Гиши от турков-селджуков
1118 Освобождение Лоре от турков-селджуков. Переселение кипчаков.
1121.08.12 В Дидгорскм сражение грузини разбили 300 000 войско турков-селджуков
1122 Освобождение Тбилиси от турков-селджуков
1123 Освобождение Дманиси от турков-селджуков
1124 Взятие Ани и Ширвана
1130 Заговор против Деметре I
1138 Взятие Гандзи грузинским войском
1177 Восстание царевича Демны
1179 Чрезвычайное собрание, на котором был принят закон против воров и бандитов
1185 Замужество Тамар за Юрием
1188 Замужество Тамар за Давидом Сосланом
1195 В Шамхорской битве грузины разбили турков-селджуков
1202 В Басианской битве грузины разбили Румского султана
1204 Создание с помощю грузинского царства Трапизонской империи
1210 Поход грузин в Северный Иран
1220 Первое появление монголов в Грузии
1225 Битва при Гарниси между грузинами и Джалал-ад-Дином
1226 Взятие Тбилиси Джалал-ад-Дином
1243 Договор между монголами и грузинами
1259 Восстание Давида Нарина
1260 Восстание Давида Улу
1266 Отделение княжества Самцхе (южной Грузии)
1386-1403 Восемь походов Тамерлана (Тимур-ленга) против Грузии
  XV век
1403 Договор между Тимур-ленгом и Георгием VII
1416 Поход Кара-Юсуфа в Самцхе
1462 Имеретский эристав Баграт восстал против Георгия VIII
1463 Чихорская битва между Георгем VIII и Имеретинским эриставом Багратом
1465  Битва при Паравани между Георгем VIII и правителем Самцхе Кваркварк Джакелом
1490 Совет (Дарбази) царства Картли признал распад Грузии на три царства (Картли, Кахети, Имерети) и одно княжество (Самцхе)
1492 Царь Кахетии Александр I направил в Москву послов, прося о покровительстве. В послании великому князю Московскому Ивану III Александр именует себя "холопом Ивана", которого называет Велики Царем (М. Миансаров).
  XVI век
1501 Исмаил-Софиа, родоначальник персидских шахов Сефевидской династии, покорил Ширван (М. Миансаров).
1520 Поход кызылбашей на Картли под предводительством Шаха Исмаила
1535 В Мурджахетской битве грузини одержали верх над турками
1541-1554 Четыре Похода шаха Тамаза в Картли
1545 В Битве на поле Сохоиста грузинское войско потерпело поражение от турок-османов
1550 Нашествие Шах-Тахмаспа на Кавказ, разрушение им Вардзии (М. Миансаров).
1556 В битве при Гариси грузини одолели иранцев
1569 Кызылбаши захватили в плен Симона I
1578 Разделение Кавказских владений между турками и персиянами, турки овладевают Тифлисом, основаны города Поти и Сухум-кале (М. Миансаров).
1582 Восстание в Самцхе против османского ига
1585.09.28 Подписание "Крестоцеловальной записи" между царём Кахети Александром и Федором Ивановичем
1586 Кахетинский царь Александр II испрашивает покровительства у царя Федора Иоанновича (М. Миансаров).
1595 Создание Гурджистанского вилайета на территории Самцхе
1597 Шах-Аббас изгоняет турок с Кавказа (М. Миансаров).
1599 Освобождение Горийской крепости от османов
  XVII век
1600 Османы захватили в плен Симона
1604 Картлийский князь Георгий объявляет себя данником царя Бориса Годунова (М. Миансаров; тут у Миансарова была допущена ошибка: он назвал Бориса именем его сына Федора Борисовича, который на самом деле правил позже).
1609 В ташискарской битве грузины под предводительством Георгия Саакадзе разбили османов
1614-1617 Четыре похода шаха Аббаса I в Кахети, опустошение страны.
1619 Посольство кахетинского царя Теймураза I к царю Михаилу Федоровичу с просьбой о защите от персиян, в 1639 году он признает над собой власть Михаила Федоровича (М. Миансаров).
1621 Георгий III, царь Имеретии, и Мамия II, царь Гурии, испрашивают покровительства у царя Михаила Федоровича (М. Миансаров).
1625.03.25 В марткопском сражении грузины под предводительством Георгия Саакадзе разбили иранцев
1625.07.01 В марабдинском сражении грузины потерпели поражение от иранцев (см. статью Марабдинская битва)
1626 Битва при Базалети между Теймуразом I и Георгием Саакадзе завершилась победой Теимураза
1626-1629 Посольство посла Теимураза I Никофоре Ирбаха (Чолокашвили) в Европе
1629 Издание первой Грузинской печатной книги в Европе
1636 Мингрельский дадиан Леван II изъявляет готовность дать присягу царю Михаилу Федоровичу (М. Миансаров).
1639.  Катехинский царь Теймураз I дал присягу на верность русскому царю (см. генеалогию кахетинских царей).
1642 Заговор против Ростома
1648 Ростом изгнал Теймураза из Кахети
1650 Царь имеретинский Александр присягает на подданство России. Турки овладевают Кутаисом (М. Миансаров).
1653 Теймураз отправил своего внука Ираклия в Россию
1656 Кахетия переходит во власть Ганджинского хана
1660 Восстание в Кахети (Бахтрионское восстание) под руководством Бидзины Чолокашвили и ксанских эриставов Шалвы и Элизбара
  XVIII век
1703 Картлинский князь Вахтанг делается правителем Карталинии. К этому времени относится его Уложение, собрание летописей (М. Миансаров).
1705 В Москве напечатана грузинская книга - "Давитни" (Псалмы)
1709 Открытие типографии в Тбилиси
1714-1716 Посольство Сулхан-Саба Орбелиани в Европе
1723. Начало захват восточной Грузии османами (1723-1735) - начало "Османства".
1724 Взятие Тифлиса турками. Царь Вахтанг и 43 человека - кавказские князья и дворяне - бегут в Россию. Эриставство Рача испрашивает покровительства России (М. Миансаров).
1735 Тифлис, Эривань и Ганжа отдаются Надир-Шаху (М. Миансаров).
1736 Надир-Шах изгоняет турок из Кахетии и Катлинии (М. Миансаров).
1737-1747 Захват восточной Грузии иранцами - "Кызылбашество"
1745.10.01 Венчание Теймураза на Картлийское царство
1751.07.28 В Кирбулахском сражении Ираклий II разбил Азат-хана
1752.09. Ираклий одерживает победу над персиянами в Ереване (М. Миансаров).
1754 В мчадиджварской битве Ираклий разбил войско дагестанцев
1755 В кварельской битве Ираклий разбил войско дагестанцев
1757.12.14 Хресильское сражение. Соломон I разбил османов
1758 Договор между Теймуразом II, Ираклием II и Соломоном I
1765 Заговор феодалов против Ираклия
1770.04.20 В аспиндзской битве Ираклий разбил турок
1772 Посольство католикоса Антона II
1774.07.21 (10) Кючук-Кайнарджийский мирный договор завершил русско-турецкую войну 1768-1774 гг. Имеретия и Гурия по договору были освобождены от турок.
1774 Создание войска "мориге".
1783.07.24 Подписан Георгиевский трактат.
1784.01.24 Ираклий II подписал трактат
1785 Нашествие Омар-хана
1789 Картли-кахетский Дарбази (царский совет) рассмотрел вопрос присоединения Имерети
1790 Подписан "Трактат иверийских царей и мтаваров"
1795.09.11 Крцанисская битва между грузинами и иранцами
  XIX век
1800.12.18 Манифест Павла I.
1801.01. Сын Георгия XII - Давид был объявлен правителем Картл-Кахетий
1801.05. Давид был отстранен от правления и было создано временное правление
1801.09.12 Манифест Александра I. об упразднений Картл-Кахетинского царства; Восточная Грузия (а в 1803-1804 годах - Западная Грузия) вошла в состав России (Тифлисская и Кутаисская губернии). См. Установления по Грузии.
1802.04.12 В Тбилиси во дворе Сионского храма был провозглашен манифест Александра I
1802.05. Упразднение временного управления царства Картли-Кахети и создание "Управления Грузией"
1802. Политическое выступление в Кахети. Кахетинские дворяне объявили царем сына Ираклия II Юлона и послали письмо Александру I с просьбой утвердить нового царя.
1803 Князь Григол Дадиани подписал договор и Мегрельское княжество вступило под покровительство России
1803 В Россию была выслана вдова Ираклия II царевна Дареджан
1804.05. В горных районах Картли началось восстание против царской России. Российские войска вторглись в Имерети, Соломон II был вынужден вступить под покровительство России, Россия объявила Гурийское княжество под своим покровительством, Сыновья Ираклия II, царевичи Юлон и Парнаоз были сосланы в Россию, открылся Тбилисский Благородный пансион
1804.07.04 Высочайшая грамота царю Соломону имеретинскому
1805.01.30 Высочайшая грамота кн. Левану Дадиани.  
1809. Русские войска заняли Поти и Кутаиси
1810.08.23 Присяга абхазского князя Георгия Шаваршидзе.   
1810. Соломон II восстал против российской оккупации. Завоевание Имерети Россией. Русские войска заняли Сухуми. Абхазское княжество вошло под покровительство России.
1811. Русские войска заняли Ахалкалаки - упразднение Россией автокефалии грузинской церкви
1811.04.19 Положение о временном управлении Имеретинской областью.
1812.01. Началось восстание в селе Ахмета. 
1812.03. Произошло сражение у села Чумлаки между восставшими и русскими войсками
1812.11. Произошло сражение у села Манавии между восставшими и русскими войсками
1812. В войне против Наполеона участвовали: генерал от инфантерии Петр Багратиони, генерал-майор Владимер Иашвили, генерал-майор Леван Иашвили, генерал-майор Иван Панчулидзе, генерал-майор Симон Панчулидзе, генерал-майор Симон Гангеблидзе, полковники Иван Джавахишвили, Спиридон Джавахишвили, Роман Багратион (все они в 1813 г. стали генералами)
1813.10.24 (12 октября по юлианскому календарю) Гюлистанский мирный договор или Мирный трактат между Россией и Персией
1815. В городе Трапезунде скончался Соломон II
1819. В Имерети началось восстание против российского гнета
1819. Была основана первая грузинская газета "Сакартвелос газети" (Газета Грузии)
1820. Начавшееся в Имерети восстание охватило Гурию, Рачу и Мегрелию
1825. В Петербурге образовался круг грузинских заговорщиков
1826. В Москве образовался круг грузинских заговорщиков
1828.02.10 О мире между Россией и Персией. Русские войска заняли Ахалкалаки, Ахалцихе, Артаани, Баязет
1828.10.31 Предписание гр. Паскевича ген.-м. Гессе.  
1828. Начала выходить газета "Тифлисские ведомости"
1829.09.14 (2 сентября по юлианскому календарю) Адрианопольский мир
1829. Российское правительство упразднило Гурииское княжество
1830.01.22 Отношение гр. Чернышева к гр. Паскевичу.
1830. Россия присоединила Саингило
1831.01.20 О преобразовании системы управления в Закавказье и колонизации края.
1832. Соломон Додашвили издал журнал "Литературная часть" "Тифлисских ведомостей"
1832.12.09 Иасе Палавандишвили предал заговорщиков
1834. Россия приняла под свое покровительство Сванетское княжество
1841.05. В Гурии началось восстание против России
1844. Учреждение должности наместника царя на Кавказе. Первым наместником был Михаил Воронцов
1846. Образованы Тбилисская и Кутаисская губернии
1850.01.14 (2 января по юлианскому календарю) Основан грузинскии театр под руководством Георгия Эристави
1852.01. Вышел журнал "Цискари" под редакцией Георгия Эристави
1854. Российские войска и грузинское ополчение нанесли поражение туркам у р. Чолоки
1855. В Аджарию, Гурию, Мегрелию и Абхазию вторглись турецкие войска
1857. В Мегрелии Россия установила временное правление
1859.10.20 О замене в Закавказском крае постановлений из Уложения Царя Вахтанга общими законами Империи. Упразднено Сванетское княжество
1860. В Тбилиси был основан Комитет по восстановлению грузинского церковного пения
1863. Илья Чавчавадзе основал журнал "Сакартвелос моамбе" (Вестник Грузии)
1864. Россия упразднила Абхазское княжество. Последний княз Михал Шервашидзе был сослан в Воронеж
1864. В Восточной Грузии отменили крепостное право
1865. В Кутаиской губернии (Имерети, Гурия и Рача) отменили крепостное право. В Грузии проведена реформа сельского управления
1866.08.11 Положение об управлении Сухумским отделом.
1866.10.10 O вознаграждении представителей дома Шервашидзе
1866.11.17 O вознаграждении кн. Дадиани за отказ от владетельских прав
1866. Георгий Церетели и Сергей Месхи основали газету "Дроеба" (Время)
1867.01.04 Нико Дадиани отказыется от титула мегрельского князя и было упразднено Мегрельское княжество. В Мегрелии упразднили крепостничество. См. Об утверждении в Мингрелии навсегда Русского управления.  
1867. В Грузии проведена судебная реформа
1870. В Абхазии отменили крепостное право
1871. В Сванети отменили крепостное право
1872. Завершилось строительство железнодорожной линии Тбилиси - Поти
1874. В Тбилиси проведена реформа городского управления.
1875. Основан Тбилисский Дворянский земельный банк, председателем которого был Илья Чавчавадзе
1876. Восстание в Сванети
1876. Вышел учебник Якоба Гогебашвили "Деда эна" (Родная речь)
1877. Илья Чавчавадзе основал газету "Иверия"
1878. Российские войска заняли историческую провинцию Грузии - Шавшети
1878.08.25 Российские войска и грузинское ополчение вошли в Батуми
1879. Основано "Общество по распространению грамотности среди грузин". Первым председателем являлся Димитрий Кипиани. Затем его сменил Илья Чавчавадзе. В Тбилиси восстановлен грузинский театр
1880. В Тбилиси было основано Драматическое общество
1882. Был упразднен пост царского наместника на Кавказе и введена должность Главноуправляющего
1883. Завершилось строительство железнодорожной линии Тбилиси-Баку
1885. Правительство закрыло газету "Дроеба"
1887. В Ставрополе был убит Димитрий Кипиани
1891. В Варшаве была создана "Лига освобождения Грузии"
1892. Состоялась первая конференция группы "Месаме Даси" (Третья группа). Лидером организации был Ной Жордания


 

 

"ქართველები ძალიან თავაზიანი ხალხია, მათ გულთბილად
მიგვიღეს და ასევე გულთბილად გაგვაცილეს."

(ენვერ ხოჯა)

 

 

 

არ არსებობს ქვეყნად ისეთი ციხე-სიმაგრე, რომლის აღებაც მშრომელებს, ბოლშევიკებს არ შეუძლიათ

|| Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики || There are no fortresses that the working people, the Bolsheviks, cannot capture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS

საქართველოს სექციის


ქართული განყოფილების ამოცანები
გადაწყვეტილება 2015 წლის 6 აგვისტო


секции

ალბანეთი

ჯორჯია

გერმანია

რუსეთი

ეგვიპტეში

 

секции

მშენებარე

პორტუგალიური სექცია

პოლონეთი

არაბული სამყარო

საბერძნეთი

იტალია

აშშ

იუგოსლავია


 

ცენტრალური ორგანოს

მსოფლიორევოლუცია

არქივი:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

 

e-m@il საკონტაქტო

com.2000@protonmail.com

 

English

 

на русском языке

 

მთავარი

 

სიახლეები

 

ბიოგრაფია


თხზულებები

 

გალერეა

 

თემატური არქივი

 

მარქსიზმის 5 კლასიკოსი

 

მარქსიზმის ტერმინოლოგია

 

ამხანაგები

 

შემოგვიერთდით!

 

 

LINKS

COMINTERN (SH)

შტაბბინაში

არქივი

 

საკონტაქტო

ჩვენს შესახებ

შემოგვიერთდით!

კითხვები და პასუხები

განყოფილებები

დებულება

პროგრამა

პლატფორმა

 

 

ზარის

ამისთვის განახლებას კომუნისტური საერთაშორისო

ახალი წლის ღამეს, 2000

 


 

 

კომუნისტური ინტერნაციონალის მსოფლიო
რევოლუციური პლატფორმა
(მსოფლიო საპროგრამო განცხადება)
2009 წლის 7 ნოემბერი

 

ორიგინალური გერმანული ვერსია

www.comintern.sh
ქართული თარგმანი კობა კახიძისა

www.joseph-stalin.net


 

ენვერ ხოჯა

- მეხუთე კლასიკური მარქსიზმის-ლენინიზმის და ფონდის კომუნისტური საერთაშორისო

2001


 

გენერალური ხაზი

სტრატეგია და ტაქტიკა მსოფლიო რევოლუცია

2001/2002

გერმანული:

ინგლისური:

პირველი თავი
მეორე თავი

 

 


მანიფესტი საქართველოს ბოლშევიკური მსოფლიოში - პარტიის

2003


 

მსოფლიო მოძრაობასტალინიზმ - ხოჯაიზმი


 

 

წითელი საერთაშორისო შრომის კავშირების

დაფუძნდა 2003


 

 

კომუნისტური ახალგაზრდობის საერთაშორისო


 

 

კომუნისტური ქალთა საერთაშორისო

 

 

What is Stalinism-Hoxhaism?