تماس با ما

درباره ما

به ما بپیوندید

انجمن

پرسش و پاسخ

بخش

اساسنامه

برنامه

بستر های نرم افزاری

 

آرشیو

 

 

 

 

 

 

"انقلاب جهانی"

ارگان مرکزی کمینترن (SH)

2016

 

 

 

سال نو مبارک

- رفیق انور!

 

 

 

21 دسامبر

 

تاریخ تولد 137 از رفیق استالین

 

 

 

وب سایت ویژه به زبان انگلیسی

 

به روز رسانی جدید ما
"استالین-گالری"

 

 

 

75

 

8 - November - 1941

تأسیس حزب کار آلبانی

 

 

 

خانه که در آن حزب تاسیس شد ...

 

 

 

 

1917

2016

 

انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتب

 

 

زنده باد انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر!

 

گالری

 

 

 

زنده باد تولد 108 از رفیق انور خوجه

 

16 اکتبر 2016 - 16 اکتبر 1908

 

وب سایت های ویژه
انگلیسی
آلمانی

 

«انور خوجه - زندگی و کار. 1908 — 1985» 

 

 

 

 

مدارک
بخش
کمینترن
(به زودی تکمیل)

 

 

Communist Party USA

 

 

 

یک سازمان کمینترن

 

سازمان جهانی پیشگامان

 

 

The Road to Mass Organization of Proletarian Children

1938

 

 

 

 

وب سایت های ویژه جدید:

 

چکسلواکی

 

 

وب سایت ویژه در یونانی انگلیسی ....

: IC (SH) منتشر شده توسط بخش یونانی از

سال پیش 75 ...

1941سپتامبر 27 به 2016 سپتامبر 27

ایجاد جبهه آزادی بخش ملی (EAM)

 


(Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, Ethniko Apeleftherotiko Metopo, EAM)

 

 

 

 

 

 

سال پیش 100
1916 - 2016

انگلیسی

 

شورش ایرلند

همچنین در دسترس:

آلمانی

     

 

 

 

 

قرقیزستان

 

 

 

 


 

برنامه نظامی

انقلاب سوسیالیستی جهانی


20 اصول نظامی از کمینترن (SH)

او تصمیم گرفت 9 - 9-2016

نوشته شده توسط ولفگانگ اگرز

 

انگلیسی


آلمانی

 

 

 

به مناسبت
100 سالگرد

"برنامه نظامی از انقلاب پرولتری"

1916 سپتامبر 9 - 2016 سپتامبر 9

 


 

 

 

سالگرد 60

 

برتولت برشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب سایت آلمانی (اصلی)

 

 

 

120 سالگرد

August 5, 1895 - August 5, 2016


فردریش انگلس

 

وب سایت های ویژه

 

انگلیسی


آلمانی

 

 فلیکس دزرژینسکی

 


 

20. 7. 1926 - 20. 7. 2016
90 سالگرد

 

وب سایت ویژه:
 
انگلیسی

آلمانی

روسی

 


 

"هر کمونیست خوب باید یک Chekist خوب است."

 

 

 

 

"مبارزه بین المللی ما در مقابل نئو رویزیونیسم است بر روی" انقلابیگری "تروتسکیست مبتنی نیست، بلکه در استالینیسم-خوجهایسم."

 


در برابر تروتسکیسم

 

وب سایت ویژه

 

در زبان انگلیسی
آلمانی
در فرانسه
اسپانیایی
در یونانی


 

 

 

سال پیش 75

 

22 ژوئن 1941
جنگ بزرگ میهنی آغاز می شود ...

 

"رفیق استالین به پیروزی بر اشغالگران نازی فاشیست منجر به جنگ بزرگ میهنی مردم شوروی و با افتخار دفاع از دستاوردهای جهان تاریخی از انقلاب اکتبر.

معنای انترناسیونالیستی از جنگ بزرگ میهنی است که رفیق استالین - به عنوان رهبر پرولتاریای جهانی - نتیجه راه را برای پیروزی سوسیالیسم در مقیاس جهانی هموار ".

کمینترن (SH)
2016 ژوئن

 

 

وب سایت های ویژه در

انگلیسی
روسی
آلمانی

 

 

 

 

"دفاع محترم رفیق استالین به معنای سرنگونی انقلابی رژیم فاشیستی پوتین، به ویژه، و سرنگونی کل نظام غارتگر امپریالیسم جهان، به طور کلی."
کمینترن (SH)

 

 

سالگرد 80
18 ژوئن 1936


ماکسیم گورکی

 

 

 

1945 مه 9 - 2016 مه 9
زنده باد 70 سالگرد پیروزی بر فاشیسم هیتلر!

 

 

وب سایت های ویژه در

انگلیسی
روسی
آلمانی
پرتغالی
فرانسوی
اسپانیایی
 

 

 

... دیروز برلین

فردا مسکو ...

 

 

 

 

زنده باد تولد 198 از کارل مارکس!

 

2016 مه 5 - 1818 مه 5

 

 

مارکس-انگلس بایگانی

 

 

 

 

تبریک آدرس به زبان انگلیسی

 

 

 


 90 سال پیش

 

 

1926 مه 4 اعتصاب عمومی در انگلستان

 

 

 

 

 

 

2016


روز بین المللی مبارزه طبقاتی پرولتاریای جهانی !

 

پرولتاریای همه کشورها - متحد شوید!

 

وب سایت ویژه در زبان انگلیسی

 

 

روز اول ماه می به عنوان یک چشم انداز برای پیروزی طبقه کارگر بوده است!
روز اول ماه می به عنوان روز جهانی کارگر روزی است که کارگران با عمل خود نشان میدهند برای حقی که میخواهند برایش بجنگند!
اول ماه می از سوی پرولتاریای انقلابی تمامی کشور ها با تظاهرات و همبستگی پاسخی علیه سرمایه داری جهانی میدهد!
این روز روز صف آرایی و شورش علیه توحش موجود سرمایه داری میباشد!
در این روز باید به سازماندهی اعتصابات و تظاهرات ها در برابر استثمار و توحش سرمایه داری پرداخت در برابر خشونت و توحش فاشیسم باید آماده شد!
نیروی پیشتاز انقلابی پرولتاریا را فرا میخواند کارگران را برای شکستن اسارت برده داری اقتصادی و سیاسی و راهی که در آن روز در راه آزادی واقعی گام بر خواهد داشت!
کارگران می بینند که در تمام کشورهای بورژوایی «دموکراسی» چیزی جز دیکتاتوری افسارگسیخته یک باند از سارقان ، بانکداران، و ژنرال نیست!
در هر شکلی دیکتاتوری خونین جلادان ، ژنرال ها ، کشتار صدها هزار نفر از کارگران و دهقانان در جهت منافع گروهی از بانکداران است، تنها دیکتاتوری طبقه کارگر ، است که میتواند به نفع اکثریت قریب به اتفاق مردم کارگر باشد، خلع سلاح بورژوازی ، ایجاد ارتش سرخ ، و رهایی تمام جهان از بردگی در دستور کار قرار میگیرد .
کارگران و سربازان تمام کشورها در تدارک آماده کردن سلاح های خود در برابر بورژوازی پیش روی خود هستند . در برابر دشمن خود در کشور خودشان هستند . تا با شورش در برابر دولت های بورژوایی خود آنها را عقب برانند .
در تدارک آماده کردن سلاح های خود در برابر بورژوازی خود و " سوسیال دموکرات ها " ، رویزیونیستها و نو رویزیونیستها که به آنها خدمت می کنند هستند.
طوفان در حال رشد است .
شعله های آتش انقلاب پرولتری در حال گسترش در سراسر جهان است.
بنر ما ، سرخ برنگ خون تمام جنگجویان بزرگ و جانباختگان طبقه کارگر ، بر تمامی جهان به اهتزاز در خواهد آمد.
در رعد و برق و طوفان، در خون و اشک ، در گرسنگی و درد و رنج بی پایان ، جهانی جدید به زودی آغاز خواهد شد ، جهانی روشن از کمونیسم .
ما اول ماه می را جشن می گیریم با عزم برای یک پیروزی کامل برای آزمودن قدرت ارتش انقلابی پرولتاریا متحد در سراسر جهان.
در این روز ما نشان میدهیم که تمامـــــــــی قدرت از تمامـــــــی کشور ها برای کارگـــــران است.
پس از سال ها بحران اقتصادی جهان در تاریخ پرولتاریای بین المللی این سال را جشن اول ماه می را در شرایط بخصوص فقر و بی حقوقی در تمام کشورهای سرمایه داری قرار گرفته است. تلاش های سرمایه داری جهانی برای غلبه بر بحران نتیجه نداشته و منجر به بیکاری میلیون ها نفر ، کاهش دستمزد،شرایط غیر قابل تحمل از مالیات، کاهش مزایای اجتماعی ، بیمه، سوء تغذیه ، بیماری ویرانگر ، و مرگ و میر شده است . زندگی میلیون ها و میلیون ها نفر از انسان ها ویران شده است .
مبارزه پرولتری متوقف نخواهد شد مبارزه برای دستمزدهای بالاتر و ساعات کاری کمتر ، و مبارزه برای طبقه کارگر ادامه خواهد یافت. این مبارزه به پیروزی توده های کارگران مبارز تبدیل خواهد شد.
احزاب اصلاح طلب ، رویزیونیست و نئو رویزیونیست آشکارا و پنهان با نقش خود به نفع سرمایه داری همکاری کرده اند .اما آنها ضعیف تر و ضعیف تر شده و بحران جهانی به سمت افزایش رفته است ، و به همین ترتیب بورژوازی آنها را رها خواهد کرد و در حال حاضر به فاشیسم امید بسته است .
رهبران سوسیال دموکرات ، رویزیونیست و نئو رویزیونیست میخواستند برای به دست آوردن اطمینان کارگران و متقاعد ساختن آنان با ترفند حیله گری و دوستی وارد شوند و زمانی ترفندشان شکست خورد طریق زور توسط فاشیسم ،علیه طبقه کارگروارد شدند .
فاشیسم و سوسیال فاشیسم در خدمت حفظ سلطه و بی حقوقی سرمایه داری است.
بقول رفیق انور خوجه:
" این تنها طبقه کارگر است که در راس رهبری توده ها است، تنها طبقه کارگر به وسیله حزب مارکسیست لنینیست واقعی رهبری میشود، این تنها طبقه کارگر هست که از طریق انقلاب مسلح، از طریق خشونت، می تواند و باید رویزیونیست های خائن را دفن کند "
در حال حاضر تضاد قدرت های امپریالیستی بر سر مستعمرات خود به مرحله ی حادی رسیده است و جهان را در آستانه جنگ قرار داده است از سوی قدرت های امپریالیستی وبا حمایت رویزیونیست ها علیه طبقه کارگر مزدوران فاشیست و سوسیال فاشیست از شرق و غرب به خدمت گرفته شده اند همانند آن چیزی که در سوریه و اوکراین دیده میشود تا به تخریب مبارزات انقلابی پرداخته و منافع سرمایه داری و پارلمان را حفظ نمایند و علیه کارگران برای وادار کردن آنان به تولید و بهره کشی بیشتر و خنثی کردن اعتراض انقلابی آنان مبارزه میکنند کارگران نیز جز زنجیر های خود چیزی برای از دست دادن نداشته و در تشکل های متحد علیه آنان مبارزه میکنند.
در همه جا نیاز به تشکیل یک جبهه مبارزه متحد علیه تهاجم سرمایه داری ، علیه فاشیسم و خطر جنگ امپریالیستی ، در حال رشد است . کارگران آنها قادر خواهند بود به در برابر استثمار و فاشیسم و جنگ امپریالیستی فقط با ایجاد یک مبارزه جبهه متحد مقاومت کرده و پیروز شوند .
روز اول ماه مه این سال در میان جنگ طبقاتی آتشین در آستانه و قوع است .
پیروزی مال ما خواهد بود !
انقلاب جهانی سوسیالیستی تنها راه رهایی از استثمار و ستم ، فاشیسم و جنگ امپریالیستی است !
اجازه دهید همه نیروهای انقلابی جهان متحد شوند ، و آماده مبارزه برای رهایی از سرمایه داری و برای ساخت و ساز جهان از سوسیالیسم شوند.
زنده باد انقلاب جنگ طبقاتی علیه جنگ امپریالیستی

 

 

 

 

 

روز اول ماه مه در تصاویر

 

 

 

 

 

زنده باد رفیق لنین

146. تاریخ تولد

22 1870 آوریل

 

 

وب سایت به زبان انگلیسی

 

 

 

100 سال
1916 - 2016

امپرياليسم بمثابه بالاترين مرحلۀ سرمايه داری

 

آرشیو لنین ایران

 

 

لنین گالری

 

 

 

 

 

11 آوریل 1985

30 سالگرد مرگ رفیق انور خوجه

 

 

 

 

صفحه وب خاص

 

 

انور خوجه - آلبوم


(بیش از 650 عکس)
 

 

 

 

 

 

92 سال
پس از مرگ لنین
2016 ژانویه 21
1924 ژانویه 21

 

 

 

پیام در مورد مرگ لنین (در روسیه)

 

 

 

 

 

هیچ خشونت، نه خیانت، نه عوام فریبی - هیچ چیز نمی تواند لنینیسم را شکست.

انور خوجه

 

 

 

به مناسبت نودمین سالروز درگذشت ولادمیر ایلیچ لنین رهبر بلشویک انقلاب سوسیالیستی روسیه

لنين ضمن دفاع از آموزش های مارکس و انگلس درباره ديکتاتوری پرولتاريا در برابر تحريفات سردمدارانانترناسيونال دوم ، مسائل اساسی مبارزه برای تحقق ديکتاتوری پرولتاريا و چگونگی رسيدن به نظام سوسياليستیرا از نظر تئوريکی تدوين نمود .
لنین با نبوغ تئوریک بالای خود انقلاب سوسیالیستی را در روسیه برهبری حزب بلشویک که آنرا به خوبی و با آگاهی کامل با آموزه های مارکس و انگلس سازماندهی کرده بود با قدرت و شکوه تمام به پیروزی رساند.
لنین در دفاع از منافع پرولتاریا هیچگاه کوتاه نیامد در مقابل دشمنان پرولتاریا و کسانی که قصد قماربازی با منافع پرولتاریا را داشتند بی رحم برخورد میکرد.

"هیچ چیز نمی تواند لنینیسم را شکست دهد،میراث انقلابی لنین را نه خشونت،نه خیانت،نه عوام فریبی می تواند از بین ببرد."

رفیق انور خوجه

 

 

تصاویر از مرگ لنین

 

 

در باره لنین

 

 

 

 

 

ما خوش آمد می گوید رفقا در سراسر جهان

 

 

ما سالگرد در سال 2015 جشن

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTE STALINIZEM-ENVERIZMI! (Albanian) SHQIPTAR


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German) DEUTSCH

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს! (Georgian)

Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)

Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁! (Chinese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω ο σταλινισμός - χοτζαϊσμός! ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi)

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

 

Længe leve Stalinismen-Hoxhaismen (Danish)

Hidup Stalinisma dan Hoxhaisma! (Malay) Bahasa Melayu

Staliniyamum-Hoxhaiyamum niduzhi vazga (Thamil)

Viva o Stalinismo e o Hoxhaísmo (Português Brasil)

स्टालिनबाद-होक्जाबाद जिन्दाबाद! (Nepali)  

Trăiască Stalinism-Hodjaismul! (Romanian)