[Video: "მსოფლიო რევოლუცია"]

მოგესალმებათ საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის საქართველოს სექცია!

http://www.joseph-stalin.net/

100 წლის კომინტერნი

follow us on facebook:

"Comintern 1919 - 2019"

 

2019

ქართული განყოფილების დაარსების 8 წლისთავი
2011 წლის 8 ნოემბერი 

 

 

78 წლის წინ

ალბანეთში

 

სპეციალური ვებ – გვერდი ინგლისურად

 

 

გაუმარჯოს 78 წლისთავისადმი დაარსება ლეიბორისტული პარტია

 

ინგლისური

გერმანული

ალბანეთის

ესპანური

საფრანგეთის

ჩინური

პორტუგალიის

 

 

8 ნოემბერს, 1941

 

 

 

102 წლისთავი

დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია

 

ჩვენ მივესალმებით ყველა კომუნისტებმა მთელ მსოფლიოში!

 

 

 

 

GALLERY OF THE RED OCTOBER


Мы посылаем боевой привет всем товарищам по всему миру!

 

 

ENGLISH

ALBANIAN

ARABIC

CHINESE

CZECH

FARSI

FINNISH

FRENCH

GEORGIAN

GERMAN

GREEK

ITALIAN

POLISH NEW

PORTUGUESE

RUSSIAN

SERBOCROAT

SPANISH

SWEDISH

TURKISH

 

 

Очерки по истории Октябрьской революции

работы исторического семинария института Красной профессуры.

1927

 

 

 

გაუმარჯოს 111- წლისთავი ამხანაგ ენვერ

 

მე -16 ოქტომბერი 2019

 

ჩვენ მივესალმებით ყველა თანამებრძოლს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში

 

 

 

 

До здравствует великое имя Пятого Классика Марксизма – товарища Энвера Ходжа!
Да здравствует великий албанский народ, давший миру величайшего вождя мирового пролетариата – товарища Энвера Ходжа!
Да здравствует Сталинско-Ходжаистский Коминтерн — главный центр подготовки и проведения Мировой Социалистической Революции!
Да здравствуют секции Коминтерна (SH) – первопроходцы и авангардные боевые части Мировой Социалистической Революции!

 

 

სპეციალური ნახვა ...
ინგლისური
გერმანული

 

enverhoxha.ru

«ИСТОРИЯ АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ ТРУДА»

[Издание второе]

(ИНСТИТУТ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ЦК АПТ, ИЗДАТЕЛЬСТВО «8 НЕНТОРИ», ТИРАНА, 1982г. На русском языке, 700 стр.).

* * *

PDF (pic)

(13.54 Mb)

Опубликовано второе наиболее полное издание «Истории Албанской партии труда» на русском языке, охватывающее деятельность партии до 1980 года.
Цифровая версия второго издания «Истории Албанской партии труда» на русском языке публикуется впервые. Ее выпуск сайтом www.enverhoxha.ru приурочен к 111-ой годовщине со дня рождения (16.10.1908г.) основателя АПТ и ее руководителя на всех основных исторических этапах революции товарища Энвера Ходжа.

* * *


Первое издание «Истории Албанской партии труда» вышло на албанском языке в 1968 году и на основных языках мира в 1971 году.
Второе издание «Истории Албанской партии труда» — это переработанная и дополненная на основе документов новая публикация, охватывающая деятельность марксистско-ленинской партии вплоть до 1980 года.
История АПТ отражает связь и обогащение марксистско-ленинской теории практикой революционной борьбы партии рабочего класса и всех трудящихся масс. Она свидетельствует об огромной вдохновляющей, движущей и преобразующей силе марксизма-ленинизма, когда он верно и творчески претворяется в жизнь революционной партией. Она подтверждает, что правильное претворение в жизнь марксизма-ленинизма в соответствии с условиями конкретной страны, ведет эту страну к верной победе.
Книга представлена в двух вариантах: с полностью распознанным текстом и в виде изображения страниц оригинального издания.

 

ЭНВЕР ХОДЖА

 БИОГРАФИЯ

(начало) 

thanks to :

enverhoxha.ru


«...Энвер Ходжа — выдающийся деятель международного коммунизма. В такой же мере, в какой был пламенным патриотом, он был и пламенным интернационалистом. Его борьба и дело, посвященные развитию революционного движения пролетариата, отстаиванию марксизма-ленинизма, поддержке дела национального и социального освобождения народов, составляют светлый пример служения делу коммунизма.
...Его теоретическая мысль о вопросах революции, диктатуры пролетариата и строительства социализма, анализ империализма и ревизионистского перерождения составляют выдающийся вклад в теоретическую сокровищницу марксизма-ленинизма и мировой революционной практики».


«Энвер Ходжа и его дело живут и будут жить в веках» (Изд-во «8 Нентори», Тирана, 1985, изд. на рус. яз., стр. 17-18)

 

 

 

«Enver Hoxha. Jeta dhe Vepra. 1908 — 1985»

(Botimi në gjuhën shqipe). Большой фотоальбом на албанском языке, посвященный жизни и деятельности пламенного революционера, выдающегося деятеля мирового коммунистического и рабочего движения товарища Энвера Ходжа.
Более 600 черно-белых и цветных фотографий дополняет повествование об основных этапах жизненного пути Энвера Ходжа.

thanks to :

enverhoxha.ru

 

До здравствует великое имя Пятого Классика Марксизма – товарища Энвера Ходжа!
Да здравствует великий албанский народ, давший миру величайшего вождя мирового пролетариата – товарища Энвера Ходжа!
Да здравствует Сталинско-Ходжаистский Коминтерн — главный центр подготовки и проведения Мировой Социалистической Революции!
Да здравствуют секции Коминтерна (CX) – первопроходцы и авангардные боевые части Мировой Социалистической Революции!

 

 

6 лет назад

ENVER HOXHA

The 5th Classic of Marxism-Leninism

and the Foundations of Hoxhaism

published by the Comintern (SH)

on occasion of the 105th Birthday of comrade Enver Hoxha

October 16, 2013

 

 

 

ომი იმპერიალისტური ომის წინააღმდეგ!

See the source image

1 / 9 / 1939 - 1 / 9 / 2019

სპეციალური ნახვა ...
ინგლისური
გერმანული

 

 

5 აგვისტო, 2019

124-ე წლისთავთან დაკავშირებით
5 აგვისტო, 1895

ფრიდრიხ ენგელსი

 

სპეციალური ნახვა ...
ინგლისური
გერმანული

 

 

წითელი მსოფლიო ფრონტი ომისა და ფაშიზმის წინააღმდეგ

წითელი ფრონტის მებრძოლთა ლიგა

კომუნისტური ინტერნაციონალის (სტალინიზმ - ხოჯაიზმი)
საბრძოლო განყოფილება

დაარსდა 2019 წლის 29 ივლისს

ინგლისური

გერმანული

არაბული

 

 

 

 

В бурунах.

Глава из книги «Кавказские записки»

Закруткин В.А. - 1950

 

 

 

9. 5. 1945

 

 

74-ე წლისთავი გამარჯვება ჰიტლერის ფაშიზმი

1945 წლის 9 მაისი - 9 მაისი, 2019

 

 

 

სპეციალური ვებ-

რუსული


ინგლისური


გერმანული


португальский


საფრანგეთის


ესპანური
 

 

... გუშინ ბერლინში

ხვალ მოსკოვში ...

 

კარლ მარქსი წელი - 2019

 

კარლ მარქსი - ალბომი

 

5 მაისი 1818

დიდხანს ცხოვრობენ კარლ მარქსის 200 წლის დაბადების დღეს

საიტი ინგლისურ ენაზე

 

მარქს-ენგელს არქივი

 

 

Hero i Popullit

სპეციალური საიტი ალბანურ ენაზე

Memorial Day

5. 5.

1942 - 2019

 

 

 

გაუმარჯოს მსოფლიო კომუნიზმს!

გაუმარჯოს 1 მაისს!


გაუმარჯოს საქართველოს მუშათა კლასის!

გაუმარჯოს მსოფლიო პროლეტარიატის!

გაუმარჯოს პროლეტარული ინტერნაციონალიზმის!

 

 

22 აპრილი 2019

149. დაბადების დღე

გაუმარჯოს ამხანაგი ლენინი!

 

 

11 აპრილი 1985

34 წლის გარდაცვალების ამხანაგ ენვერ ხოჯას

 

 

 

სპეციალურ ვებ-გვერდზე ...

 

 

 

enverhoxha.ru

 

 

11 апреля 1985 года ушел из жизни пламенный революционер, зодчий Новой Социалистической Албании, выдающийся продолжатель бессмертного дела Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина Энвер Ходжа.

Прошедшие годы не заглушили боль и скорбь от этой утраты…

Смерть вырвала из рядов мирового коммунистического движения его признанного лидера, выдающегося теоретика и практика социалистического строительства, несгибаемого борца за чистоту идей и положений марксизма-ленинизма.

Силы контрреволюции использовали смерть Э. Ходжа для взятия реванша: для отказа от завоеваний социализма в Албании, для ослабления мирового марксистско-ленинского движения, для искажения и ревизии теории научного коммунизма.

Но, прогрессивный поступательный ход общественного развития неумолим.

Его не могут остановить ни смерть вождя, ни временные поражения революции, ни временное усиление и консолидация реакции во всех ее проявлениях.

Наступит день, когда осуществление коренных общественно-экономических преобразований встанет на повестку дня и будет реализовано мировой социалистической революцией, осуществленной под знаменем идей и учения марксизма-ленинизма, которые сотканы, обобщены, научно обоснованы и доказаны вождями мирового пролетариата: Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным и Энвером Ходжа!!!

 

 

 

136.
წლისთავი გარდაცვალების

კარლ მარქსი

14 მარტი 2019

 

 

მარტი 14, 1883

თავდადებული ნახვა ინგლისურად

 

 

 

 

გაუმარჯოს ქალთა საერთაშორისო დღე!

 

 

5 მარტი, 2019

66-я День смерти

დიდ სტალინს არასოდეს მოკვდება!

 

გაუმარჯოს ამხანაგ სტალინის !

 

 

 

Peace Treaty,

concluded in

Moscow on 7 May 1920,

between the Russian Socialist Federal Soviet Republic (RSFSR)

and

the Democratic Republic of Georgia.

May 7, 1920

 

Original Source:

Российская социалистическая федеративная советская республика и Грузинская демократическая республика: их взаимоотношения: составл. по материалам Народного комиссариата иностранных дел Российской социалистической федеративной советской республики (1921).

The RSFSR and the Democratic Republic of Georgia, animated by a common desire to establish stable and peaceful relations between the two countries in order to assure the well-being of the people living therein, have decided to conclude for this purpose a special treaty and have appointed as their plenipotentiaries: the government of the RSFSR, Lev Mikhailovich Karakhan, Deputy People’s Commissar for Foreign Affairs, and the government of the Democratic Republic of Georgia, Grigorii Ilarionovich Uratadze, member of the Constituent Assembly of Georgia; who, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following articles:

Article I.

Recognizing the principles proclaimed by the RSFSR concerning the right of all peoples to self-determination, including complete secession from the state to which they belong, Russia recognizes unconditionally the existence and independence of the Georgian state, and voluntarily renounces all sovereign rights which belonged to Russia with respect to the Georgian people and territory.

Article II.

Recognizing the principles proclaimed in the preceding article I of the present treaty, Russia undertakes to refrain from any kind of interference in the internal affairs of Georgia.

Article III.

I. The state frontier between Russia and Georgia, runs from the Black Sea, along the river Psou to Mount Akhakheha, passes over Mount Akhakheha and Mount Agapet, and continues along the northern frontier of the former Chernomorsk, Kutais, and Tiflis provinces to the Zakatalsk circuit and along the eastern boundary thereof up to the frontier of Armenia.

2. The summits of all mountains along this boundary line shall be considered neutral until January 1, 1922. They shall neither be occupied by troops of, nor fortified by, either of the contracting parties.

3. The neutralization provided for in Article 2 shall extend also the Daryal summit from Balty to Kobi, on the Mamison summit from Zaremag to Oni, and on all other summits for a distance of five versts on each side of the boundary line.

4. The exact determination of the state boundary between the two contracting parties shall be carried out by a special mixed boundary commission composed of an equal number of representatives of each party. The results of the work of this commission shall be confirmed by a special treaty between the two contracting parties.

Article IV.

1. Russia undertakes to recognize unconditionally as entering into the state of Georgia, in addition to those parts of the province of Chernomorsk transferred to Georgia in accordance with paragraph 1 of article 3 of the present treaty, the following provinces and regions of the former Russian Empire: Tiflis, Kutais and Batum with all districts and circuits forming the said provinces and regions, and, in addition, the circuits of Zakatalsk and Sukhum.

2. In accordance with the gradual development of mutual relations between Georgia and states other than Russia which exist or may be formed later, and which now border or may border on Georgia along boundary lines other than those described in the preceding article 3 of the present treaty, Russia undertakes to recognize, at a later date, as Georgian territory those parts of the former vice-royalty of the Caucasus which may be transferred to Georgia by agreements concluded with the above-mentioned formations.

Article V.

Recognizing the justice of Russia’s request that within the territory of Georgia henceforth there shall not be permitted any military operations, the presence of military forces, or, generally, activities which may create within the territory of Georgia conditions likely to endanger Russia’s independence or to establish in Georgia a base of military operations directed against the RSFSR or against states allied with the latter, Georgia undertakes:

1. To disarm immediately or to intern in concentration camps all military and naval units which, at the time of signing this agreement, shall find themselves on the territory of Georgia, and also detachments or groups which pretend to be the government of Russia or of part of Russia, or the government of states allied with Russia, as well as representatives and officials, organizations and groups whose purpose is to overthrow the government of Russia or of allied states.

2. To disarm immediately and to intern all vessels anchored in the harbors of Georgia which form part of the military and naval forces and groups mentioned in paragraph I of the present article, or which for any reason have been at the disposal of those organizations and groups and are anchored at present in the harbors of Georgia. The provisions of paragraph I of this article shall be applied in full to the crews of those vessels.

3. To deliver to Russia free of charge, without request for compensation, and without exception, all military and naval property, valuables, and sums which shall be found in the possession, use, or at the disposal of the organizations and groups mentioned in paragraph I of this article and which, in accordance with paragraphs 1 and 2 of the same article, have been transferred to Georgia.

By the terms of the present paragraph the following shall be considered as naval and military property: vessels and other floating units, all artillery, commissary (including food and equipment), engineering and aviation supplies.

4. To hand over to Russia, after their disarmament. all units, organizations, groups, and crews of the vessels mentioned in paragraph I of the present article.

Note: Russia undertakes to spare the life of all persons delivered to her under this article.

5. To take measures to deport from Georgian territory, as described in article 4 of the present treaty, all troops and military units which do not form a part of the government troops of Georgia.

6. To take measures against the admission into the territory as described in article 4 of the present treaty of all troops and military units which do not form a part of the government troops of Georgia.

7. To take measures against the admission into the territory of Georgia of troops and military units enumerated in the preceding paragraph 5 of the present article.

8. To forbid any person belonging to the units, organizations and groups enumerated in paragraphs I and 5 of the present article, in case such persons are not of Georgian nationality, to enlist in any capacity whatsoever, even as volunteers, in the government troops of Georgia.

9. Neither to permit henceforth any formation or existence on her territory, as described in article 4 of the present treaty, of any kind of organizations and groups pretending to be the government of Russia or a part of Russia, or the government of a state allied with Russia, nor to permit any representatives and officials of the organizations and groups having as their purpose the overthrow of the government of Russia or the government of states allied to Russia. Georgia also undertakes to prohibit any transportation through her territory by such organizations and groups of all material which may be used for attacking Russia or allied states as well as to prohibit vessels mid floating units belonging to such organizations and groups from remaining in Georgian ports and waters, with the exception of such cases as may be provided for by international law with regard to vessels in distress and the like.

10. In case such organizations, groups, representatives, or officials enumerated in paragraph 8 of this article should attempt to violate the measures therein, these persons and their property, while subject to arrest or sequestration by the government of Georgia in accordance with the obligations which it has assumed in virtue of paragraph 8, shall be treated in conformity with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this article.

11. The measures provided for in paragraph 5 of this article shall be carried out immediately after the signature of this treaty. Georgia promises to effect their execution within the shortest possible delay, not hesitating to employ armed force whenever necessary.

Article VI.

Russia undertakes not to permit on her territory the sojourn or activities of any kind of groups and organizations pretending to be the government of Georgia or any part thereof, or of any kind of groups and organizations whose purpose is the overthrow of the government of Georgia. Russia undertakes to use all her influence with the states allied to her for the purpose of preventing any admission into their territories of groups and organizations mentioned in this article.

Article VII.

In order to remove all possible misunderstandings, both contracting parties have agreed that in carrying out paragraphs 5 and 6 of article 5 of this treaty in those parts of Georgia which shall form part thereof as provided for in paragraph 2 of article 4 of this treaty after the delimitation of Georgia with neighboring states, except Russia, the necessary preventive measures, on the part of Georgia, provided for in such cases, shall be carried out as soon as possible after she has formally asserted sovereignty over any of these territories.

Article VIII.

A mixed commission composed of an equal number of representatives of both parties shall be established to supervise the exact fulfillment of articles 5 and 6 of this treaty, as well as to transfer and receive persons and properties mentioned in paragraphs 3 and 4 of article 5. The commission shall itself determine the order of procedure. The delivery and the reception of persons and property, in conformity with paragraphs 3 and 4 of articles 5 of the present agreement shall be completed within two months from the date of the signature of this treaty.

Article IX.

1. Persons of Georgian origin residing on Russian territory and having attained the age of eighteen are entitled to opt for Georgian citizenship. Similarly, persons of non-Georgian origin, residing on the territory of Georgia and having attained the age indicated, are entitled to opt for Russian citizenship.

2. The details concerning the procedure to be followed for carrying out the present article shall be confirmed by a special agreement between the two contracting parties.

3. Citizens of both contracting parties who desire to avail themselves of the rights granted them by the present article shall fulfill the required formalities within a year from the date on which the agreement mentioned in the preceding paragraph 2 of this article shall enter into force.

Article X.

Georgia undertakes to exempt from punishment and from any further judicial or administrative prosecution all persons who were subject to such prosecution in Georgia for offenses committed in behalf of the RSFSR or of the communist party.

Note: Georgia undertakes to liberate immediately all persons under imprisonment for offenses as mentioned above.

Article XI.

Each of the contracting parties undertakes to recognize and respect the flag and emblem of the other party as the emblem of a friendly state. The designs of the flags and emblems and modifications thereto, if any, shall be communicated mutually through diplomatic channels.

Article XII.

Pending the conclusion of a commercial treaty between the contracting parties, for which purpose measures shall be taken as soon as possible, economic relations between Russia and Georgia shall be subject, temporarily, to the following general provisions:

1. Both contracting parties shall base their mutual commercial relations upon the principle of the most favored nation clause.

2. Goods whose origin or destination is one of the contracting parties shall not be subjected by the other party to any transit duties or taxes.

Article XIII.

The provisions of paragraphs 1 and 2 of article 11 of the present treaty shall serve as a basis for the commercial treaty which is to be concluded between the two contracting parties, as provided in article 12.

Article XIV.

Diplomatic and consular relations shall be established between Russia and Georgia as soon as possible. Pending the conclusion of a special convention between the contracting parties concerning the mutual status of their consuls, for which purpose measures shall be taken, the rights and duties of a consul shall be determined by the laws of each contracting party relating thereto.

Article XV.

The settlement of questions of public and private rights arising between citizens of both contracting parties, as well as the settlement of certain special questions between the two states, shall be entrusted to special Russo-Georgian mixed commissions which shall be formed within the shortest possible delay after the signature of this treaty. The composition, rights, and duties of these commissions shall beset forth in separate instructions to be confirmed in the case of each commission upon mutual agreement of both contracting parties. Within the jurisdiction of these commissions, among other questions, fall:

1. Formulation of a commercial treaty and other economic agreements.

2. Settlement of questions concerning the distribution, from the former central institutions, of all archives, judicial and administrative records, deposits and acts of civil character.

3. Settlement of questions concerning the distribution, from the former central institutions, of all archives, judicial and administrative records, deposits and acts of civil character.

4. Settlement of the question concerning the method of utilization, the use, possession, and administration of the Batum-Baku petroleum pipeline with regard to that part of it which, as provided in article 4 of the present treaty, shall fall in Georgian territory. This question shall be confirmed later by means of a special agreement between the two contracting parties.

Article XVI.

The present treaty enters into force automatically from the date of its signature and shall not require special ratification. In witness whereof the plenipotentiaries of the two contracting parties have signed the present treaty and affixed their seals thereto.

Done in two copies in Moscow, May 7,1920.
(Signed) L. Karakhan. (Signed) Gr. Uratadze.

 

Special Secret Supplement to the Agreement Between Russia and Georgia

Article I.

Georgia undertakes to recognize the right of free existence and activity of all communist organizations throughout her territory, and in particular the right of free assemblies and free press (including press production).

In any case there shall be no judicial or administrative repression against private persons, as a result of public propaganda and agitation in behalf of the communist program or from the activity of persons and organizations working on a communist basis.

Article II.

The present secret supplement shall form an integral part of the treaty signed on this date between Russia and Georgia. Similarly to the said treaty, this supplement enters into force automatically from the date of its signature and shall require no special ratification.

Done in two copies at Moscow, May 7, 1920.
L. Karakhan Gr. Uratadze.

 

Supplementary Agreement

to the Treaty of Peace Between Russia and Georgia, Concluded on May 7. 1920

The undersigned, the representative of the RSFSR, Lev Mikhailovich Karakhan, Deputy People’s Commissar for Foreign Affairs, and the plenipotentiary of the Democratic Republic of Georgia, Grigorii Ilarionovich Uratadze, member of the Constituent Assembly of Georgia, taking into consideration the fact that the Russian government has secured the preliminary approval of the government of the Azerbaijan Soviet Republic as concerns the contents of the articles which follow, have agreed as follows:

Article I.

The question of contested localities situated on the frontier of Georgia and Azerbaijan and in the Zakatalsk circuit shall be submitted for settlement to a mixed commission composed of representatives of the government of Azerbaijan and Georgia in equal number, presided over by a plenipotentiary of the RSFSR. All decisions of this commission shall be recognized by Azerbaijan and Georgia as compulsory.

Article II.

Pending the decision of the commission with regard to questions mentioned in paragraph 1 of this agreement, Georgia and Azerbaijan shall not send into the Zakatalsk circuit any troops in addition to those which were stationed there at the time of the signature of this agreement.

Article III.

The present supplementary agreement shall be regarded as an integral part of the treaty between Russia and Georgia signed on May 7, 1920, in Moscow, and similarly to the said treaty, enters into force automatically from the date of its signature and shall not require special ratification.

In witness whereof the plenipotentiaries have signed the present treaty and affixed their seals thereto.

Done in Moscow in two copies, May 12,1920.
(Signed) L. Karakhan. Gr. Uratadze.

 

 

95 წლის
მას შემდეგ, ლენინის სიკვდილის
21 იანვარი 2019
21 იანვარი 1924

 

სურათები შესახებ ლენინის გარდაცვალების

 

 

ინგლისური
გერმანული

 

 

ლენინი ვ.ი. თხზულებათა სრული კრებული. მე-4 გამოცემა. ტტ. 1-45. ქართულ ენაზე.

 

ვ. ი. ლენინი. ბეჭდვითი სიტყვის შესახებ. თბილისი, 1962. ქართულ ენაზე.

 

Гений революции

Ленин был рожден для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства. Никогда он не чувствовал себя так свободно и радостно, как в эпоху революционных потрясений. Этим я вовсе не хочу сказать, что Ленин одинаково одобрял всякое революционное потрясение или что он всегда и при всяких условиях стоял за революционные взрывы. Нисколько. Этим я хочу лишь сказать, что никогда гениальная прозорливость Ленина не проявлялась так полно и отчетливо, как во время революционных взрывов. В дни революционных поворотов он буквально расцветал, становился ясновидцем, предугадывал движение классов и вероятные зигзаги революции, видя их, как на ладони. Недаром говорится в наших партийных кругах, что “Ильич умеет плавать в волнах революции, как рыба в воде.

Отсюда “поразительная ясность тактических лозунгов и “головокружительная смелость революционных замыслов Ленина.

Сталин, 28 января 1924

 

 

 

გაუმარჯოს ლენინიზმის!

 

 

МЫ СТРОИМ РАЗДЕЛ КОМИНТЕРНА (CX)

ПОД ЛЕНИНА РЕВОЛЮЦИОННЫЙ БАННЕР!

 

 НЕКРОЛОГИ О СМЕРТИ ЛЕНИНА

С 1924 ГОД

 

 

1919

 

 

2019

 

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს!

 

 

18 წლის წინ ...

 

 

 

მისალოცი მისამართზე სოლიდარობის

 

Message of the Comintern (SH)

on occasion of the 18th anniversary

of the Comintern (SH)


December 31, 2000 - December 31, 2018 


Dear comrades !

Today, we celebrate the 18th anniversary of the founding of the Comintern (SH).. At the current highest stage of its development, the proletarian International reached in all its 154 years of history (since 1864) the longest uninterruptedly revolutionary phase without deviations, degenerations, crises etc. This is a heavy blow against all enemies of the proletarian International and a great victory for the world proletariat.

The founding of the Comintern (SH) is an event of great historical importance. From that day on the great work of the Comintern had been continued actively and honorably.

The Comintern (SH) was founded because the Comintern history teaches that the world proletariat can not be victorious without its world party. Without revolutionary leadership of a Bolshevik world organisation, the matter of the world-proletarian revolution is doomed to failure.

The Comintern (SH) is the organization of the world proletariat in the period of the revolutionary transition from world capitalism to world socialism, and from world socialism to world communism.

Without Communist International there is no overthrow and destruction of world capitalism.

Without Communist International there is no victorious construction of world socialism.

Without Communist International there is no transition to world communism.

In the end of the 1990s we created the "19 Theses" of the re-construction of the Comintern of Lenin and Stalin on occasion of the 80th anniversary of foundation. Today, 20 years later, when we will enter the centenary of the founding of the Comintern, these "19 Theses" have already become a historical document in itself.

In this document we answered positively the most decisive question:

"Should we found a new Communist International at the millenium change ?"

We said "yes" because we had a rock solid conviction what Lenin has formerly prophesized after having overcome the opportunistic degeneration of the Second International:

"Essentially the Communist International did not fall - lives on till this day and will also live on in future!"

And in our "19 Theses" (1999) we said:

"Yes, the creation of a new Comintern is not to be delayed. It is the very first and most essential task for all communists in the world - in the coming millenium."

To start with the creation of a new proletarian vanguard party, the Comintern (SH) was founded in the New Year Eve 200 0/ 2001 by those Stalinist-Hoxhaists who couldn't accept to give up the beloved former glorious Comintern of Lenin and Stalin..

The Stalinist-Hoxhaists wanted to take revenge on the betrayal of the revisionists and were determined enough to reorganize the anti-revisionist struggle on the basis of the 5 Classics of Marxism-Leninism by means of the founding of the Comintern (SH).

These Stalinist-Hoxhaists were less than fingers at a fist, but firm and determined enough to uphold the banner of the world socialist revolution.

These Stalinist-Hoxhaists , who founded the Comintern (SH), decided to protect and spread the revolutionary flame of the world proletariat in the spirit of the 5 Classics of Marxism-Leninism all over the world.

In our "CALL FOR THE FOUNDING OF THE NEW COMINTERN"

we stated on New Year's Eve 2000:

"Comrades, this is the historical, last dark night, when the revisionists and social-fascists and all their open and hidden lackeys all over the world hindered us Marxist - Leninists to refound our Communist International. With a new red dawn we step into the new century with our new Communist International in continuation of all the former Communist Internationals founded in the spirit of Marx, Engels, Lenin and Stalin. We declare with this -now and forever :

Comrade Enver Hoxha is the 5 th Classic of Marxism-Leninism aside Marx, Engels, Lenin and Stalin. This will be the ideological basis of the Comintern (ML).
It is from now on the duty of the Marxist-Leninists all over the world to join and keep the Comintern (ML) alive as a Bolchevist class-instrument of the world proletariat."

The entire struggle of the Comintern (SH) within 18 years was based on the teachings of the 5 Classics of Marxism-Leninism in preparing, propagating and accelerating the world-proletarian, socialist revolution.

And that's what we a very proud of.

Like the last years, we are again overwhelmed by the support of our members and users. The Comintern (SH) was pleased by the large amount of users of our websites from all over the world. We thank you for the many interesting inquiries to our email address or on facebook, which we gladly answered. We were also pleased with criticisms that helped us correct mistakes. And last but not least, your words of praise have encouraged us to march always further to the world socialist revolution. We will also be very pleased about your contributions in the coming year 2019. We would like to thank you for your loyalty to the Comintern (SH) and wish you all a lot of success in the new year! Together we will be victorious !

On occasion of its 18th anniversary the Comintern (SH), we send militant greetings to all comrades the world over.

We want to thank you for your greetings, for your active support and solidarity.

We highly appreciate your revolutionary work that you have done and that will be done in 2019.

We wish you all continued strength, courage and perseverance in our global class struggle!

The victory of the world socialist revolution is inevitable !

The glorious epoch of world socialism will soon begin !

Forward with the Comintern (SH) to the world socialist revolution!

Forward in the spirit of the five Classics of Marxism-Leninism!

Long live proletarian internationalism!

Long live world communism!

Comintern (SH)

Wolfgang Eggers

31st of December 2018

 

 

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს! (ქართულად)

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi! ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)


Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁!(Chinese)


Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi)

 

 

История Грузии

ДАТЫ До н. э.
    

1000000 лет

1 миллион 800 - 600 тысяч лет. В Дманиси обнаружены скелеты, самые древние следы существования человека во всей Евразии

XII-VIII вв. до н.э. Диаохи и Колха, первые грузинские государственные образования
750 до н.э. Поход царя Урарту Сардури II против Колха
676 до н.э. Разгром урартским царем Руса II царства мушков (месхов)
VI в. до н. э. Колхидское царство в западной Грузии, до IV века до н. э.
IV-III вв. до н. э. Картлииское (Иберийское) царство в восточной Грузии, до VI век н.э.
229 до н.э. Начали править царские династий Иберии, правившие с 299 г. до Р. Х. по 580 г. по Р.Х..
65 до н.э. Поход Помпея против Картли
  Р.Х. 
35 Вторжение картлийского войска в Армению во главе с царём Фарсманом и воцарение на армянский престол брата Фарсмана - Митридата
63 Колхида вошла в состав Римской империи
134 Вторжение аланов в Парфию и Рим, организованное царём Картли Фарсманом II
326 Объявление христианства государственной религией
IV-VI вв. Царство Лазов (Лазика) в Западной Грузии
482-484 Восстание под руководством Вахтанга Горгасала против Сасанидов.
542 Начало "Большой войны" между Ираном и Византией в западной Грузии
554 Убийство царя лазов Губаза II византийскими полководцами
562 Конец "Большой войны"
580 Прекратилось правление царские династий Иберии, правившие с 299 г. до Р. Х. по 580 г. по Р.Х..
608 Церковный раскол между грузинской и армянской церковью
627 Осада Тбилиси византийцами и хазарами, под руководством императора Ираклия.
628 Взятие Тбилиси хазарами.
 654 Мирный дотовор между Грузией и Халифатом т.н. "Охранная грамота".
697 Переход арабов в Западную Грузию
735 Поход арабского полководца Мервана -ибн Мухамеда (Мурвана глухого) на Грузию
853.08.05 Взятие Тбилиси арабским полководцем Буга-Тюрком
914 Поход Эмира Абул-Касима в восточную и южную Грузию
979 Давид Курапалат оказал помощь Василию II во время восстания Варды Склира
1008-1010 Присоединение Кахети-Эрети Багратом III
1021 Битва при Ширимни между Георгием II и императором Василием II
1023 Грузино-византийский мирный договор
1028 Поход византийцев в Грузию
1032 Пленение Тбилиского эмира Джафара
1037-1039 Осада Тбилиси при Баграте IV
1064 Первый поход турок-сельджуков на Грузию
1068 Второй поход турок-сельджуков на Грузию
1073 Восстание феодалов против Георгия II
1080 "Большая туретчина"
1083 Георгий II начал платить дань туркам-сельджукам
1099 Давид IV прекратил платить дань туркам-сельджукам
1104 Руис-Урбнисское церковное собрание
1104 Эрцухская битва между Давидом IV селджуками
1106 Основание Гелатского монастыря
1110 Освобождение Самшвилде от турков-селджуков
1115 Освобождение Рустави от турков-селджуков
1117 Освобождение Гиши от турков-селджуков
1118 Освобождение Лоре от турков-селджуков. Переселение кипчаков.
1121.08.12 В Дидгорскм сражение грузини разбили 300 000 войско турков-селджуков
1122 Освобождение Тбилиси от турков-селджуков
1123 Освобождение Дманиси от турков-селджуков
1124 Взятие Ани и Ширвана
1130 Заговор против Деметре I
1138 Взятие Гандзи грузинским войском
1177 Восстание царевича Демны
1179 Чрезвычайное собрание, на котором был принят закон против воров и бандитов
1185 Замужество Тамар за Юрием
1188 Замужество Тамар за Давидом Сосланом
1195 В Шамхорской битве грузины разбили турков-селджуков
1202 В Басианской битве грузины разбили Румского султана
1204 Создание с помощю грузинского царства Трапизонской империи
1210 Поход грузин в Северный Иран
1220 Первое появление монголов в Грузии
1225 Битва при Гарниси между грузинами и Джалал-ад-Дином
1226 Взятие Тбилиси Джалал-ад-Дином
1243 Договор между монголами и грузинами
1259 Восстание Давида Нарина
1260 Восстание Давида Улу
1266 Отделение княжества Самцхе (южной Грузии)
1386-1403 Восемь походов Тамерлана (Тимур-ленга) против Грузии
  XV век
1403 Договор между Тимур-ленгом и Георгием VII
1416 Поход Кара-Юсуфа в Самцхе
1462 Имеретский эристав Баграт восстал против Георгия VIII
1463 Чихорская битва между Георгем VIII и Имеретинским эриставом Багратом
1465  Битва при Паравани между Георгем VIII и правителем Самцхе Кваркварк Джакелом
1490 Совет (Дарбази) царства Картли признал распад Грузии на три царства (Картли, Кахети, Имерети) и одно княжество (Самцхе)
1492 Царь Кахетии Александр I направил в Москву послов, прося о покровительстве. В послании великому князю Московскому Ивану III Александр именует себя "холопом Ивана", которого называет Велики Царем (М. Миансаров).
  XVI век
1501 Исмаил-Софиа, родоначальник персидских шахов Сефевидской династии, покорил Ширван (М. Миансаров).
1520 Поход кызылбашей на Картли под предводительством Шаха Исмаила
1535 В Мурджахетской битве грузини одержали верх над турками
1541-1554 Четыре Похода шаха Тамаза в Картли
1545 В Битве на поле Сохоиста грузинское войско потерпело поражение от турок-османов
1550 Нашествие Шах-Тахмаспа на Кавказ, разрушение им Вардзии (М. Миансаров).
1556 В битве при Гариси грузини одолели иранцев
1569 Кызылбаши захватили в плен Симона I
1578 Разделение Кавказских владений между турками и персиянами, турки овладевают Тифлисом, основаны города Поти и Сухум-кале (М. Миансаров).
1582 Восстание в Самцхе против османского ига
1585.09.28 Подписание "Крестоцеловальной записи" между царём Кахети Александром и Федором Ивановичем
1586 Кахетинский царь Александр II испрашивает покровительства у царя Федора Иоанновича (М. Миансаров).
1595 Создание Гурджистанского вилайета на территории Самцхе
1597 Шах-Аббас изгоняет турок с Кавказа (М. Миансаров).
1599 Освобождение Горийской крепости от османов
  XVII век
1600 Османы захватили в плен Симона
1604 Картлийский князь Георгий объявляет себя данником царя Бориса Годунова (М. Миансаров; тут у Миансарова была допущена ошибка: он назвал Бориса именем его сына Федора Борисовича, который на самом деле правил позже).
1609 В ташискарской битве грузины под предводительством Георгия Саакадзе разбили османов
1614-1617 Четыре похода шаха Аббаса I в Кахети, опустошение страны.
1619 Посольство кахетинского царя Теймураза I к царю Михаилу Федоровичу с просьбой о защите от персиян, в 1639 году он признает над собой власть Михаила Федоровича (М. Миансаров).
1621 Георгий III, царь Имеретии, и Мамия II, царь Гурии, испрашивают покровительства у царя Михаила Федоровича (М. Миансаров).
1625.03.25 В марткопском сражении грузины под предводительством Георгия Саакадзе разбили иранцев
1625.07.01 В марабдинском сражении грузины потерпели поражение от иранцев (см. статью Марабдинская битва)
1626 Битва при Базалети между Теймуразом I и Георгием Саакадзе завершилась победой Теимураза
1626-1629 Посольство посла Теимураза I Никофоре Ирбаха (Чолокашвили) в Европе
1629 Издание первой Грузинской печатной книги в Европе
1636 Мингрельский дадиан Леван II изъявляет готовность дать присягу царю Михаилу Федоровичу (М. Миансаров).
1639.  Катехинский царь Теймураз I дал присягу на верность русскому царю (см. генеалогию кахетинских царей).
1642 Заговор против Ростома
1648 Ростом изгнал Теймураза из Кахети
1650 Царь имеретинский Александр присягает на подданство России. Турки овладевают Кутаисом (М. Миансаров).
1653 Теймураз отправил своего внука Ираклия в Россию
1656 Кахетия переходит во власть Ганджинского хана
1660 Восстание в Кахети (Бахтрионское восстание) под руководством Бидзины Чолокашвили и ксанских эриставов Шалвы и Элизбара
  XVIII век
1703 Картлинский князь Вахтанг делается правителем Карталинии. К этому времени относится его Уложение, собрание летописей (М. Миансаров).
1705 В Москве напечатана грузинская книга - "Давитни" (Псалмы)
1709 Открытие типографии в Тбилиси
1714-1716 Посольство Сулхан-Саба Орбелиани в Европе
1723. Начало захват восточной Грузии османами (1723-1735) - начало "Османства".
1724 Взятие Тифлиса турками. Царь Вахтанг и 43 человека - кавказские князья и дворяне - бегут в Россию. Эриставство Рача испрашивает покровительства России (М. Миансаров).
1735 Тифлис, Эривань и Ганжа отдаются Надир-Шаху (М. Миансаров).
1736 Надир-Шах изгоняет турок из Кахетии и Катлинии (М. Миансаров).
1737-1747 Захват восточной Грузии иранцами - "Кызылбашество"
1745.10.01 Венчание Теймураза на Картлийское царство
1751.07.28 В Кирбулахском сражении Ираклий II разбил Азат-хана
1752.09. Ираклий одерживает победу над персиянами в Ереване (М. Миансаров).
1754 В мчадиджварской битве Ираклий разбил войско дагестанцев
1755 В кварельской битве Ираклий разбил войско дагестанцев
1757.12.14 Хресильское сражение. Соломон I разбил османов
1758 Договор между Теймуразом II, Ираклием II и Соломоном I
1765 Заговор феодалов против Ираклия
1770.04.20 В аспиндзской битве Ираклий разбил турок
1772 Посольство католикоса Антона II
1774.07.21 (10) Кючук-Кайнарджийский мирный договор завершил русско-турецкую войну 1768-1774 гг. Имеретия и Гурия по договору были освобождены от турок.
1774 Создание войска "мориге".
1783.07.24 Подписан Георгиевский трактат.
1784.01.24 Ираклий II подписал трактат
1785 Нашествие Омар-хана
1789 Картли-кахетский Дарбази (царский совет) рассмотрел вопрос присоединения Имерети
1790 Подписан "Трактат иверийских царей и мтаваров"
1795.09.11 Крцанисская битва между грузинами и иранцами
  XIX век
1800.12.18 Манифест Павла I.
1801.01. Сын Георгия XII - Давид был объявлен правителем Картл-Кахетий
1801.05. Давид был отстранен от правления и было создано временное правление
1801.09.12 Манифест Александра I. об упразднений Картл-Кахетинского царства; Восточная Грузия (а в 1803-1804 годах - Западная Грузия) вошла в состав России (Тифлисская и Кутаисская губернии). См. Установления по Грузии.
1802.04.12 В Тбилиси во дворе Сионского храма был провозглашен манифест Александра I
1802.05. Упразднение временного управления царства Картли-Кахети и создание "Управления Грузией"
1802. Политическое выступление в Кахети. Кахетинские дворяне объявили царем сына Ираклия II Юлона и послали письмо Александру I с просьбой утвердить нового царя.
1803 Князь Григол Дадиани подписал договор и Мегрельское княжество вступило под покровительство России
1803 В Россию была выслана вдова Ираклия II царевна Дареджан
1804.05. В горных районах Картли началось восстание против царской России. Российские войска вторглись в Имерети, Соломон II был вынужден вступить под покровительство России, Россия объявила Гурийское княжество под своим покровительством, Сыновья Ираклия II, царевичи Юлон и Парнаоз были сосланы в Россию, открылся Тбилисский Благородный пансион
1804.07.04 Высочайшая грамота царю Соломону имеретинскому
1805.01.30 Высочайшая грамота кн. Левану Дадиани.  
1809. Русские войска заняли Поти и Кутаиси
1810.08.23 Присяга абхазского князя Георгия Шаваршидзе.   
1810. Соломон II восстал против российской оккупации. Завоевание Имерети Россией. Русские войска заняли Сухуми. Абхазское княжество вошло под покровительство России.
1811. Русские войска заняли Ахалкалаки - упразднение Россией автокефалии грузинской церкви
1811.04.19 Положение о временном управлении Имеретинской областью.
1812.01. Началось восстание в селе Ахмета. 
1812.03. Произошло сражение у села Чумлаки между восставшими и русскими войсками
1812.11. Произошло сражение у села Манавии между восставшими и русскими войсками
1812. В войне против Наполеона участвовали: генерал от инфантерии Петр Багратиони, генерал-майор Владимер Иашвили, генерал-майор Леван Иашвили, генерал-майор Иван Панчулидзе, генерал-майор Симон Панчулидзе, генерал-майор Симон Гангеблидзе, полковники Иван Джавахишвили, Спиридон Джавахишвили, Роман Багратион (все они в 1813 г. стали генералами)
1813.10.24 (12 октября по юлианскому календарю) Гюлистанский мирный договор или Мирный трактат между Россией и Персией
1815. В городе Трапезунде скончался Соломон II
1819. В Имерети началось восстание против российского гнета
1819. Была основана первая грузинская газета "Сакартвелос газети" (Газета Грузии)
1820. Начавшееся в Имерети восстание охватило Гурию, Рачу и Мегрелию
1825. В Петербурге образовался круг грузинских заговорщиков
1826. В Москве образовался круг грузинских заговорщиков
1828.02.10 О мире между Россией и Персией. Русские войска заняли Ахалкалаки, Ахалцихе, Артаани, Баязет
1828.10.31 Предписание гр. Паскевича ген.-м. Гессе.  
1828. Начала выходить газета "Тифлисские ведомости"
1829.09.14 (2 сентября по юлианскому календарю) Адрианопольский мир
1829. Российское правительство упразднило Гурииское княжество
1830.01.22 Отношение гр. Чернышева к гр. Паскевичу.
1830. Россия присоединила Саингило
1831.01.20 О преобразовании системы управления в Закавказье и колонизации края.
1832. Соломон Додашвили издал журнал "Литературная часть" "Тифлисских ведомостей"
1832.12.09 Иасе Палавандишвили предал заговорщиков
1834. Россия приняла под свое покровительство Сванетское княжество
1841.05. В Гурии началось восстание против России
1844. Учреждение должности наместника царя на Кавказе. Первым наместником был Михаил Воронцов
1846. Образованы Тбилисская и Кутаисская губернии
1850.01.14 (2 января по юлианскому календарю) Основан грузинскии театр под руководством Георгия Эристави
1852.01. Вышел журнал "Цискари" под редакцией Георгия Эристави
1854. Российские войска и грузинское ополчение нанесли поражение туркам у р. Чолоки
1855. В Аджарию, Гурию, Мегрелию и Абхазию вторглись турецкие войска
1857. В Мегрелии Россия установила временное правление
1859.10.20 О замене в Закавказском крае постановлений из Уложения Царя Вахтанга общими законами Империи. Упразднено Сванетское княжество
1860. В Тбилиси был основан Комитет по восстановлению грузинского церковного пения
1863. Илья Чавчавадзе основал журнал "Сакартвелос моамбе" (Вестник Грузии)
1864. Россия упразднила Абхазское княжество. Последний княз Михал Шервашидзе был сослан в Воронеж
1864. В Восточной Грузии отменили крепостное право
1865. В Кутаиской губернии (Имерети, Гурия и Рача) отменили крепостное право. В Грузии проведена реформа сельского управления
1866.08.11 Положение об управлении Сухумским отделом.
1866.10.10 O вознаграждении представителей дома Шервашидзе
1866.11.17 O вознаграждении кн. Дадиани за отказ от владетельских прав
1866. Георгий Церетели и Сергей Месхи основали газету "Дроеба" (Время)
1867.01.04 Нико Дадиани отказыется от титула мегрельского князя и было упразднено Мегрельское княжество. В Мегрелии упразднили крепостничество. См. Об утверждении в Мингрелии навсегда Русского управления.  
1867. В Грузии проведена судебная реформа
1870. В Абхазии отменили крепостное право
1871. В Сванети отменили крепостное право
1872. Завершилось строительство железнодорожной линии Тбилиси - Поти
1874. В Тбилиси проведена реформа городского управления.
1875. Основан Тбилисский Дворянский земельный банк, председателем которого был Илья Чавчавадзе
1876. Восстание в Сванети
1876. Вышел учебник Якоба Гогебашвили "Деда эна" (Родная речь)
1877. Илья Чавчавадзе основал газету "Иверия"
1878. Российские войска заняли историческую провинцию Грузии - Шавшети
1878.08.25 Российские войска и грузинское ополчение вошли в Батуми
1879. Основано "Общество по распространению грамотности среди грузин". Первым председателем являлся Димитрий Кипиани. Затем его сменил Илья Чавчавадзе. В Тбилиси восстановлен грузинский театр
1880. В Тбилиси было основано Драматическое общество
1882. Был упразднен пост царского наместника на Кавказе и введена должность Главноуправляющего
1883. Завершилось строительство железнодорожной линии Тбилиси-Баку
1885. Правительство закрыло газету "Дроеба"
1887. В Ставрополе был убит Димитрий Кипиани
1891. В Варшаве была создана "Лига освобождения Грузии"
1892. Состоялась первая конференция группы "Месаме Даси" (Третья группа). Лидером организации был Ной Жордания


 

 

"ქართველები ძალიან თავაზიანი ხალხია, მათ გულთბილად
მიგვიღეს და ასევე გულთბილად გაგვაცილეს."

(ენვერ ხოჯა)

 

 

 

არ არსებობს ქვეყნად ისეთი ციხე-სიმაგრე, რომლის აღებაც მშრომელებს, ბოლშევიკებს არ შეუძლიათ

|| Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики || There are no fortresses that the working people, the Bolsheviks, cannot capture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS

საქართველოს სექციის


ქართული განყოფილების ამოცანები
გადაწყვეტილება 2015 წლის 6 აგვისტო


секции

ალბანეთი

ჯორჯია

გერმანია

რუსეთი

ეგვიპტეში

აშშ – ში

 

არაბული სამყარო

 

секции

მშენებარე

პორტუგალიური სექცია

პოლონეთი

ერაყში

საბერძნეთი

იტალია

ინდოეთში

იუგოსლავია

 

 

 


 

ცენტრალური ორგანოს

მსოფლიორევოლუცია

არქივი:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

 

e-m@il საკონტაქტო

com.2000@protonmail.com

 

English

 

на русском языке

 

მთავარი

 

სიახლეები

 

ბიოგრაფია


თხზულებები

 

გალერეა

 

თემატური არქივი

 

მარქსიზმის 5 კლასიკოსი

 

მარქსიზმის ტერმინოლოგია

 

ამხანაგები

 

შემოგვიერთდით!

 

 

LINKS

COMINTERN (SH)

შტაბბინაში

არქივი

 

საკონტაქტო

ჩვენს შესახებ

შემოგვიერთდით!

კითხვები და პასუხები

განყოფილებები

დებულება

პროგრამა

პლატფორმა

 

 

ზარის

ამისთვის განახლებას კომუნისტური საერთაშორისო

ახალი წლის ღამეს, 2000

 


 

 

კომუნისტური ინტერნაციონალის მსოფლიო
რევოლუციური პლატფორმა
(მსოფლიო საპროგრამო განცხადება)
2009 წლის 7 ნოემბერი

 

ორიგინალური გერმანული ვერსია

www.comintern.sh
ქართული თარგმანი კობა კახიძისა

www.joseph-stalin.net


 

ენვერ ხოჯა

- მეხუთე კლასიკური მარქსიზმის-ლენინიზმის და ფონდის კომუნისტური საერთაშორისო

2001


 

გენერალური ხაზი

სტრატეგია და ტაქტიკა მსოფლიო რევოლუცია

2001/2002

გერმანული:

ინგლისური:

პირველი თავი
მეორე თავი

 

 


მანიფესტი საქართველოს ბოლშევიკური მსოფლიოში - პარტიის

2003


 

მსოფლიო მოძრაობასტალინიზმ - ხოჯაიზმი


 

 

წითელი საერთაშორისო შრომის კავშირების

დაფუძნდა 2003


 

 

კომუნისტური ახალგაზრდობის საერთაშორისო


 

 

კომუნისტური ქალთა საერთაშორისო

წითელი მსოფლიო ფრონტი ომისა და ფაშიზმის წინააღმდეგ

წითელი ფრონტის მებრძოლთა ლიგა

ინგლისური

გერმანული

არაბული

 

 

What is Stalinism-Hoxhaism?