მოგესალმებათ საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის საქართველოს სექცია!

 

2014

 

 

 

 

 

The statement of the Georgian section of Сomintern (SH)

on the occasion of the 96th anniversary of the

Great October Socialist Revolution


Today, on November 7, 2013, we celebrate the 96th anniversary of a victory of the Great October Socialist Revolution!

On October 25 (on old style) 1927 the communist party of Bolshevist type created by great Lenin the second time in the history of mankind managed to win the bourgeoisie the rotted-through Russian Empire and took in hand the political power - the Russian proletariat established the dictatorship and began socialism construction. In 1924, after great Lenin's death, at the head of Bolshevist party there was Joseph Stalin under the direction of whom the first state of workers first in the history of mankind peasants solved the main economic, social, ethnic, military and other problems, and for the first time demonstrated to mankind absolute advantage of a socialism in comparison with the previous public formation - capitalism.

Certainly, world capitalism soon arranged imperialistic war to the first socialist state with hands of German fascists that brought great tortures to the Soviet people, the most German people and many people of the world. This war enriched only bags of imperialists. But, despite this, first-ever state of workers and peasants bore this blow and won a victory that gave a big push around the world to activation of the proletariat, and in several countries the proletariat won a historical victory over the bourgeoisie and took the political power in hand.

In 1924 the favourite leader of the proletariat Joseph Stalin was elected the head of Bolshevist party. Before its murder in 1953 the Soviet Union reached unprecedented successes on a way of socialist construction.

In the Great Patriotic War of the Soviet Union on fields of battles nearly 4 million front lines possessing high consciousness, communists heroically were lost. To it increased death of 10 million more the greatest patriots. Just as a result of heroic fight of communists and patriots the Soviet Union managed to win the imperialistic war arranged against it, and managed to protect the socialist state. And just death of these advanced people caused those sad consequences which followed after war and, especially, after Stalin's murder, in the USSR.

In the conditions of a severe shortage of the advanced shots, conscious communists, their place was occupied by petty-bourgeois, two-handled, ambitious and any other enemy elements, including in averages and the highest party echelons. They lowered quality of party work and managed to weaken communication of party with broad masses. After Joseph Stalin's attempts to rectify such situation, its murder in 1953 followed from Khrushchev criminal inner-party group (Khrushchev, Beria, Malenkov, Mikoyan, Zhukov). Khrushchovites (as they were called subsequently by comrade Enver Hoxha) for short 3 years prepared conditions to start capitalism restoration in the USSR, and in 1956, at the XX congress of CPSU, advanced to the attack. To hide from Soviet and other people the counterrevolutionary activity and the actual beginning of restoration of capitalism in the USSR, khrushchovites cooked up convenient for them and many ordinary people a cover form - an antistalinizm!

The Soviet people met counterrevolution with disgust though for the most backward part of the people counterrevolution was quite accepted. Khrushchovites gradually destroyed national democracy, degenerated the party, opened a bureaucracy way, destroyed socialist economy, agriculture and in 1991, contrary to desire of the Soviet people (that was confirmed with a referendum of 1991!), contrary to opinion of the majority, declared disintegration of the USSR. They dragged property of the Soviet people in own pockets by large-scale financial swindles and direct expropriations. As a result of it the former revisionist leaders of CPSU, and also members their family, relatives and other confidants to them people appeared before the former Soviet people in the form of newly made billionaires and politicians.

In the USSR counterrevolution won a temporary victory, capitalism was restored in a full form!

The course of history went back!

Revisionist and counterrevolutionary activity of khrushchovites was accompanied by inevitable sad consequences and in other countries of a socialism and national democracies. A revisionism and counterrevolution won there too.

And what counterrevolution and capitalism restoration brought to the people of the USSR, the people of the whole world, the world proletariat? To see it, it is not necessary to be the big philosopher, the historian or the thinker. Results are so obvious and unequivocal that them can not see only the people blinded by bourgeois promotion!

Economic crises, imperialistic wars, civil wars, hunger, resettlements, catastrophic decrease in an education level, catastrophic increase in chemical additives in mass foodstuff, decrease in availability on medical care, ecological accidents … And all this only from more than 7 billion world population to receive the 1000 (!!!) billionaires, the 4 million (!!) multimillionaires and the 500 million(!) more or less normally living small bourgeoises or representatives of the working aristocracy. That is finally about 10% of the terrestrial population lived more or less normally, and about 90% lived and worked, had thousands of difficulties and illnesses that those 10% to give the chance to live well or in luxury transferred.

Till what time can to proceed so? Until aforementioned 90% of the terrestrial population will not prepare and will not make the greatest, unprecedented hitherto scales change in the history of mankind - the World Socialist Revolution!

And what type the political parties, what ideology can rise in vanguard and direct social changes of so big historical scale?

Only Marxism-Leninism and its modern revolutionary form - Stalinism-Hoxhaism!

What political party can direct the World Socialist Revolution?

Only Stalinist-Hoxhaists Communistic International - Сomintern (SH)!

By means of what political parties can carry out Сomintern (SH) the management of the World Socialist Revolution in each separately taken country?

Only by means of own special revolutionary divisions - national bolshevist type sections of Сomintern (SH)!

Other way does not exist!

Any other way is anyway deleted the world proletariat from the World Socialist Revolution!

Any other way - a counterrevolution way!

Any other party in essence is bourgeois or revisionist party and is engaged in shameful business of service of counterrevolution - since liberals til eurocommunists.

The Georgian section of Сomintern (SH) is such revolutionary organisation! It is only originally revolutionary organisation in Georgia! Our work while very limited, our ranks total only some people, but each of us possesses firm confidence that we serve the greatest work of historical release of the proletariat from oppression of the private capital!

The mankind is at the most important stage of the history full by wars! It is in a solving historical phase of class fight! World supremacy of shopkeepers lives the last days! The working class, the proletariat combats solving against domination of the private capital, against world capitalism and imperialism! Today each person should solve, in what the sense of his life consists, why he lives in this world - only for satisfaction of own instincts, egoistical or given by the nature posterity, all our posterity one fine day in the near future woke up in the world, free from wars, hunger, operation of the human by the human?! That it woke up in the socialism world!

The Georgian section of Сomintern (SH) calls the georgian and world proletariat, each his representative that they were released from the false values imposed by the bourgeoisie, own situation, is good to comprehend the actual hopelessness, approaching global financial, military and ecological catastrophes, and as far as possible to join Сomintern (SH) or to its national sections!

The Georgian section of Сomintern (SH) calls the georgian proletariat that he a sharp-sighted eye looked at the processes proceeding in Georgia throughout the last 2-3 decades that it a sharp-sighted eye took a detached view of its ruthless operation of the national bourgeoisie and foreign imperialists! Let you will have no illusion of that the private capital and hired puppet governments will serve as the private capital to you - they will always protect private interests of mercenaries, and your interests and interests of the most part of the population of Georgia will not be protected! We call you, a sharp-sighted eye to look on that brought to the population of Georgia Khrushchev counterrevolutionary antinational affairs and his puppies capitalists - demographic accident, hunger, wars, loss of territories, sale of national wealth, the statement of the status of a new colony in world system of colonialism, delivery of our soldiers as cheap mercenaries and blind tools of murder for maintenance of imperialistic wars in Afghanistan, Iraq and in other future inevitable wars! From the people of Afghanistan and Iraq sent from our country new cheap "Rambos" already use the deserved hatred! We urge not to attack mines, in a set put down for you the Georgian bourgeoisie and the hired workers sent by world imperialists! Do not give in to humiliating qualities for the person - to avidity, money-making, a careerism, scepticism, ignorance! Join us and under the direction of the only thing in the world of truly Marxist-Leninist revolutionary communistic International - Сomintern (SH) - and its Georgian section to set to a collar a wheel of history and to great heroic causes of our ancestors to answer with a new revolutionary rush - a rush of the World Socialist Revolution! Each revolutionary spark lit in the hearts of each worker, the peasant and the soldier, we will turn into revolutionary fire in which once and for all we will burn capitalism and imperialism!

Our section calls you, not to put itself in a humorous situation and to reject down with illusion of that these or those dwarfish politicians employed by the capital "will rescue" you, without change of the most exploiter system of capitalism by a socialism! In Georgia ordinary people, peasants, representatives of petty bourgeoisie and even "clown" of private television "Rustavi-2" Vano Javakhishvili often ask: «whether we will escape»? And in reply we hear any nonsense! But give for a second we will reflect that means it a question which we would call by a question, ripped out of the heart of oppressed person. It means only that the most part of the population of Georgia demands "rescue"!

But from what?

The answer is simplest and unequivocal: that dominates now in Georgia! From on what all economic, political and cultural life of the country - from capitalism system is based! Whether yes, "rescue" from capitalism can mean, in fact, a question «we will escape»? And the population of Georgia "will really escape", when its most part - the proletariat in the union with the peasantry - will take in hand the political power and will establish the dictatorship in exchange to bourgeoisie dictatorship! When the population of Georgia will make it by means of standing on its service and eating of its own subsoil of political party - the Georgian section of Сomintern (SH)! When the population of Georgia will replace fascist in essence dictatorship of minority to democratic in essence dictatorship of majority!

After all only within capitalism the mankind has such social uglinesses, as:

1) Paid education, which for the majority of the population to equivalently actual lack of possibility for high-grade education.

2) The paid medicine that for the majority of the population means the actual stay at liberty destinies. Even in the most developed imperialistic state - the United States of America - to 20 % of the population at all has no insurance policy, and for other population more or less high-grade insurance policy in a month costs about 400 US dollars! Certainly, for the majority of the world population such medicine is inaccessible!

3) Human trafficking, and also illegal trade in bodies of people.

4) Resettlement of people from one place in another in search of means for a survival.

5) Legal and illegal immigration of cheap labor in the leading imperialistic countries, and also in more or less developed capitalist countries.

6) The prostitution legalized in much countries.

7) Mass chemicalixation of foodstuff.

8) Symptomatic treatment of political and economic problems, maximum making-up of sad reality various counterfeit statistical data.

9) Promotion by bourgeois mass media of historical falsifications, violence, pornography and false values.

10) Attempts of legalization of sale of the drugs, lobbied even at Organisation of United Nations level.

11) Almost complete monopolization of the prices for oil products by means of the world's largest kartelny arrangement (OPEC association). The wars launched by them against large oil-producing countries for the purpose of establishment of complete control in the field of world production and processing of oil products. Establishment of catastrophically high prices for oil products by criminal insider trade at the world trading exchanges.

It is the list of crimes of capitalism it is possible to continue indefinitely …


In the modern world of an agony of capitalism people it is compelled to sell itself in day of 100 times, all his thoughts and acts depend on ugly system of domination of the private capital. Freedom and human happiness are a fate of the elected people, a fate large bourgeois, a fate less than 1 % of the world population. The private capital drives people from one place to another, turns them into emigrants and cosmopolitans, workers deprived of civil rights and slaves! In one only social-imperialistic China in slavish situation there are about 400 million workers of factories (unfortunately, the part from them for the present does not realize the slavish situation!), and the Chinese bourgeoisie lives in luxury places specially created for. The Chinese fascist bourgeoisie by means of so-called. «Chinese communistic (?!) Party» still the Chinese proletariat and the majority of the population of China successfully is possible to stupefy. Their darlings of the weapon - the nationalism, the lowest education level, planting of false values in an educational system of children, almost complete isolation of China from other world. In the conditions of blossoming of the Chinese imperialism the Chinese proletariat is euphorial involved in capitalism "construction" in China, in enrichment of the Chinese bourgeoisie. Unfortunately, in the near future they should pay rigidly for such confusion and self-deception - approaching the large-scale economic crisis in China will force them to begin to see clearly and not to pay more the own happiness for the sake of preservation of happiness of the Chinese bourgeoisie.

The Georgian section of Сomintern (SH) calls the Georgian and world proletariat not to continue to trust blindly in composed by Khruschev's, Chinese and other counter-revolutionaries and duplicated by their followers the set of falsifications about great Lenin, Stalin and about a great era of socialism construction in the USSR in 1917-1953! Use the free time for reading the great socialist literature, published on Сomintern (SH) and its sections websites, and also on the sites devoted to life and activity of comrade Enver Hoxha!

Paraphrasing great Lenin, we want to tell: from the revolutionary spark lit in a fit of temper and thoughts of each proletarian, the flame of the World Socialist Revolution will flare up!Long live the Great October Revolution!

Long live the Soviet Union Communist Party (Bolsheviks) created by great Lenin!

Long live the World Socialist Revolution - global continuation of Great October Revolution!

Long live the world vanguard of the World Socialist Revolution - Сomintern (SH)!

Long live the national sections of Сomintern (SH)!

Long live the world proletariat - the historical grave-digger of the world bourgeoisie!


 

 

 

 

 

არ არსებობს ქვეყნად ისეთი ციხე-სიმაგრე, რომლის აღებაც მშრომელებს, ბოლშევიკებს არ შეუძლიათ

|| Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики || There are no fortresses that the working people, the Bolsheviks, cannot capture.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS

საქართველოს სექციის

 

 

ცენტრალური ორგანოს

მსოფლიორევოლუცი

არქივი:

2013

2012

2011

 

e-m@il საკონტაქტო

 

English

 

на русском языке

 

მთავარი

 

სიახლეები

 

ბიოგრაფია


თხზულებები

 

გალერეა

 

თემატური არქივი

 

მარქსიზმის 5 კლასიკოსი

 

მარქსიზმის ტერმინოლოგია

 

ამხანაგები

 

შემოგვიერთდით!

 

 

 

LINKS

COMINTERN (SH)

შტაბბინაში

არქივი

 

საკონტაქტო

ჩვენს შესახებ

შემოგვიერთდით!

ფორუმი

კითხვები და პასუხები

განყოფილებები

დებულება

პროგრამა

პლატფორმა

 

 

ცენტრალური ორგანოს

მსოფლიორევოლუცი

( ინგლისური )

 

ზარის

ამისთვის განახლებას კომუნისტური საერთაშორისო

ახალი წლის ღამეს, 2000

 


 

 

კომუნისტური ინტერნაციონალის მსოფლიო
რევოლუციური პლატფორმა
(მსოფლიო საპროგრამო განცხადება)
2009 წლის 7 ნოემბერი

 

ორიგინალური გერმანული ვერსია

www.comintern.sh
ქართული თარგმანი კობა კახიძისა

www.joseph-stalin.net


 

ენვერ ხოჯა

- მეხუთე კლასიკური მარქსიზმის-ლენინიზმის და ფონდის კომუნისტური საერთაშორისო

2001


 

გენერალური ხაზი

სტრატეგია და ტაქტიკა მსოფლიო რევოლუცია

2001/2002

გერმანული:

ინგლისური:

პირველი თავი
მეორე თავი

 

 


მანიფესტი საქართველოს ბოლშევიკური მსოფლიოში - პარტიის

2003


 

მსოფლიო მოძრაობასტალინიზმ - ხოჯაიზმი


 

 

წითელი საერთაშორისო შრომის კავშირების

დაფუძნდა 2003


 

 

კომუნისტური ახალგაზრდობის საერთაშორისო


 

 

კომუნისტური ქალთა საერთაშორისო