მოგესალმებათ საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის საქართველოს სექცია!

 

2014

 

 

 

 

 

Concerning V.I.Lenin's article «Dead chauvinism and living socialism (How the international can be restored)»At the beginning of article Lenin directly brings an attention to the question of "social patriotism" or of «socialist chauvinism». And Lenin asks a question of this phenomenon: «What was it in the past? What is it today? What will it be in the future?»


It is a Lenin question, especially its third part («What will it be in the future?») it is actual presently more than ever.


Why?


Because in all is the modern world without an exception representatives of world social democracy — from bourgeois liberals to uncountable left-wing parties — in all countries and even in space are through impregnated with social chauvinism. With social chauvinism it is impregnated as well the modern art of almost all types and the directions. Social chauvinism impregnated education systems of children in the different countries, and even prayers of priests of all religions. Along with planting of religious prejudices, social chauvinism actually is to the main components modern bourgeois (in an open form) and neo-revisionist (in the disguised form) ideologies.

In «The encyclopedic dictionary» (1953-1955) we can read short definition of the terms "chauvinism" and "social chauvinism":


«Chauvinism — aggressive bourgeois nationalism, opposition of interests of one nation to interests of all other nations, kindling of feeling of contempt for people of other races and the nations, hostility and hatred between the people. The working class and its party oppose to imperialistic ideology of chauvinism and nationalism Marxist-Leninist ideology of the proletarian internationalism, full equality of all nations, friendship and brotherly cooperation of the people» (The encyclopedic dictionary. Volume 3, 1955, p. 645).


«Social chauvinism — an opportunistic current in the international socialist movement, arisen in days of the First World War 1914-1918. Leaders of the II International, Mensheviks, Socialist-Revolutionaries, the trotskist helping the bourgeoisie to fool of working class were social chauvinists and to poison him with nationalism poison. Repeating lie of the bourgeoisie, social chauvinists denied imperialistic nature of war of 1914-1918, called for protection of the bourgeois fatherland, preached the class peace with the bourgeoisie. Russian communists at the head of V.I.Lenin, bringing up masses in the spirit of proletarian internationalism, conducted resolute fight against social chauvinism. The communists heading fight of masses for national independence and freedom of the countries, combat against followers of social chauvinism — reactionary right socialist leaders» (The encyclopedic dictionary. Volume 2, 1954, p. 272).


Social chauvinism is not shown only at political or military levels, he can be noticed and in an everyday life, at mental level, even at culinary level. For example, Chinese socialist imperialists (so-called« The Chinese communist party») successfully feeds own proletariat food of the most poor quality, food poisonings are very frequent, there was even a known case of mass poisoning of babies, but all this is covered and comes true that it — «the Chinese food»! That is, as this food called "Chinese", already «everything is permitted» (being put into words Dostoevsky) and everything is pardonable! And the Chinese proletariat suffers all this! The same proletariat buys hundreds millions counterfeit and poor-quality products in China on that "sufficient" basis that all of them are the "Chinese" goods! And on a question why they are not indignant when see that individual members of the Chinese society only pay for personal cars of 500000 US dollars whereas the salary of the average proletarian makes only 350 dollars a month, they answer that they "hesitate", «it is inconvenient to them to quarrel» with the Chinese bourgeoisie only because «all of them are Chinese»! In consciousness of the Chinese proletariat the Chinese bourgeois is all the same best of all than the foreign proletarian only because the Chinese bourgeois «is Chinese»!


Here so!


And the Chinese bourgeoisie for the Chinese proletariat in every possible way praises this pernicious prejudice and supports! And the class consciousness of the Chinese proletariat daily becomes dull various tricks of the Chinese bourgeoisie. That only there is a promise «to construct a socialism and the best life in China in 100 (!!!) years», which was sounded on the next plenum of a CPC by "comrade" (more exact mister) Hu Jintao in 2008, right there emphasizing that the way of China is a special way of development of the society, inherent in only the Chinese people! Here is how social chauvinism effectively serves for counterrevolution, here it reduces to what level individual and class consciousness of the proletariat! Such examples it is possible to give great variety.

And what results?

Results are continuation of oppression of the world proletariat from the national bourgeoisie and world imperialists, use of the world proletariat for a support of the constant military conflicts and, finally, for preparation of mass consciousness of the world proletariat for future possible nuclear war! After all in recent times could close social chauvinism eyes of other great people — the German people — and for short time turned them in gallant soldiers of fascism and nazism?

The people degraded by chauvinism were ready to gnaw through at all times each other a throat even because of trifling, quite ordinary questions. After all ridiculously and it is at the same time tragic to read books of bourgeois writers in which they eulogize our XXI century, as a century of progress and mankind blossoming when in the center of Europe, in Kosovo people kill even children on the rotten soil of chauvinism. And the Abkhazian chauvinists chopped off to the Georgian children the head and played them football not in the dark Middle Ages, and in 1992, that without suspecting that instead of the actual independence and separation from Georgia they are simple puppets in hands of modern Russian social chauvinists and velikorussians. By the way, if remember, at that time the main party of the Russian revisionists — so-called «The Communist Party of the Russian Federation» — not only did not condemn these and many other facts of manifestation of chauvinism and fascism, but also directly supported the Russian imperialists and Abkhazian "patriots", presenting to the world the next classical example of social chauvinism (look above — term "social chauvinism" definition). The Georgian section of Comintern (SH) always stood on Marxist positions in relation to independence of Abkhazia, and it will always defend the rights of the Abkhazian people to self-determination and full independence. Though we with regret should note that now the Abkhazian people received not the actual independence, and a complete dependence of the Russian imperialism. And the Russian imperialism completely will exterminate sooner or later or will move aboriginals of Abkhazia from the territory of Abkhazia and will occupy them Russian nationalists and social chauvinists, and then by counterfeit plebiscite will attach the territory of Abkhazia to Russia. Unfortunately, in Abkhazia members of very not numerous communist party also were through impregnated of social chauvinism when the Russian imperialists spread in Abkhazia the extremely aggressive forms of social chauvinism and turned the radical right of the Abkhazian people to self-determination into end in itself. After that the Russian imperialists and the Abkhazian social chauvinists moved from Abkhazia a part of its population on a national sign, established there a full fascist mode and turned Abkhazia into the Russian apartheid. The Georgian section of Comintern (SH) never supported any fascist modes in any country or the autonomous republic, including Abkhazia. After an inevitable victory of the World Socialist Revolution and establishment of world dictatorship of the proletariat the Georgian stalinists-hoxhaists will provide to the Abkhazian people and all people living in Abkhazia, full authority for self-determination, except for the right to violent eviction of his own citizens on a national sign, without ethnic cleanings and planting of nationalism and social chauvinism among very small people of Abkhazia.

Social chauvinism so started up the roots in consciousness of all political trends that it at all do not perceive as the enemy, as a mistake, as the social evil. To it even got used! It became almost political axiom. Lenin's keen eye did not miss also one characteristic feature of social chauvinism: the real social chauvinist never notices own social chauvinism, but always notices even the slightest social chauvinism of others! Look, as Russian social chauvinists do not notice the social chauvinism when they at any level scoff about representatives of other nationalities living in Russia as they did not notice anything bad that at the height of the anti-Georgian hysteria in Moscow to teachers of schools separate lists Georgian let's orders make children as children of enemies of Russia, in volume time as they started to shout at the top of the voice when to them similar social chauvinists in Lithuania or Estonia demanded from the Russian population living in Lithuania or Estonia, knowledge of the Lithuanian or Estonian language at issue of passports!

In the article Lenin does the ingenious conclusion that the opportunism was the main reason of crash of the II International.

Let's distract for a minute from the current subject and we will look that occurred in the XX century in the world, in former so-called «socialist camp», in the former Soviet Union and that occurs now. The opportunism through penetrates almost everything so-called «Marxist-Leninist» parties. For an exception of the Labor Party of Albania (in 1941-85gg) and German KPD/ML (under the direction of comrade Ernst Aust), practically all world makrsist-lenininist movement was penetrated by opportunism. Leaders of many communist parties or at all were not engaged in theoretical judgment and Marxism development, or fell to a revisionism and open charlatanism. After death of the fifth classic of Marxism, the ingenious theorist and the revolutionary, comrade Enver Hoxha, around the world there was nobody who would develop Marxism without distortions of the essence of Marxism — the revolutionary doctrine about dictatorship of the proletariat reached by a fulfillment by a violent way of a socialist revolution. Without the correct judgment of Marxism in modern conditions he began to resemble a theoretical ornament, on empty theoretical packing for revisionists and neo-revisionists. It is a lot of political parties and people gathered on the basis of their own opportunism under the flag of CIPOML. As during the II International the opportunism was the main reason for its crash (on Lenin's conclusion!) and now the opportunism is CIPOML basis. If to find and attentively to re-read not numerous "theoretical" literature of opportunists, it is easily possible to notice in it characteristic features: rough superficiality, simple copying of quotes of Marx, Engels, Lenin and here and there Stalin, complete ignoring of theoretical works of comrade Enver Hoxha and experience of successful creation of a socialism in Albania in 1946-1985. Scarcity of Marxist terminology and low level of the general education of "theorists" of the revisionism, often complete negation of need of violent dictatorship of the proletariat, low knowledge of economic sciences etc. are also characteristic mixing of thoughts of classics of Marxism with anti-Marxist and antiscientific thoughts of counter-revolutionaries and revisionists. Comrade Wolfgang Eggers perfectly notices that, attacking Comintern (SH) and Eggers somehow to fight with a stalinism-hoxhaism, enemies of revolution still did not bring even one given reason Marxist (and also not Marxist!) argument against it.


Here it also is opportunism in operation!


Many representatives (and heads!) of revisionism do not consider it necessary to analyze at all that subject which they discuss! Or is even worse: they not in forces to make not only the deep Marxist analysis of a considered subject, but also the superficial analysis! At them always it turns out approximately so: if the comrade Eggers has no one foot or one eye, it is an argument against a Stalinism-Hoxhaism! If comrade Eggers lives not in Germany, it is a telling argument against a Stalinism-Hoxhaism! And if comrade Eggers dared to "think up" a Stalinism-Hoxhaism, it is necessary to consider not it as a merit, and argument against he "thought up". By the way, precisely in the XIX century almost all bourgeois thinkers so were indignant because Marx "thought up" Marxism because Marx opened objective laws of development of society. And in a distant XVI century representatives of Catholic inquisition in the same way were indignant because Galileo Galilei "thought up" Earth rotation! Here in what ridiculous situation opportunists when they are indignant against objective laws of development of the nature or society, against dialectic materialism put themselves. In reply to them we will tell that a Stalinism-Hoxhaism as the theory demanding deep judgment and as the theory and practice of revolutionary fight for creation of a socialism in the separate countries, in practice existed and before comrade Eggers "thought up" it. But comrade Eggers placed of the first it in the service future world dictatorship of world proletariat, the first generalized it and really thought up for it very exact and mortally dangerous for neo-revisionism term the "Stalinism-Hoxhaism"! The real Marxists and revolutionaries should pay tribute to comrade Eggers for such opening and for such work, instead of attack it from under and corner and without arguments.


Other opportunists go further away: they so splash a principle of a collectivism and Lenin principles of democratic centralism at construction of political parties that as a result degenerate in political Robinsons, is proud protecting only own arguments and own understanding of Marxism! In their hands the Marxism turns into a certain religion, in a subject of simple belief, in a subject of belief in opinion of authority without criticism and self-criticism, in the dead term! A fine example such political robinsonism in 2013 we accepted by the comrade from Iran.

Let's give one more example: life and activity of Mao Tse-Tung. It is possible to assume that at the beginning of Mao's activity did not think at all to change to Marxism and aims of working class, but the opportunism penetrated all its activity. There is nothing more terribly than when the false genius, false communistic leader becomes the leader of the nation (especially — the great Chinese nation)! Soon after Stalin death Mao's faced the Soviet new revisionist management, at one time even resisted to it, supporting the Labor Patry of Albania and comrade Enver Hoxha, but soon, without having managed to cope with a role of the head of construction of a socialism in China, fell to level of the trite revisionist and the ridiculous fighter «against sparrows». It brought to the Chinese people great tortures, and begun by it so-called «cultural revolution» more than 20 million Chinese costed to death. To construction of a socialism in China mortal blows were struck and after Mao's death counterrevolutionary Deng Xiaoping's canine restored in China capitalism in the worst form — in the form of social-imperialism!


To speak about opportunism of the leader of the Korean communists Kim Ir Sen in general it is excessive! It turned North Korea into the semi-feudal country where on an imperial throne only his descendants eternally will stay, and the last monuments to Marx and Engels in 2013 they transferred from a central square of Pyongyang to a museum! It changed Marxism to «The Juche Idea» which is anything, simple expression of that the Korean people differ from all other people of the world! Remember «maotsetungidea»? Ask any Chinese in China, and that such «maotsetungidea», and he will answer you that this idea consists that Chinese differ from all other people! That's all! Here to you both the real social chauvinism and its basis — opportunism! Shabby opportunism of heads of some communist parties and other his "theorists"!


But to opportunism the mortal blow in 2010 when efforts of one theorist Marxist — comrade Wolfgang Eggers — correctly solved a question of development and the provision of Marxism-Leninism in a modern era of globalization was struck.


The modern era of globalization is no other than an era of globalization of a capitalist way of production and a capitalist exchange which in aggregate make so-called «the world capitalist market». And as the capitalist way of production grew to global scales, and the Marxism-Leninism demanded reconsideration according to this globalization, according to quantitatively and qualitatively new level of capitalist production and an exchange.


Here opportunists will ask: and why? And what difference for the Marxist, globalization now or not?

And the stalinism-hoxhaism will answer it that here again it is necessary to remember a Marxism essence: the Marxism is the doctrine about dictatorship of the proletariat! And anything, various from it!

But what such the proletariat during a globalization era?


Globalization of a capitalist way of production and globalization of a capitalist exchange inevitably caused also globalization of the main subject of production, the main instrument of production — the proletariat! The former national industrial worker ceased to exist. Now it finally also is irrevocably turned into the global industrial worker! The little 18-year-old Chinese girl working at a scanty salary in the Chinese province Anhui on any sewing factory, in essence is the global industrial worker, let she it at all quite realizes!


The neo-revisionists did not understand it, and Stalinism-Hoxhaism is based on it. If "theorists" from Rottenmorgen understood it, they would write not a lampoon on the identity of the comrade Eggers, and polemic article, in which at least tried some arguments (and it is better — Marxist arguments if those at them are!) to disprove Stalinisma-Hoxhaism's basis which in the summary sounds so:


«Stalinism-Hoxhaism is a Marxism-Leninism during a globalization era»,


Or:


«Stalinism-Hoxhaism is the doctrine about world dictatorship of the world proletariat by a fulfillment of the World Socialist Revolution»,


Or, in other words:


«Stalinism-Hoxhaism is the doctrine about global dictatorship of the globalized proletariat during an era of globalization of capitalism (=imperialism)».


And as it is already impossible to deny the fact of existence of the globalized proletariat (after all the fact of globalization imperialists openly are proud, calling it great progress in the history of mankind!), that arises an objective question: and who should express and protect radical interests of the globalized proletariat?

And as we are Marxists, we will not be to forget for a minute that the capture in the hands of the global political power and establishment of global dictatorship of the global proletariat can be a only main objective of the globalized proletariat!


It is possible to tell and in other words: «establishments of world dictatorship of the world proletariat»!


Or so: «establishments of new World Proletarian Democracy»!


(And if someone (especially — the Marxist!) cannot understand absolute equality between the last two formulations, to them we would advise to learn a new calculations within 100 and percents, and also to remember that democracy is the people’s power, a majority rule, carried out by means of political party of this majority!).


And by what means?


By a fulfillment of the greatest step in the history of mankind — the World Socialist Revolution!


But to carry out all this, should exist and global (world) political party of Bolshevist type! And as in due time Lenin objected Russian mensheviks and bourgeois parties exclamation «there is such party!», and presently comrade Eggers rightfully can answer to modern capitalists and neo-revisionists a question, what party can assume the management of the globalized proletariat for preparation and a fulfillment of the World Socialist Revolution that «there is such party»! And it is called as «Stalinist-Hoxhaists Communist International»!


Capitalists and, first of all, neo-revisionists, already felt it, they started to realize that their out-of-date ideology at them crumbles under the feet, from them the false mask of Marxist-Leninists is torn off already, their mean revisionist essence started to decay from within! Their mimicry under communists is already abolished! To stand on one place at them it will not turn out any more — someone from them should pass to stalinist-hoxhaists if is going to become the real revolutionary, and the majority of them will quickly run across in ranks of counter-revolutionaries and apologists of any eurosocialism, pacifism or neoliberalism.


And if any present member of any neo-revisionist party today or tomorrow does not rethink as the private question — «And why he lives in this world?», — and the public question — «And why I neo-revisionist, instead of the marxist or a stalinist-hoxhaist?», — that it really will appear its "sign" of personal "time", according to Lenin's well-aimed expression. Here only times now not those, not beginning of the XX century, but beginning of the XXI century! And the deepest world (global) crisis of capitalism can quite be developed by new world war which can quite develop into the World Socialist Revolution. And Comintern (SH) and its sections will make everything that and happened, they will use in every possible way in world crisis of capitalism and even possible new world war with a view of establishment of world dictatorship of the world proletariat!


At the beginning of the XX century when Lenin wrote this article, in a practical arsenal of Marxists yet there was no great experience of a fulfillment of a socialist revolution and construction of a socialism in the USSR in 1917-53. There was no experience of construction of a socialism in Albania in 1946-85. There were no theoretical generalizations and Marxism development by comrades Stalin and Enver Hoxha. At last, was not globalized world capitalism though Lenin then absolutely precisely showed that capitalism it will be inevitable globalized and it will inevitably reach to the highest stage — imperialism.

And now all this is a part of history and the current reality!


But now at Marxists appeared also its theoretical development during a globalization era — a Stalinism-Hoxhaism, and global revolutionary party of Bolshevist type — Comintern (SH). Nearby that future when will appear more and more national sections of Comintern (SH).


And that the Comintern (SH) did not repeat an error of the II International, it constantly should fight against opportunism. And the theoretical section of Comintern (SH) and its sections, that is books and other materials published by it and its sections systematically and consecutive, and also the constant requirement of their deep studying by stalinist-hoxhaists should become a basis of such fight, first of all. Comintern (SH) and its sections should watch that on their websites the pseudo-Marxist books, intentionally distorted publications, the inexact or purposefully forged translations did not creep very vigilantly.

I also consider that we should not be limited only to publications of especially philosophical, historical and economic directions, and widely publish and popularize socialist fiction, songs and movies, children's literature and periodicals. We also should publish classical literary works and arts of all times and the people that our readers did not have an impression that Marxists ignore all old! For example, Beethoven's music is not purely socialist, and, nevertheless, there will be pieces of music, more revolutionary, than his sonata #23 «Appassionata».

Some Marxists do not understand even an essence of the term "opportunism". Some of them consider that the opportunism is characteristic for broad masses, for the majority of representatives of workers and peasants. But the similar reason also is the most hopeless opportunism! The opportunism as the phenomenon, can exist only among intellectual Marxists, and that the majority of representatives of the proletariat or the peasantry do not possess big knowledge of Marxism in domination of capitalism and existence of only bourgeois systems of the general education of children and teenagers, it quite a commonplace, and to the Marxism does not put of harm. Let's remember, how in the revisionist USSR (1954-91) the professorate of numerous chairs of philosophy and history, and also employees of ideological department of CPSU continued "trained" students, future highest party workers and even seniors in Marxism bases, bases of a dialectic and historical materialism, printed books on Marxism, protected dissertations, criticized a revisionism of others, attacked imperialism and conducted atheistic promotion in all countries and at all times is identical and dull, at all without suspecting that 99 % from them were hopeless opportunists. Personally I perfectly remember, how on chair of philosophy of Tbilisi state university among students and even some teachers not as especially good form was considered reading and studying of compositions of Hegel. After all Hegel was an idealist, lived to Marx, committed mistakes, etc. And after all ignorance of the main works of Hegel (for example, «Science of Logic») will lead to that it will be very difficult to person studying philosophy to understand Marxism. Lenin very accurately specified «three sources and three compound parts of Marxism» not therefore that modern Marxists studied only Marx's compositions, without knowing about his roots. And professors-opportunists often tore off Marxism from its roots and as a result it many students looked with arrogance at all before-marxism philosophy (Lenin constantly re-read and polemized with all philosophers in the history of what it is possible to be convinced, re-read its «philosophical notebooks»). And after disintegration of the USSR the same professors-philosophers «admitted the mistakes» before the new bourgeois authorities, became their actual servants and in new «textbooks of philosophy» reduced the section on Marxism to several pages which have been used up by monstrous anti-Marxist conjectures, diluted with religion and history falsifications.

Even that, with rare exception, among the employees of 15 specialized academic institutes of Marxism-Leninism created in the former Soviet Republics, nobody guessed that they are opportunists in a question which lies in a root of the Marxism — doctrines about dictatorship of the proletariat — is difficult to believe. They considered that time in 1917 this dictatorship was established, it already cannot be dethroned, it is eternal and unshakable! Even in 1990 in personal disputes of the author of this article with some professors of institute of Marxism-Leninism it became clear that they and could not imagine that the USSR can be destroyed. Also that creation by Gorbachev liquidators of institutes of self-administration and private-ownership cooperatives already was an open form of restoration of capitalism in the USSR. Then the Soviet and western bourgeois ideologists inflated value and merits of some small Soviet philosophers anti-Marxists, such as Merab Mamardashvili, and quickly awarded with a notorious Nobel Prize of the Soviet poet anti-Marxist Joseph Brodsky. For example, "philosopher" Mamardashvili on the «philosophical lectures» that also was engaged that attacked the USSR, a socialism, Stalin and Lenin. But it attacked not arguments, and like hysteric female. The author of this article could hear from this homuncule-philosopher as it answered a question of Stalin's value in the history of mankind that Stalin was "cretin"! Here such "arguments" homuncule-philosophers like Mamardashvili also owned. But Mamardashvili was the open anti-Marxist and the spokesman of bourgeois ideology. And what old professors-Marxists of Tbilisi university did at this time? They with "attention" and silently listened to anti-Marxist hysteria of one philosophizing adventurer and then calmed itself that «each person has the right to express the thoughts», forgetting that they any more had not the right to express the thoughts if these last were anyway coordinated with Marxism revolutionary ideology! And after that all of them continued to be called as "professors" whereas actually they did not suit any more even in simple yard keepers! They lost a revolutionary spirit and after CPSU and khrushchovites stirred about Stalin's a "cult of personality", received financial tips from the bourgeoisie for a translation into the Georgian language of anti-Stalin falsifications of Montefiore and Co., sang the praises of the American democracy, justified imperialistic wars, amicably forgot about a crime against humanity — nuclear bombardment of Hiroshima and Nagasaki etc.

And where now that opportunists and traitors?


Some of them after disintegration of the USSR started to poison and abuse openly … khrushchovites! That is, at the power of khrushchovites they were serviceable Marxists, and after 1991 at them eyes opened so widely by miracle that from the former Marxists they turned into "spenserist" and "yungist", and economists Marxists amicably turned into " market expert economists"!

In due time Voltaire precisely noticed that «ignorance — darkness»! And the incomplete knowledge of Marxism or an assumption in Marxism of serious theoretical mistakes is more than the darkness, it is opportunism!


After the above-stated and many other historical lessons it is necessary to imagine clearly that the opportunism will always knock at the door of Comintern (SH). After all who such those people who come presently to communistic movement? Where they were trained in Marxism? Whether they read (whether understood correctly?) main compositions of classics of Marxism? Whether there are for them sufficient knowledge of Marxist logic? Whether they are familiar with Marxism sources? Whether they, for example, tried to study the Hegel’s «Science of Logic»? Whether they are engaged in continuous self-education? Whether translated into the own language any composition of classics of Marxism? Whether can be engaged in general in theoretical work, or are only "practicians", without the theory, without the Marxism? If is not present, how, on the basis of what scientific base they will perceive, understand and put into practice Marxism-Leninism and its unique revolutionary development — a Stalinism-Hoxhaism?


As ready revolutionaries and, especially, stalinist-hoxhaists, in the world do not exist, Comintern (SH) and its sections should create a practical system for attraction and education of new shots, they should create first-ever school of a Stalinism-Hoxhaism for education and continued support of the real revolutionaries. Otherwise sooner or later the opportunism will break the Comintern door (SH), or in a revolutionary fortress of Comintern (SH) instead of constant rapid currents and falls of the World Socialist Revolution will becomes silent and warm bogs of opportunism as newest "sign of the times"…Koba Kakhidze


 

 

 

 

 

არ არსებობს ქვეყნად ისეთი ციხე-სიმაგრე, რომლის აღებაც მშრომელებს, ბოლშევიკებს არ შეუძლიათ

|| Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики || There are no fortresses that the working people, the Bolsheviks, cannot capture.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS

საქართველოს სექციის

 

 

ცენტრალური ორგანოს

მსოფლიორევოლუცი

არქივი:

2013

2012

2011

 

e-m@il საკონტაქტო

 

English

 

на русском языке

 

მთავარი

 

სიახლეები

 

ბიოგრაფია


თხზულებები

 

გალერეა

 

თემატური არქივი

 

მარქსიზმის 5 კლასიკოსი

 

მარქსიზმის ტერმინოლოგია

 

ამხანაგები

 

შემოგვიერთდით!

 

 

 

LINKS

COMINTERN (SH)

შტაბბინაში

არქივი

 

საკონტაქტო

ჩვენს შესახებ

შემოგვიერთდით!

ფორუმი

კითხვები და პასუხები

განყოფილებები

დებულება

პროგრამა

პლატფორმა

 

 

ცენტრალური ორგანოს

მსოფლიორევოლუცი

( ინგლისური )

 

ზარის

ამისთვის განახლებას კომუნისტური საერთაშორისო

ახალი წლის ღამეს, 2000

 


 

 

კომუნისტური ინტერნაციონალის მსოფლიო
რევოლუციური პლატფორმა
(მსოფლიო საპროგრამო განცხადება)
2009 წლის 7 ნოემბერი

 

ორიგინალური გერმანული ვერსია

www.comintern.sh
ქართული თარგმანი კობა კახიძისა

www.joseph-stalin.net


 

ენვერ ხოჯა

- მეხუთე კლასიკური მარქსიზმის-ლენინიზმის და ფონდის კომუნისტური საერთაშორისო

2001


 

გენერალური ხაზი

სტრატეგია და ტაქტიკა მსოფლიო რევოლუცია

2001/2002

გერმანული:

ინგლისური:

პირველი თავი
მეორე თავი

 

 


მანიფესტი საქართველოს ბოლშევიკური მსოფლიოში - პარტიის

2003


 

მსოფლიო მოძრაობასტალინიზმ - ხოჯაიზმი


 

 

წითელი საერთაშორისო შრომის კავშირების

დაფუძნდა 2003


 

 

კომუნისტური ახალგაზრდობის საერთაშორისო


 

 

კომუნისტური ქალთა საერთაშორისო