تماس با ما

درباره ما

به ما بپیوندید

انجمن

پرسش و پاسخ

بخش

اساسنامه

برنامه

بستر های نرم افزاری

 

کتابخانه

 

 

 

 

 

هدف از انترناسیونالیسم پرولتری, همانطور که لنین تاکید کرد,مشارکت پرولتاریای جهانی در آماده سازی,انتشار و شتاب انقلاب جهانی پرولتری است!امروز,تمام پرولتاریای جهان لازم به ساخت یک جامعه سوسیالیستی کامل در جهان دارد.از این رو پرولتاریای جهان میتواند وباید,با تلاش های خود,غلبه بر بورژوازی جهانی وایجاد جامعه جهانی سوسیالیستی پیدا کند.

ویدئو: "انقلاب جهانی!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"انقلاب جهانی"

ارگان مرکزی کمینترن (SH)


 

 

31 دسامبر 2014

 

زنده باد 14 سالگرد کمینترن!

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi! ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)


Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁!(Chinese)


Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

 

 

 

تاریخ تولد 135 از رفیق استالین!

 

 

 

وب سایت ویژه به زبان انگلیسی

 

 

 

به روز رسانی جدید ما
"استالین-گالری"
(در حال حاضر بیش از 600 عکس!)

 

 

 

سرگئی کیروف!

روز 80 از مرگ

1934 دسامبر

 

 

 

 

 

زنده باد 194 روز تولد فردریش انگلس

 

1820 نوامبر 28

 

صفحه وب خاص

 

آثار مارکس و انگلس

رشیو

 

 

 

8 نوامبر

2014

 

 

 

 

بنیاد از کمینترن (SH)
بخش آلبانیایی

 

Seksioni

SHQIPTAR

 

وب سایت جدید از بخش آلبانیایی ...

 

 

پیام های همبستگی

 

از سراسر جهان

 

Greetings and congratulation !

I consider this Section is a prominent way to the world revolution and spread Intellectual labor

led by the Albanian Section of the Comintern (SH)

Ali Faludin

 

 

زنده باد 1941 نوامبر 8!
73 سالگرد بنیاد از حزب کار آلبانی!

 

 

 

 http://www.enverhoxha.ru/Archive_of_books/History_PLA/the_museum_house_of_the_party_eng.pdf  'HOUSE AND MUSEUM OF THE PARTY.'  Publisher '8 NËNTORI», TIRANA, 1981

"کاخ و موزه از حزب."

Publisher "8 NËNTORI», TIRANA, 1981

 

 

 

97 سال پیش

 

زنده باد انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر!

 

ما خوش آمد می گوید همه کمونیستها در سراسر جهان!

 

 ... گالری

 

 

 

 

 

 

85 سال پیش ..

 

رکود بزرگ

در سیاه سه - 1929 اکتبر 29.

 

اعتصاب کارگران میل در 1929 اکتبر 29

 

در آن زمان بحران اقتصادی جهان سرمایه داران بلکه فرصت طلبان و سازش دهنده به تهاجمی علیه پرولتاریای جهانی و کمینترن را مجبور نه تنها. به همین دلیل خیزش انقلابی پرولتاریای جهانی نه تنها فرض شخصیت از ضد حمله علیه سرمایه است، بلکه در برابر فرصت طلبی.

امروز، بحران اقتصادی جهانی را تداعی نه تنها ناگزیر از مبارزه پرولتاریای جهانی در برابر افزایش استثمار و ستم، علیه فاشیسم و امپریالیسم، بلکه در مقابل نئو رویزیونیسم، فاشیسم اجتماعی و سوسیال امپریالیسم.

همبستگی با توده های جهانی در مبارزه خود را در برابر بار بحران جهانی!

متحد کردن جنبش انقلابی در حال رشد در برابر بحران اقتصادی جهانی با مبارزه برای سوسیالیسم، انقلاب جهانی پرولتری!

 

به مناسبت 85 سالگرد بحران اقتصادی جهان 1929 اکتبر 29
ما سخنرانی ذیل منتشر:
بیانیه کمینترن در بحران اقتصادی جهان
در زبان آلمانی

مولوتف

گزارش هیئت حزب کمونیست شوروی (B) در کمینترن

در 1930 فوریه 25


 * * *

 

انگلیسی و آلمانی

5 کلاسیک

 

بحران سرمایه داری

 

 

 

زنده باد تولد 106 از رفیق انور خوجه

 

16 اکتبر 2014 - 16 اکتبر 1908

 

 

 

 

 

 

150 سال

 

زنده باد انترناسیونال اول!

 

بین المللی کارگری انجمن

 

گالری

FIRST INTERNATIONAL

 

وب سایت اختصاصی

ENGLISH

آلمانی

روسیه

چینی

ترکیه

اسپانیا

فرانسه

ایتالیایی

پرتغالی

 

 

 

 

 

 

انور خوجه
امپریالیسم و انقلاب

 

 

 

 

 

برای پیروزی کمونیسم در هر کشور از جهان!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی جهان!

 

 

  کشور

 

 


موسیقی انقلابی بین المللی

 

وب سایت های ویژه

 

 

 

 

در چنین روزی، 70 سال پیش، در 18/08/1944، ارنست تالمن، کمونیست هامبورگی و رهبر کا/پ/د، در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت توسط نازی ها به قتل رسید. ما در این مقطع میدانیم که مبارزه بزرگ علیه امپریالیسم، فاشیسم و جنگ توسط ارنست تالمن و هزاران نفر از رفقای دیگر حزب کمونیست و دیگر سازمان های همراه او در این راه این مبارزه را به ارمغان آورد و بزرگترین فداکاری غیر قابل تصور را رقم زد. به یاد او ما قسم می خوریم به ادامه راه او با یکدیگر، چرا که "یک انگشت میتواند شکسته شود، اما پنج انگشت مشت آهنین هستند!"

 

وب سایت ویژه در

آلمان

انگلیسی

پرتغالی

فرانسه

روسیه

اسپانیایی

 

در چنین روزی، 70 سال پیش، در 18/08/1944، ارنست تالمن، کمونیست هامبورگی و رهبر کا/پ/د، در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت توسط نازی ها به قتل رسید. ما در این مقطع میدانیم که مبارزه بزرگ علیه امپریالیسم، فاشیسم و جنگ توسط ارنست تالمن و هزاران نفر از رفقای دیگر حزب کمونیست و دیگر سازمان های همراه او در این راه این مبارزه را به ارمغان آورد و بزرگترین فداکاری غیر قابل تصور را رقم زد. به یاد او ما قسم می خوریم به ادامه راه او با یکدیگر، چرا که 'یک انگشت میتواند شکسته شود، اما پنج انگشت مشت آهنین هستند!'

تصویر بایگانی

 

 

 

Foto: ‎حزب کمونیست آلمان(م ل)با نبرد علیه رویزنیسم معاصر متولد شد  مقاله برگرفته از از: 'طلوع سرخ'-جولای 1972  'برای انقلابیون کشور ما این بسیار مهم است تا برای همیشه آگاه باشند که حزب طبقه کارگر آلمان غربی و برلین غربی تنها در مبارزه علیه رویزیونیسم مدرن میتوان ایجاد کرد.   مبارزه ضد رویزیونیستی یک کار حیاتی دائمی انقلابیون کشور ما است.   در حدود 15 سال پیش، در پایان دهه پنجاه، جنبش کارگری ما در آلمان یک ضربه شدید آسیب دید.   به دنبال دسته ای از رویزیونیست های شوروی همانند مرتدانی چون، خروشچف و نوکر او اولبریخت، رهبران کا پ د[حزب کمونیست آلمان] به مارکسیسم لنینیسم خیانت کردند، و آنها به سوی باتلاق حزب رویزیونیست کشیده شدند - که آن حزب یک میراث بزرگی از مبارزه قهرمانانه حزب تحت رهبری ارنست تالمن بود.  تشکیل یک حزب انقلابی واقعی جدید یک ضرورت مطلق برای طبقه کارگر آلمان بود.   'این عناصر از جنبش کارگری در آلمان غربی و برلین غربی، که به مارکسیسم لنینیسم وفادار باقی مانده بودند، خود از این کار آگاه بودند و پایه گذاری این حزب جدید با شروع مبارزه علیه خیانت رویزیونیستی رهبران قدیمی کا پ د شروع شد '  (انتقاد از خود در کمیته مرکزی نخست از کا پ د/مل در نشریه صبح سرخ شماره 1/2 - 1972).   تحت رهبری رفیق ارنست آست - امروز  صدر کا پ د/م ل، مدافعان مارکسیسم لنینیسم، بلشویکها واقعی، کمونیست واقعی تالمن به هم پیوسته برای آماده سازی انشعاب نهایی نیروهای مارکسیست لنینیست از حزب کمونیست پوسیده به منظور پایه و اساس حزب مارکسیست لنینیستی جدید.   ابزار نهایی برای حل این مشکلات در مجله 'صبح سرخ'، که رفیق ارنست آست، شماره اول آن را به نام 'صبح سرخ' به نظر می رسد تقریبا 5 سال پیش، در ماه ژوئیه سال 1967 منشر کرد. در آن زمان، 'صبح سرخ' تبدیل شد به نشریه 'ارگان مرکزی حزب کمونیست - مارکسیست لنینیست.'   'صبح سرخ' یک ایدئولوژی هشیار را برپا ساخت مبارزه علیه رویزیونیسم معاصر و یک سازمان جمعی، به ابزار اصلی مجموعه ای از نیروهای مارکسیست لنینیست در آلمان غربی و برلین غربی تبدیل شد.'صبح سرخ' عامل تعیین کننده در آماده سازی و ایجاد یک حزب مارکسیست لنینیست جدید بود.   تحت رهبری رفیق ارنست آست، در 31 دسامبر 1968، در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست آلمان، پایه گذاری کا پ د/م ل در هامبورگ به پایان رسید.  این رویداد از اهمیت بزرگ تاریخی برای رشد جنبش کارگری آلمان غربی بود.  این یک عمل انقلابی آگاهانه از بهترین نیروهای پرولتاریای آلمان غربی بود.   بنابراین، نتیجه گیری لازم در طول تاریخ از انحطاط رویزیونیستی 'حزب کمونیست / کا پ د'،گرفته شده مرحله جدیدی در توسعه جنبش کارگری انقلابی در آلمان غربی و برلین غربی بود.  تاسیس این کا پ د/م ل یک گام مهم رو به جلو در مسیر انقلاب بود.  این یک ضربه سنگین بر علیه نظام سرمایه داری بود.  این یک ضربه سنگین بر علیه رویزیونیسم مدرن ، در برابر تروتسکیسم و در برابر همه جریانات بورژوایی دیگر در کل جنبش انقلابی در کشور ما است.  حزب تازه تاسیس از ابتدا به زنبال یک خط مارکسیست لنینیست صحیح در تمام سوالات اساسی می باشد.   بیانیه ای که در کنگره تاسیس به تصویب رسید، .اولین کنگره سالانه کا پ د/م ل، یک سند مهم برای برنامه حزب ما بود.   'این به وضوح ضرورت مبارزه بی امان بر علیه رویزیونیسم مدرن را نشان می دهد و به روشنی می گوید که راه دیگری برای آزادی طبقه کارگر جز از راه انقلاب خشونت آمیز، و از راه مبارزه مسلحانه وجود ندارد.   در این بیانیه به وضوح اعلام شد که هدف از مرحله کنونی مبارزه در کشور ما - سرنگونی بورژوازی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا است.   این سند تاسیس اشاره می کند که طبقه کارگر آلمان به مبارزه ای برای ، آلمان سوسیالیستی متحد و مستقل می پردازد.  این در حال حاضر در خطی است، که روند اصلی در انقلاب - جهان امروز است.   از همان آغاز، حزب ساختمان حزب بلشویکی را به رسمیت شناخت.  مدت کوتاهی پس از تاسیس این حزب، 12 تز استالین بلشویزه سازی طلوع کا پ د در صبح سرخ، ارگان مرکزی از کا پ د/م ل منتشر شد.   خط روشن استالینیست-بلشویک این حزب در این دوره برای ایجاد این حزب به دنبال مبارزه با خرده بورژوازی، اپورتونیست ها در ماهیت و ساختار حزب آشکار شد.   بنابراین، در آتش مبارزه علیه سرمایه داری و رویزیونیسم معاصر یک حزب واقعی کمونیست دوباره در کشور ما پدید آمد، یک حزب که پرچم حزب کمونیست انقلابی تالمن  را حمل به جلو و آنرا به پیش برای مبارزه جدید، پیروزی های تازه ی طبقه کارگر آلمان پیش برد '[' طلوع سرخ '- جولای 1972]     The CP Germany (ML) was born in the fight against modern Revisionism  Text from:  'RED DAWN' - July 1972  'It is very important for the revolutionaries of our country to be always aware that the party of the West German and West Berlin working class could only be created in struggle against modern revisionism.  The anti-revisionist fight is a permanent crucial task of the revolutionaries of our country.  About 15 years ago, at the end of the fifties, our German labor movement suffered a severe blow.  In the wake of the Soviet revisionist clique of renegades, Khrushchev and his echoer Ulbricht, the leaders of the KPD betrayed Marxism-Leninism, and they dragged the party inton the revisionist swamp - which was once a mighty and heroically fighting party under the leadership of Ernst Thalmann .  The formation of a new, genuine revolutionary party was an absolute necessity for the German working class.  'Those elements of the labor movement in West Germany and West Berlin, who had remained loyal to Marxism-Leninism, were themselves aware of this task and laid the foundation for the new party by starting the fight against the revisionist betrayal of the old KPD leaders'  (see self-criticism of the First Central Committee of the KPD / ML in Roter Morgen No. 1/2 - 1972).   Under the leadership of comrade Ernst Aust - today's Chairman of the KPD / ML, the defenders of Marxism-Leninism, the true Bolsheviks, the real Thälmann communists joined closely together to prepare for the final separation of the Marxist-Leninist forces of the rotting Communist Party for the purpose of foundation of a new Marxist-Leninist party.   The ultimate tool for solving these problems has been the magazine 'ROTER MORGEN', which was published by comrade Ernst Aust. The first number of the 'ROTER MORGEN' appeared almost exactly 5 Years ago, in July 1967.  Back then, the 'ROTER MORGEN' became  'Central Organ of the Communist Party - Marxist-Leninists'.  The 'ROTER MORGEN' waged a sharp ideological struggle against modern revisionism and became a collective organizer, the main instrument of the collection of the Marxist-Leninist forces in Western Germany and in West Berlin. The 'ROTER MORGEN' was a decisive factor in the preparation and creation of a new, Marxist-Leninist party.  Under the leadership of comrade Ernst Aust, on 31  December 1968, on the 50th Anniversary of the Communist Party of Germany, the foundation of the KPD / ML was completed in Hamburg.  This was an event of great historical significance for the development of the West German labor movement.  It was a conscious revolutionary action of the best forces of the West German proletariat.   Thus, the historically necessary conclusions drawn from the revisionist degeneration of the 'Communist Party / DKP' , was a new stage in the development of revolutionary Labor movement in West Germany and West Berlin.  The founding of the KPD / ML was a crucial step forward on the path to revolution. This was a heavy blow against the capitalist system.  This was a heavy blow against modern revisionism, against Trotskyism and against all other bourgeois currents in the whole revolutionary Movement in our country.  The newly founded Party pursued from the outset a correct Marxist-Leninist line in all basic questions.  The policy statement, which was adopted at the founding congress, I. Annual Congress of the KPD / ML, was an important programmatic document of our party.  'It clearly shows the necessity of relentless struggle against modern revisionism and states clearly that there can be no other way for the liberation of the working class than the path of violent revolution, the path of armed struggle.  The declaration clearly stated that the objective of the present stage of the struggle in our country - this is the overthrow of the bourgeoisie and the establishment of the dictatorship of the proletariat.  The founding document points out that the German working class has to fight for a united, independent, socialist Germany . It is already on the line, that the main trend in  today's world is - revolution.  From the beginning, the party recognized the need of Bolshevik party building.  Shortly after the founding of the party, the 12 theses of Stalin on the Bolshevization of the KPD werde published in RED MORNING, the central organ of the KPD / ML.  The party followed this clear Stalinist-Bolshevik course for building up the party and unfolded the struggle against petty bourgeois, opportunist conceptions on the nature and structure of the party.  Thus, in the fire of the struggle against capitalism and modern revisionism a genuine communist party emerged again in our country, a party that took up the banner of the revolutionary Thalmann's Communist Party to carry it forward to new battles, new victories of the German working class.' ['RED DAWN' - July 1972]‎

حزب کمونیست آلمان(م ل)با نبرد علیه رویزنیسم معاصر متولد شد

مقاله برگرفته از از:
"طلوع سرخ"-جولای 1972"برای انقلابیون کشور ما این بسیار مهم است تا برای همیشه آگاه باشند که حزب طبقه کارگر آلمان غربی و برلین غربی تنها در مبارزه علیه رویزیونیسم مدرن میتوان ایجاد کرد.

مبارزه ضد رویزیونیستی یک کار حیاتی دائمی انقلابیون کشور ما است.

در حدود 15 سال پیش، در پایان دهه پنجاه، جنبش کارگری ما در آلمان یک ضربه شدید آسیب دید.

به دنبال دسته ای از رویزیونیست های شوروی همانند مرتدانی چون، خروشچف و نوکر او اولبریخت، رهبران کا پ د[حزب کمونیست آلمان] به مارکسیسم لنینیسم خیانت کردند، و آنها به سوی باتلاق حزب رویزیونیست کشیده شدند - که آن حزب یک میراث بزرگی از مبارزه قهرمانانه حزب تحت رهبری ارنست تالمن بود.

تشکیل یک حزب انقلابی واقعی جدید یک ضرورت مطلق برای طبقه کارگر آلمان بود.

"این عناصر از جنبش کارگری در آلمان غربی و برلین غربی، که به مارکسیسم لنینیسم وفادار باقی مانده بودند، خود از این کار آگاه بودند و پایه گذاری این حزب جدید با شروع مبارزه علیه خیانت رویزیونیستی رهبران قدیمی کا پ د شروع شد "

(انتقاد از خود در کمیته مرکزی نخست از کا پ د/مل در نشریه صبح سرخ شماره 1/2 - 1972).

تحت رهبری رفیق ارنست آست - امروز
صدر کا پ د/م ل، مدافعان مارکسیسم لنینیسم، بلشویکها واقعی، کمونیست واقعی تالمن به هم پیوسته برای آماده سازی انشعاب نهایی نیروهای مارکسیست لنینیست از حزب کمونیست پوسیده به منظور پایه و اساس حزب مارکسیست لنینیستی جدید.

ابزار نهایی برای حل این مشکلات در مجله "صبح سرخ"، که رفیق ارنست آست، شماره اول آن را به نام "صبح سرخ" به نظر می رسد تقریبا 5 سال پیش، در ماه ژوئیه سال 1967 منشر کرد. در آن زمان، "صبح سرخ" تبدیل شد به نشریه
"ارگان مرکزی حزب کمونیست - مارکسیست لنینیست."

"صبح سرخ" یک ایدئولوژی هشیار را برپا ساخت
مبارزه علیه رویزیونیسم معاصر و یک سازمان جمعی، به ابزار اصلی مجموعه ای از نیروهای مارکسیست لنینیست در آلمان غربی و برلین غربی تبدیل شد."صبح سرخ" عامل تعیین کننده در آماده سازی و ایجاد یک حزب مارکسیست لنینیست جدید بود.

تحت رهبری رفیق ارنست آست، در 31 دسامبر 1968، در پنجاهمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست آلمان، پایه گذاری کا پ د/م ل در هامبورگ به پایان رسید.
این رویداد از اهمیت بزرگ تاریخی برای رشد جنبش کارگری آلمان غربی بود.
این یک عمل انقلابی آگاهانه از بهترین نیروهای پرولتاریای آلمان غربی بود.

بنابراین، نتیجه گیری لازم در طول تاریخ از انحطاط رویزیونیستی "حزب کمونیست / کا پ د"،گرفته شده مرحله جدیدی در توسعه جنبش کارگری انقلابی در آلمان غربی و برلین غربی بود.
تاسیس این کا پ د/م ل یک گام مهم رو به جلو در مسیر انقلاب بود.
این یک ضربه سنگین بر علیه نظام سرمایه داری بود.
این یک ضربه سنگین بر علیه رویزیونیسم مدرن ، در برابر تروتسکیسم و در برابر همه جریانات بورژوایی دیگر در کل جنبش انقلابی در کشور ما است.
حزب تازه تاسیس از ابتدا به زنبال یک خط مارکسیست لنینیست صحیح در تمام سوالات اساسی می باشد.

بیانیه ای که در کنگره تاسیس به تصویب رسید، .اولین کنگره سالانه کا پ د/م ل، یک سند مهم برای برنامه حزب ما بود.

"این به وضوح ضرورت مبارزه بی امان بر علیه رویزیونیسم مدرن را نشان می دهد و به روشنی می گوید که راه دیگری برای آزادی طبقه کارگر جز از راه انقلاب خشونت آمیز، و از راه مبارزه مسلحانه وجود ندارد.

در این بیانیه به وضوح اعلام شد که هدف از مرحله کنونی مبارزه در کشور ما - سرنگونی بورژوازی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا است.

این سند تاسیس اشاره می کند که طبقه کارگر آلمان به مبارزه ای برای ، آلمان سوسیالیستی متحد و مستقل می پردازد.
این در حال حاضر در خطی است، که روند اصلی در انقلاب - جهان امروز است.

از همان آغاز، حزب ساختمان حزب بلشویکی را به رسمیت شناخت.
مدت کوتاهی پس از تاسیس این حزب، 12 تز استالین بلشویزه سازی طلوع کا پ د در صبح سرخ، ارگان مرکزی از کا پ د/م ل منتشر شد.

خط روشن استالینیست-بلشویک این حزب در این دوره برای ایجاد این حزب به دنبال مبارزه با خرده بورژوازی، اپورتونیست ها در ماهیت و ساختار حزب آشکار شد.

بنابراین، در آتش مبارزه علیه سرمایه داری و رویزیونیسم معاصر یک حزب واقعی کمونیست دوباره در کشور ما پدید آمد، یک حزب که پرچم حزب کمونیست انقلابی تالمن را حمل به جلو و آنرا به پیش برای مبارزه جدید، پیروزی های تازه ی طبقه کارگر آلمان پیش برد "[" طلوع سرخ "- جولای 1972]

 

 

 

 

 

1995 اوت 5 - 2014 اوت 5119 سالگرد مرگ فردریک انگلس

وب سایت های ویژه به زبان انگلیسی


وب سایت ویژه ای در زبان آلمانی


 

 

 

 

 

 

22 6، 1945
رژه پیروزی بزرگی در میدان سرخ در مسکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enver Hoxha

"همه رویزیونیستها خائن هستند، اما در یک راه یا دیگر راه ها آنها برای پنهان کردن خیانتشان تلاش کرده اند . آنها پابه پا کرده اند برای حمله به مارکس، انگلس و لنین بنابراين آشکارا همه آنها به استالین حمله کرده ان

 

 

 

1944 مه 24

70 سال از بنیانگذاران جمهوری خلق آلبانی!

ما ایجاد جمهوری دوم مردم سوسیالیست آلبانی!

 

 

 

 

 

 

سوء استفاده فاشیست ها و سوسیال فاشیست های طرفدار روسیه از شعارها و ظواهر سوسیالیستی به قصد پیوند زدن آن با عناصر ناسیونال شونیستی
سوسیال فاشیست و سوسیال شونیست به جریان هایی میگویند که در شعار و ظاهر مدعی سوسیالیسم هستند اما در عمل فاشیست میباشند.
در تصویری که مشاهده میکنید فاشیست ها و سوسیال فاشیست ها در اوکراین به تقلید از ارباب روس خود با از روبان سنت جرج با معنای مذهبی و ناسیونال شونیستی که مورد استفاده ارتش تزار و حتی مورد استفاده پوستر فراخوانی ارتش فاشیست و ضد کمونیست گارد سفید در دوره جنگ داخلی روسیه بوده استفاده میکنند و حتی سوسیال فاشیست ها نیز در همراهی با آنان با سوء استفاده از نمادهای سوسیالیستی و اتحاد شوروی که هیچ زمان متناسب با این نشان نبوده آنها را به هم پیوند میزنند وبا تبلیغات خود میخواهند مردم را درگیر نبردهای تروریستی و قومی خود با رقیبان فاشیستشان که علیه منافع طبقه کارگر,علیه منافع ملی و علیه صلح میباشد کنند وچه بسا جریانات رویزیونیستی از میان چپ که تبلیغات پوپولیستی آنان را حمایت میکنند.
انقلابیون,بلشویک ها و کارگران بسیاری در دوره تزار و جنگ داخلی و توسط همین افرادی که این روبان را بر سینه داشتند سلاخی شدند.

 

 

 

 

Foto: ‎گرامی باد 9 می سالروز پیروزی بر جبهه فاشیسم .امسال و در آستانه بحران های جهانی که امپریالیست ها با آن روبرو هستند شاهد این میباشیم که برای حفظ سلطه سرمایه داری و حکومت پارلمانی امپریالیست های شرق و غرب مجددا بر سر رقابت برای منافع خود فاشیست ها را برای نابودی صلح جهان و اتحاد وتشکلات کارگران و به جان هم انداختن و نابودی ملت ها به هدف تجزیه و غارت منابع ملی آنها به کار انداخته اند که در اوکراین به خوبی این امر قابل مشاهده هست احزاب کمونیستی باید در جهت وحدت و انسجام تشکلات کارگری ضد توحش فاشیسم بکوشند تا ضمن دفع خطر فاشیسم و جنگ راه را برای انقلاب سوسیالیستی هموار کنند.‎

 

گرامی باد 9 می سالروز پیروزی بر جبهه فاشیسم .امسال و در آستانه بحران های جهانی که امپریالیست ها با آن روبرو هستند شاهد این میباشیم که برای حفظ سلطه سرمایه داری و حکومت پارلمانی امپریالیست های شرق و غرب مجددا بر سر رقابت برای منافع خود فاشیست ها را برای نابودی صلح جهان و اتحاد وتشکلات کارگران و به جان هم انداختن و نابودی ملت ها به هدف تجزیه و غارت منابع ملی آنها به کار انداخته اند که در اوکراین به خوبی این امر قابل مشاهده هست احزاب کمونیستی باید در جهت وحدت و انسجام تشکلات کارگری ضد توحش فاشیسم بکوشند تا ضمن دفع خطر فاشیسم و جنگ راه را برای انقلاب سوسیالیستی هموار کنند.

 

وب سایت ویژه


انگلیسی
آلمانی
پرتغالی

روسی

 

 

 

1818 مه 5

زنده باد تولد 196 از کارل مارکس

وب سایت ویژه
انگلیسی
آلمانی
پرتغالی

 

 

 

 

 

زنده باد روز سرخ اول ماه می 2014
روز بین المللی مبارزه طبقاتی پرولتاریای جهانی !

 

 

روز اول ماه می به عنوان یک چشم انداز برای پیروزی طبقه کارگر بوده است!
روز اول ماه می به عنوان روز جهانی کارگر روزی است که کارگران با عمل خود نشان میدهند برای حقی که میخواهند برایش بجنگند!
اول ماه می از سوی پرولتاریای انقلابی تمامی کشور ها با تظاهرات و همبستگی پاسخی علیه سرمایه داری جهانی میدهد!
این روز روز صف آرایی و شورش علیه توحش موجود سرمایه داری میباشد!
در این روز باید به سازماندهی اعتصابات و تظاهرات ها در برابر استثمار و توحش سرمایه داری پرداخت در برابر خشونت و توحش فاشیسم باید آماده شد!
نیروی پیشتاز انقلابی پرولتاریا را فرا میخواند کارگران را برای شکستن اسارت برده داری اقتصادی و سیاسی و راهی که در آن روز در راه آزادی واقعی گام بر خواهد داشت!
کارگران می بینند که در تمام کشورهای بورژوایی «دموکراسی» چیزی جز دیکتاتوری افسارگسیخته یک باند از سارقان ، بانکداران، و ژنرال نیست!
در هر شکلی دیکتاتوری خونین جلادان ، ژنرال ها ، کشتار صدها هزار نفر از کارگران و دهقانان در جهت منافع گروهی از بانکداران است، تنها دیکتاتوری طبقه کارگر ، است که میتواند به نفع اکثریت قریب به اتفاق مردم کارگر باشد، خلع سلاح بورژوازی ، ایجاد ارتش سرخ ، و رهایی تمام جهان از بردگی در دستور کار قرار میگیرد .
کارگران و سربازان تمام کشورها در تدارک آماده کردن سلاح های خود در برابر بورژوازی پیش روی خود هستند . در برابر دشمن خود در کشور خودشان هستند . تا با شورش در برابر دولت های بورژوایی خود آنها را عقب برانند .
در تدارک آماده کردن سلاح های خود در برابر بورژوازی خود و " سوسیال دموکرات ها " ، رویزیونیستها و نو رویزیونیستها که به آنها خدمت می کنند هستند.
طوفان در حال رشد است .
شعله های آتش انقلاب پرولتری در حال گسترش در سراسر جهان است.
بنر ما ، سرخ برنگ خون تمام جنگجویان بزرگ و جانباختگان طبقه کارگر ، بر تمامی جهان به اهتزاز در خواهد آمد.
در رعد و برق و طوفان، در خون و اشک ، در گرسنگی و درد و رنج بی پایان ، جهانی جدید به زودی آغاز خواهد شد ، جهانی روشن از کمونیسم .
ما اول ماه می را جشن می گیریم با عزم برای یک پیروزی کامل برای آزمودن قدرت ارتش انقلابی پرولتاریا متحد در سراسر جهان.
در این روز ما نشان میدهیم که تمامـــــــــی قدرت از تمامـــــــی کشور ها برای کارگـــــران است.
پس از سال ها بحران اقتصادی جهان در تاریخ پرولتاریای بین المللی این سال را جشن اول ماه می را در شرایط بخصوص فقر و بی حقوقی در تمام کشورهای سرمایه داری قرار گرفته است. تلاش های سرمایه داری جهانی برای غلبه بر بحران نتیجه نداشته و منجر به بیکاری میلیون ها نفر ، کاهش دستمزد،شرایط غیر قابل تحمل از مالیات، کاهش مزایای اجتماعی ، بیمه، سوء تغذیه ، بیماری ویرانگر ، و مرگ و میر شده است . زندگی میلیون ها و میلیون ها نفر از انسان ها ویران شده است .
مبارزه پرولتری متوقف نخواهد شد مبارزه برای دستمزدهای بالاتر و ساعات کاری کمتر ، و مبارزه برای طبقه کارگر ادامه خواهد یافت. این مبارزه به پیروزی توده های کارگران مبارز تبدیل خواهد شد.
احزاب اصلاح طلب ، رویزیونیست و نئو رویزیونیست آشکارا و پنهان با نقش خود به نفع سرمایه داری همکاری کرده اند .اما آنها ضعیف تر و ضعیف تر شده و بحران جهانی به سمت افزایش رفته است ، و به همین ترتیب بورژوازی آنها را رها خواهد کرد و در حال حاضر به فاشیسم امید بسته است .
رهبران سوسیال دموکرات ، رویزیونیست و نئو رویزیونیست میخواستند برای به دست آوردن اطمینان کارگران و متقاعد ساختن آنان با ترفند حیله گری و دوستی وارد شوند و زمانی ترفندشان شکست خورد طریق زور توسط فاشیسم ،علیه طبقه کارگروارد شدند .
فاشیسم و سوسیال فاشیسم در خدمت حفظ سلطه و بی حقوقی سرمایه داری است.
بقول رفیق انور خوجه:
" این تنها طبقه کارگر است که در راس رهبری توده ها است، تنها طبقه کارگر به وسیله حزب مارکسیست لنینیست واقعی رهبری میشود، این تنها طبقه کارگر هست که از طریق انقلاب مسلح، از طریق خشونت، می تواند و باید رویزیونیست های خائن را دفن کند "
در حال حاضر تضاد قدرت های امپریالیستی بر سر مستعمرات خود به مرحله ی حادی رسیده است و جهان را در آستانه جنگ قرار داده است از سوی قدرت های امپریالیستی وبا حمایت رویزیونیست ها علیه طبقه کارگر مزدوران فاشیست و سوسیال فاشیست از شرق و غرب به خدمت گرفته شده اند همانند آن چیزی که در سوریه و اوکراین دیده میشود تا به تخریب مبارزات انقلابی پرداخته و منافع سرمایه داری و پارلمان را حفظ نمایند و علیه کارگران برای وادار کردن آنان به تولید و بهره کشی بیشتر و خنثی کردن اعتراض انقلابی آنان مبارزه میکنند کارگران نیز جز زنجیر های خود چیزی برای از دست دادن نداشته و در تشکل های متحد علیه آنان مبارزه میکنند.
در همه جا نیاز به تشکیل یک جبهه مبارزه متحد علیه تهاجم سرمایه داری ، علیه فاشیسم و خطر جنگ امپریالیستی ، در حال رشد است . کارگران آنها قادر خواهند بود به در برابر استثمار و فاشیسم و جنگ امپریالیستی فقط با ایجاد یک مبارزه جبهه متحد مقاومت کرده و پیروز شوند .
روز اول ماه مه این سال در میان جنگ طبقاتی آتشین در آستانه و قوع است .
پیروزی مال ما خواهد بود !
انقلاب جهانی سوسیالیستی تنها راه رهایی از استثمار و ستم ، فاشیسم و جنگ امپریالیستی است !
اجازه دهید همه نیروهای انقلابی جهان متحد شوند ، و آماده مبارزه برای رهایی از سرمایه داری و برای ساخت و ساز جهان از سوسیالیسم شوند.
زنده باد انقلاب جنگ طبقاتی علیه جنگ امپریالیستی !

 

 

 

 

پیام از کمونیست بین المللی

استالینیست-خوجئیست

 

منتخب آثار لنین

 

 

 

لنین گرداگرد جهان می پوید
مرزها قادر به ممنوع کردن او نیستند
سربازخانه ها و سنگرها اورا باز نمی دارند
سیم های خاردار اورا زخمی نمی کنند

لنین گرداگرد جهان می پوید
سیاه، سرخ وسفید از او پذیرایی می کنند
زبان هیچ حصاری نیست
عجیب ترین زبان ها اورا باور می کنند

لنین گرداگرد جهان می پوید
آفتاب همانند زخمی غروب می کند
میان تیرگی وسپیده دم
ستاره سرخی طلوع می کند.

 

 

Foto: ‎اگر انسان در جسم خود فاني است، در عمل تاريخي خود باقي است.  كارل هنريش ماركس  امروز 22 اپريل 144 سال تولد لنين معلم و رهبر پرولتاريا جهان است‎

اگر انسان در جسم خود فاني است، در عمل تاريخي خود باقي است.
كارل هنريش ماركس
امروز 22 اپريل 144 سال تولد لنين معلم و رهبر پرولتاريا جهان است

 

 

 

 

1985 آوریل 11

روز 29 مرگ

 کار و زندگی انور خوجه جاودانه است!

 

بمناسبة وفاة الرفيق انور خوجة (11 ابريل / نيسان )

أعدت مقالاً عن خوجة وسنكشف الحقائق هل هو تحريفي ام ماركسي لينيني
بين اعوام ( 1948 - 1960 ) قام خوجة بتقوية علاقاته مع الاتحاد السوفيتي وقد أعطى الاتحاد السوفيتي البانيا 200 دولار لمساعدتها وقام الرفيق ستالين ببناء قاعدة عسكرية على جزيرة سازان لحمايتها من الأسطول الامريكي .

عندما توفي ستالين في 5 مارس تم اعلان الحداد في البانيا ووصف خوجة ستالين بالقائد العظيم والأب العزيز ، بعد استلام خروتشوف السلطة قام بتخفيف المعونة لألبانيا وكانت البانيا بلد قوي من حيث الانتاج الزراعي وقام خروتشوف بتقديم مساعدات زراعية لدول حلف وارسو ( منظمة تضم الدول الشيوعية ) مقابل إعطائها منتجات صناعية بسعر منخفض وفي 16 مايو من عام 1955 طردت يوغسلافيا من الكتلة الشيوعية بعد اعلان تيتو الحياد عن الحرب الباردة .

وفي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي اعلن خروتشوف التعايش السلمي مع البلدان الراسمالية وقد غضب خوجة من هذه التصريحات ( وايضاً رفض لينين التعايش السلمي مع الدول الراسمالية في أحد كتاباته ) وبعدها قام خوجة بنشاطات معادية لخروتشوف ووصفه بالتحريفي .

دعا خوجة حزب العمل الألباني بالسير على نهج الرفيق ستالين ودعا الى محاربة التحريفية الخروتشوفية فتدهورت العلاقات السوفيتية الألبانية ، وفي المؤتمر الرابع لحزب العمل الألباني كان أخر مؤتمر يحضره المندوبون السوفييت ومندوبوا دول أوروبا الشرقية وقام السوفيت باستفزاز الألبان والصينيين .

وقد قام خروتشوف بقطع المعونات التشيكوسلوفاكية الى البانيا وألغى القاعدة العسكرية التي كانت تحمي البانيا من الأسطول الامريكي وبذلك وصف خوجة ان الاتحاد السوفيتي قد انتهت شيوعيته بوفاة الرفيق ستالين وبحلول عام 1962 قطعت كل دول حلف وارسو علاقتها بجمهورية البانيا الاشتراكية الشعبية .

والآن هل خوجة تحريفي :-
سار على نهج الرفيق ستالين
دعا حزب العمل الألباني الى التمسك بالماركسية اللينينية
قال ان من المستحيل التحالف مع خروتشوف مرة اخرى
تصدى للهجمات التحريفية الخروتشوفية
عارض ورفض مبدأ التعايش السلمي مع الراسمالية
دعا الى محاربة خروتشوف بشتى الوسائل .

فارسی
به مناسبت مرگ رفیق انور خوجه (آوریل 11)

تهیه یک مقاله در خواجه و ما حقایق را آشکار و یا آن را تجدید نظر طلب مارکسیست لنینیست
بین سال های (1948 - 1960) خواجه تقویت روابط خود را با اتحاد جماهیر شوروی است که اتحاد جماهیر شوروی برای کمک به او داده شده، آلبانی 200 $ و رفیق استالین یک پایگاه نظامی در جزیره سازان ساخته شده است برای محافظت از آنها را از ناوگان ایالات متحده است.

هنگامی که استالین در 5 مارس مرده است عزاداری در آلبانی و شرح خواجه استالین فرمانده بزرگ پدر عزیز اعلام شده است، پس از دریافت قدرت خروشچف، با کاهش کمک به آلبانی و شد آلبانی یک کشور قوی از نظر تولید محصولات کشاورزی و خروشچف به ارائه کمک های کشاورزی به کشورهای پیمان ورشو (سازمان کشورهای کمونیستی) در مقابل است ارائه محصولات صنعتی با قیمت پایین در 16 مه 1955، یوگسلاوی از بلوک کمونیست پس از اعلام بی طرفی تیتو برای جنگ سرد اخراج شد.

در کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی اعلام همزیستی مسالمت آمیز خروشچف با کشورهای سرمایه داری دارند خشم خواجه از این اظهارات (و نیز همزیستی مسالمت آمیز لنین با کشورهای سرمایه داری در یکی از نوشته های او را رد کرد) و پس از آن فعالیت های خواجه خصمانه به خروشچف، خواستار Baltharifa.

خواجه به نام حزب کار آلبانی برای حفظ میراث رفیق استالین و خواستار مبارزه با رویزیونیسم Kheruchowah روابط شوروی آلبانی رو به وخامت گذاشته و در کنفرانس چهارم از کنفرانس حزب کارگر Albani گذشته توسط نمایندگان Mndeboi شوروی و شرق اروپا و در اتحاد جماهیر شوروی و تحریک لبنی چینی حضور داشتند.

او به کمک به چکسلواکی خروشچف به آلبانی قطع و پایگاه نظامی بود که برای حفاظت از ناوگان آمریکا از آلبانی و به این ترتیب توصیف خواجه گفت: اتحاد جماهیر شوروی است Cioeith از مرگ رفیق استالین به پایان رسید و تا سال 1962 قطع پیمان ورشو رابطه کشورها با جمهوری سوسیالیستی خلق آلبانی لغو شد.

در حال حاضر شما خواجه تجدیدنظرطلب: -
راهپیمایی در رویکرد رفیق استالین
به نام حزب کار آلبانی به پایبندی به مارکسیسم لنینیسم
او گفت که این اتحاد غیر ممکن با خروشچف دوباره
حملات مسدود رویزیونیسم خروشچفيه
مخالف و اصل همزیستی مسالمت آمیز با سرمایه داری را رد کرد
خروشچف به نام در به مبارزه با تمام معنی.

 

 

 

 

انور خوجه
در مورد چه گوارا

"...چه گوارا کشته شد.چنین چیزی غیر قابل اجتناب است,زیرا یک انقلابی ممکن است کشته شود.چه گوارا,به هر حال, قهرمان نمایش غیر مارکسیست لنینیستی خود بود.

"چه گوارا چه کسی بود؟وقتی ما صحبت میکنیم در مورد چه گوارا,منظور ما هر فرد مارکسیست هست در مقایسه با کسی که به نظر ما,چه گوارا یک مردی با کلمات بسیار است.او یک شورشی بود,یک انقلابی,اما نه یک مارکسیست-لنینیست همینطور که آنها سعی میکنند او را بیان کنند.من ممکن است اشتباه کنم-شما امریکایی های لاتین بهتر
آشنا هستید با چه گوارا,اما من فکر میکنم او یک جنگجوی چپگرا بود.او یک بورژوا و خرده بورژوای چپگرا بود,مخلوط با بعضی ایده های مترقی,وهمچنین آنارشیست که,در تحلیل نهایی,منتهی میشود به ماجرا جویی.

"بینش چه گوارا و هرکس دیگری که به عنوان مارکسیست ادعا میکند که از "اصول"این ایده ها پیروی میکند هرگز نبوده و کاری برای مارکسیسم لنینیسم انجام نداده است.چه گوارا همچنین بعضی ادعاهایی در جهت تطابق با اصول مارکسیسم لنینیسم داشت اما هنوز آنها یک فلسفه کامل جهانی پیدا نکرده اند که او را وادار به اعمال انقلابی واقعی کند.

ما نمی توانیم بگوییم که چه گوارا و رفقای او ترسو بودند.نه به این منظور! مستقیما,آنها افراد شجاعی بودند.آنها همچنین بورژواهایی بودند که مردان شجاعی بودند.اما تنها قهرمانان بزرگ واقعی و انقلابیون پرولتاریای شجاع حقیقی کسانی هستند که دنباله روی اساس فلسفه مارکسیسم لنینیسم هستند و تمام انرژی فیزیکی و فکری خودرا در خدمت پرولتاریای جهانی برای آزادی مردم از یوغ امپریالیست ها,فئودال,لردها و دیگران میگذارند"

........

"نویسندگان تئوری "موتور آغازین" "موتور بزرگ" را شرط مبارزه نظامی, جهت سقوط آن قرار داده اند.عبرت و پایان تراژدی چه گوارا و تمدید این تئوری همچنین بوسیله ی مارکسیست های خود ساخته,که جزء مبارزین بزرگ توده ها هستند به صورت عمومی حقایق را شناسانده است که ادعاهای آنان را رد میکند:ما باید تجهیز شویم بر علیه افرادی که مبادا به ما خیانت کنند و مبادا دستمان را به پلیس تحویل دهند ما باید آماده باشیم "خودساخته"و غیر وابسته تجهیز شویم که دشمن نتواند ما را از نفس بندازد و نتواند بوسیله ترور افراد ما را خسته کند.آنها این مسائل وبسیاری تئوری های دیگر گیج کننده را عمومیت میدهند که شما هم آنرا خوب میدانید.چه دسته ای از مارکسیسم لنینیسم هست که طرفداری میکند از حمله کردن به دشمنان وجنگیدن با آنان با ابزار "خود ساخته" بدون حزب رهبری مارکسیست لنینیست؟آنجا چیزی در مورد مارکسیسم لنینیسم وجود ندارد.چنین تئوری های ضد مارکسیستی و ضد لنینیستی چیزی به بار نمی آورد اما علیه مارکسیسم لنینیسم و انقلاب,مثل چه گوارا در بولیوی عمل میکند.

"این هدف تز هایی از آمادگی مسلحانه را به بی اعتباری میاندازد.تخریب عظیمی به انقلاب میزند. با کشتن چه گوارا پیام توده مردم سرایت میکند به وسیله ی تاثیرات بینش آنارشیست ها فکر خواهند کرد:"حالا هیچ کس نیست که مارا رهبری کند برای اینکه آزاد شویم"یا شاید یک دسته از مردم با چه گوارای دیگری برخیزد برای اینکه به کوه ها برود برای ساختن "انقلاب"و توده هایی که انتظار زیادی دارند از این افراد ومیسوزند برای جنگ بورژوازی.ممکن است فریب بخورند در پی آنان.و چه اتفاق خواهد افتاد؟چیزی که برای ما عیان است.از وقتی که این افراد پیشروی طبقه کارگر نیستند از وقتی که آنان رهبری نمی شوند توسط رهبران مارکسیست لنینیست, آن ها نادانسته برخورد میکنند بین توده های مردم و زود یا دیر آنها شکست میخورند اما در همان زمان مبارزه واقعی بی اعتبار خواهد شد.زیرا توده ها با سوء ظن به مبارزه مسلحانه می نگرند.ما باید توده ها را به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک آماده سازیم و آنها را با تجربیات عملی مان متقاعد سازیم.این یعنی که چرا ما میگوییم مهار کردن تئوری ارتجاعی در مورد انقلاب که پخش میشود در امریکای لاتین این هست که بهار رویزیونیسم معاصر باید توسط مارکسیست لنینیست ها پرده برداری شود."

منبع:

"مشت مارکسیست لنینیست کمونیست ها هم باید خرد کند چپ ماجراجو ، فرزندان مدرن رویزیونیسم "

از صحبت با دو تن از رهبران حزب کمونیست ( مارکسیست لنینیست ) اکوادور
1968 اکتبر 21

 

 

 

کوبا

 

تاریخ دوره حکومت سوسیال فاشیستی کاستروئیست در کوبا حداقل آنقدر نگذشته که همچنین یک تاریخ از مبارزه طبقاتی پرولتاریای کوبا وکارگران در برابر بورژوازی کوبا در شرایط غیر قانونی بسیار دشوار، و شرایط غیبت وجود یک حزب واقعی مارکسیست لنینیست باشد. بنابراین، جنبش رهایی پرولتاریا در راس جنبش مقاومت توده ها (علیه بورژوازی و در برابر امپریالیسم) نقش مترقی آن در تاریخ کوبا نمی تواند به آن پرداخته نشود در این مقاله ، حتی وقتی ما، استالینیست-خوجئیست ها، باید ادای احترام به نقش مترقی توده های کارگری بپردازیم .

در مورد این مسائل بیشتر در این مقاله میتوانید بخوانید:


این عکس ها گرفته شده اند و منتشر شده اند بر خلاف خواسته و بدون رضایت قدرت آنتی کمونیست های کاستروئیست بورژوا-کاپیتالیست.همانطور که مشاهده میکنید پلیس سوسیال فاشیست تظاهرات کارگران را در کوبا سرکوب میکند.توسط توتالیریسم رویزیونیسم که "اتحادیه تجاری" نامیده میشود که فقط عروسکی هستند در دست بورژوازی های کاستروئیست ها برای سرکوب بیشتر توده های زحمتکش. تنها جریانی متوسل به دستگاه پلیس و سرکوب ضد توده ها میشود که انحصار سرمایه داری ضد مالکیت عمومی بوجود اورده باشد.

در طول موج سوسیال فاشیستی سرکوب ها، بسیاری از زحمتکشان کوبا مجروح شدند وحتی به قتل میرسند، اگر چه هیچ اطلاعات دقیق در مورد تعداد آنها نیست (در کوبا رویزیونیستها همیشه تمام تلاش خود را برای پنهان کردن وجود مقاومت کارگران ضد کاستروئیست ها در داخل کوبا میکنند).

بر این شواهد ما در حال حاضر در کوبا با کارگرانی روبرو هستیم که دور از محل کار به عنوان مثال در یک مقاومت منفعل باقی مانداند . در واقع، با استفاده از غیبت به عنوان سلاح مقاومت در برابر استثمار سرمایه داری ،رویزیونیست در میان طبقات کارگر کوبا مکرر است که از سال 1964کاستروئیست ها کوبای استثماری ، سرکوبگر،برده داری, دستمزد، سوسیال فاشیست، طرفدار امپریالیسم ، سرمایه داری ، رویزیونیستی و ضد کمونیست بورژوازی مجرم تمام کارگرانی که ظاهرا " نشانه هایی از تنبلی، ولگردی ، غیبت، تاخیر و پا کشیدن ایجاد کردند( www.havanatimes.org ، ساموئل فاربر ، کوبا از زمان انقلاب سال 1959، نسخه به زبان انگلیسی) نمایش داده اند و مجازات این جرم" جنایت " با شرایط زندان زمانی که تلاش برای وادار کردن توده های کارگر کوبا را به قبول وحشیانه استثمار برده داری دستمزد است که با بورژوازی کاستروئیست کارگران کوبا به منظور به حداکثر رساندن سود امپریالیستی و رئوس سوسیال امپریالیستی مبارزه طبقاتی خود را از کارگران کوبا و دهقانان (از جمله جوانان ) در برابر ظلم و ستم استثمار و ستم سوسیال فاشیستی کاسترو به مقاومت منفعل محدود نشده است. در این عکس ، شما می توانیم طبقه کارگر کوبا را ببینید شجاعانه میجنگند در برابر سوسیال فاشیسم اراذل و اوباش ضد کمونیست . همانطور که مشاهده می شود ، با وجود استفاده از سنگر ها ، افسران کاستروئیست دچار بسیاری مشکل در تسلط بر زحمتکشان غیر مسلح جوان کوبا هستند. در این شرایط ، راهزنان رویزیونیست برای سرکوب خونین کارگران تلاش میکنند . اما آنها جوابی که سزاوارش هستند را دریافت میکنند. هنگامی که بخش کوبا از Comintern(SH) در کشور قدرت کسب میکند ، رویزیونیستهای کوبایی روبرو میشوند با خشم غیر قابل کنترل کمونیست ها از توده های جهانی کارگری بخصوص به طور عموم توده های کارگری کوبا.
در مورد این مسائل بیشتر در این مقاله میتوانید بخوانید:


http://ciml.250x.com/to/cuban_revisionism_comintern_sh_february_2013.pdf

 

 

 

 

 

سالگرد 131 از مرگ

کارل مارکس

2014 مارس 14

وب سایت ویژه ای در زبان انگلیسی

نشریات جدید در زبان های مختلف جهان

همچنین در زبان پرتغالی دسترس ...

 

 

بایگانی مارکس، انگلس به زبان فارسی 

 

اگر یه فکر احمقانه را حتی 5 میلیارد نفر قبول داشته باشند ، باز هم آن فکر احمقانه است...کارل مارکس

 

الذكرى 131 لوفاة المفكر العظيم كارل ماركس .

FotoFoto

 

 

طبیعتا هر متجاوزی بدنبال دلایل “قانع کننده“ برای بسیج و فریب مردمش می گردد. بهترین متحدین آلمانهای آریائی، ژاپنیهای غیر آریائی بودند. بهترین متحدین دول انگلوساکسون سربازان آفریقائی و عرب بوده اند که با انگلوساکسونها خویشاوندی ندارند جز اینکه مستعمره آنها محسوب می شدند.بهانه ها نیز از سوی امپریالیست ها به شکل های گوناگونی مطرح میشده حقوق بشر,دموکراسی,حمایت از شهروندان و اقلیت های قومی و مذهبی و... و به این بهانه ها به لشگر کشی پرداختند و نتیجه ای جز مصیبت,فقر و ویرانی به جا نگذاشتند.

Foto

 

 

 

 

8 مارس روز جهانی زن گرامی بادرهایی از ارتجاع فاشیزم اسلامی بخش مهم و اساسی مبارزه طبقاتی زنان برای رسیدن به حقوق خود در ایران میباشد.در کنار آموزش مارکسیست لنینیستی و تسلیح طبقه کارگر برای مبارزه با تشکل های دولتی سرمایه داری سازماندهی تشکل های مسلح در میان زنان برای مبارزه با تشکل های فاشیستی-اسلامی زن ستیز امری ضروری میباشد.رژیم فاشیستی-امپریالیستی اسلامی حاکم بر ایران با ایدئولوژی ارتجاعی خود به مدت 35 سال حیات ننگین خود خشونت و توحش افسار گسیخته ای را متوجه زنان و طبقه کارگر نمود و چاره رهایی وپایان دادن به این بربریسم سازماندهی حزب و تشکل های مبارز است.روز هشتم مارس را همگی برای رسیدن به این هدف و رهایی از یوغ ارتجاع و سرمایه داری گرامی داشته و فعالیت خویش را در این زمینه توسعه میدهیم.

"...انقلابیون،مارکسیست لنینیست ها، عناصر مترقی از طبقات مختلف باید از یوغ دین و ایدئولوژی مذهبی و تعالیم آن خود را آزادکنند و بالاتر ومهم تر از همه، زنان باید آزاد شوند از بردگی اسلامی،که آنها را مجبور به پوشیدن حجاب میکند باید با هم دیگر به دور اندازند،به طوری که زنان چهره خود را کشف سازند.زنان باید در همه جا شروع به کار در کارخانه ها وجاهای دیگر کنند. در ایران، کشوری که در آن قرون وسطی رژیم فاشیستی وامپریالیستی مذهبی غالب شده تا به این روز، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در هرکشوری هم، یکی از انقلابی ترین نیروهای پرولتاریاهستند..."
-انور خوجه
13 فوریه 1979
[23 بهمن 1357]
از کتاب "تحلیل هایی بر مسائل خاورمیانه"

 

 

Foto: ‎بازخوانی یک روز .............‎

 

 

مارس 5
رفیق استالین جاودانه است!

گرامی باد شصت و یکمین سالروز درگذشت ژوزف ویساریونویچ استالین رهبر پرولتاریا و طبقه کارگر جهان,بزرگترین مفسر لنینیسم و چهارمین کلاسیک مارکسیسم لنینیسم.

 

استالین
1879 دسامبر 21 - 1953 مارس 5

 

anپیام های کمینترن (SH)

انگلیسی

زبان آلمانی
پرتغالی

 

 

 

استالین در اوکراین

انگلیسی
آلمانی
پرتغالی
روسی

 

تحلیل مهمی که باید امروزه خصوصا با ایجاد شرایط انقلاب هایی مثل اوکراین و... به آن توجه نمود:

"اين ارتباط [بين انقلاب پرولترى درغرب و مبارزه دركشور هاى مستعمره و وابسته] باتوجه به اين امر كه سيستم استعمارى كهن درهم شكسته شده، اكثر خلقها گام هاى بزرگى را بسوى استقلال از طريق ايجاد دول ملى خودشان برداشته اند و مى خواهند فراتر از آن بروند، روشن و روشن تر شده است. آنها خواهان انهدام سيستم نواستعمارى، وابستگى به امپرياليسم و هرگونه استثمار سرمايه خارجى مى باشند. آنها خواهان تماميت ارضى و استقلال اقتصادى و سياسى مى باشند. اين هم اكنون ثابت شده است كه چنين آمالى ميتواند متحقق شوند و چنين اهدافى مى تواند بدست آيند فقط از طريق نابودكردن هر گونه سلطه خارجى و وابستگى به خارجى ها و از طريق انهدام ستم و استثمار توسط حكام بورژوا و ملاك بومی.
بنابراين، انقلاب دموكراتيک_ملى، ضد امپرياليستى، رهایی ملى با انقلاب سوسياليستى مرتبط است، چرا كه برامپرياليسم و ارتجاع كه دشمنان مشترك پرولتاريا و خلق هاى هستند ضربه مى زنند، اين انقلابات همچنين راه را براى تحولات اجتماعی عظيم بازكرده و به پيروزى انقلاب سوسياليستى يارى مى رسانند. وبالعكس انقلابات سوسياليستى با ضربه زدن بر بورژوازى امپرياليستى، با نابودكردن مواضع اقتصادى، سياسى اش شرايط مساعدى را براى پيروزى جنبش هاى رهائي بخش ايجادكرده و تسهيل مینمايد".
رفیق انور خوجه

 

 

زنده باد 95 سالگرد بین المللی کمونیست!

 

 

در 4 مارس تاسیس شد، سال 1919

 

تبریک پیام های کمینترن (SH)

 

وب سایت ویژه

انگلیسی
آلمانی
پرتغالی
روسی

 

 

 

 

155 تولد - 75 تاریخ مرگ

 

27 فوریه 1939 - 26 فوریه 1869

 

زادروز

۱۸۶۹
سن پترزبورگ

درگذشت

۲۷ فوریه ۱۹۳۹ (۷۰ سال)
مسکو

نام‌های دیگر

نادژدا کنستانتیونوا کروپسکایا

تبار

روسی

پیشه

انقلابی، نویسنده، آموزگار

شناخته‌شده برای

نقش موثری در به رسمیت شناخته شدن روز جهانی زن در روسیه داشت

نقش‌های برجسته

دبیر هیات تحریریهٔ ایسکرا (۱۹۰۱)
همسر و مشاور ولادیمیر لنین

همسر

ولادیمیر لنین (۱۹۲۴-۱۸۹۸)

 

وب سایت به زبانهای زیر:

انگلیسی - آلمانی - پرتغالی - روسی - فرانسوی - رومانیایی - اسپانیایی - چینی

 

 

 

 

به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب ضد امپریالیستی و ضد فئودالی ایران در سال 57
انتشار تحلیل های رفیق انور خوجه در مورد ایران از سوی کمینترن

«طبقه کارگر ایران آمد به میدان جنگ، شاه را سرنگون کرد و سرمایه داری جهانی را لرزاند»
رفیق انور خوجه
به نقل از کتاب تاملاتی بر خاورمیانه

 

 

وب سایت به زبان آلمانی

وب سایت به زبان انگلیسی

 

Long live the 35th Anniversary of the
Iranian Revolution 1979 !

NEW !!


Enver Hoxha

On Iran
(ENGLISH)


Collection of Excerpts of his book: "Reflections on the Near and Middle East"


«The Iranian Working Class Came Out on the Battlefield, Overthrew the Shah and Shook the Capitalist World» (Enver Hoxha)

The Comintern (SH) published this collection of texts on occasion of the 35th Anniversary of the Victory of the Revolution in Iran.

The Comintern (SH) greets all Iranian comrades !!

This is our contribution of proletarian internationalism in order to encourage our Iranian comrades to translate the texts of comrade Enver Hoxha into Farsi language.

The translated text in Farsi language will create better conditions for the foundation of the Iranian Section of the Comintern (SH).

Stalinism-Hoxhaism is the guide-line for the transformation of the democratic revolution into the socialist revolution !

Down with the Islamic Republic !

Long live the socialist Republic !

Long live the dictatorship of the Iranian proletariat !

Long live the socialist Iran in a socialist world !

Long live the socialist world revolution !

 

 

27 ژانویه 1944
زنده باد پیروزی از راه شکستن محاصره لنینگراد!

 


http://ciml.250x.com/archive/events/english/leningrad/leningrad_1941-1944.html

 

 

هر روز که میگذرد ، در کشور آلبانی محبوبیت رهبر اسبق آنکشور بیشتر، و بر آن روزهای پرشکوه مردم حسرت میخورند که کشور کوچک علیرغم محاصره اقتصادی امپریالیست ها و سوسیال امپریالیست روسیه چین مدت 25 سال کشوری خود کفا و با بالاترین سطح در رفاه اقتصادی، شکوفایی آبادانی، تعلیم و تربیت تا آخرین طی دوران دانشگاه و مدارس عالی به صورت مجانی، بیمه بازنشستگی ، درمانی و دارویی، مسکن رایگان و هزران امکانات اجتماعی دیگر در اختیار توده ها قرار دادها بود.

کشور دارای یک ایستگاه رادیویی به نام رادیو تیرانا بود. و مارکسیسم - لنینیسم ، اخبار مبارزاتی کارگران و خلق های تحت ستم، تحلیل جامع از اقتصاد سیاسی، جامع شناسی، جنبش زنان، هرروزه از طرف هیئت تحریریه و مدریت آن رادیو به زبان های زنده دنیا، ...، فارسی و عربی تقدیم می کرد.

خصوصا کارگران ایران و کشور های عربی شنوندگان علاقمند رادیو تیرانا بودند. و از چهره های بر جسته از جنبش کمونیستی شدند که در سال ها بعد از انقلاب رشد نمودند و علت آن خمیره کارگری آنان بود.

رادیو تیرانا در کشورهای آمریکای لاتین چون مکزیک، برزیل، شیلی، آرژانتین، ... شهرت بسیار داشت و این رادیو پیک رسای جنبش کمونیستی و مارکسیستی - لنینیستی در سرتاسر دنیا بود و احزاب بسیاری در آفریقا، آسیا، کانادا، اروپا برپا و یک جنبش متشکل اینترناسیونال کمونیستی ایجاد گشت.

رفیق انور خوجه محبوب مردم آلبانی است و هر ساله در روز اول ماه مه در تظاهرات عظیم عکس های بزرگ او توسط کارگران و زحمتکشان حمل می گردد.

رفیق انورخوجه یکی از جوانان ضد فاشیست، که در جنبش آزادی بخش خلق آلبانی مبارزات ضد فاشیستی را بر علیه فاشیست های آلمانی و بر علیه حکومت "زیگو " که حکومت دست نشانده نازی بود، به پیش برد و کشور را از چنگال آنان نجات داد. انور خوجه در آغاز مبارزات چند جوان کارگر و پارتیزان را دور میزی جمع و حزب کار آلبانی را بنیاد گذاشت، و شروع به تشکیل ارگان حزب نمود.

در پایان با فتح شهر تیرانا انقلاب ملی و رهایی بخش آلبانی تبدیل به انقلاب سوسیالیستی و با تغییرات عظیم انقلابی در جامعه آن کشور، دست به مدرنیزه کردن در کشاورزی ، ایجاد کمون های کشاورزی صنعتی، از بین بردن بانک ها، اجتماعی کردن ابزار های تولید ، ایجاد صنایع زنجیره ای و مادر، خودکفایی را دست یافت .

به رشد صنایع سنگین و ایجاد فراورده های صنعتی برای رفع نیاز کالا های مورد نیاز مردم شامل :وسایل الکترونیک تولید، رادیو و تلویزیون، وسایل خانگی و غیره پرداخت.

مدرنترین تاسیسات آب ، برق، تلفن ایجاد ، رایگان بودن مسکن، بیمه سلامتی، و بازنشستگی، و تحصیلات و تحصیلات عالی، آزادی کامل برابری حقوق زنان با مردان ، شیرخوارگاه ها، مهد کودک برای آزادی زن از بچه داری و کار در خانه ایجاد گشت .

مراکز فرهنگی، کاخ های جوانان و کاخ های فرهنگی برای فراغت مردم بعد از کار و تعطیلات آخر هفته ایجاد شد.

تضمین مرخصی و هزینه مجانی مسافرت و اقامت در آپارتمان های ساحلی در سواحل دریای آدریا، و کلوب معروف کودکان و جوانان در تعطیلات در ساحل دریا بهترین تلاش های مردم و حزب کار آلبانی برای رفاه و طراحی زندگی و وقت آزاد بود.

دانشجویان، کارمندان و روشنفکران و بویژه رهبران حزب دارای وظایف مخصوصی بودند . و می بایست در تولید شرکت کنند و از شرایط کار بدنی در پای کوره ها، در استخراج معادن ، کار ساختمانی، کار برای ساختمان ریل راه آهن و ساختمان ایستگاه های راه آهن آگاه شوند.

جوانان دانشجو به کار درختکاری برای ایجاد جنگل ها، شرکت در تولید کشاورزی و کار در کارخانه ها صنعتی منصوب شده بودند ، تا با شرکت در تولید مبارزه بر علیه بورکراسی و امتیاز روشنفکران و ایجاد ارزش تولیدی کار بدنی در برابر کار فکری را از بین برده و ایجاد امکانات بیشتر برای کوتاه کردن ساعات کار کارگران برای وقت آزاد و تحصیلات عالی بود.

دانشگاه و مدارس عالی به نزدیکی کارخانه و تولیدات آورده شده و ارجعیت را برای تحصیلات عالی به کارگران و فرزندان آنان داده شده بود ، تا اختلاف ارزش های طبقاتی کار فکری و کار بدنی درباره " دستمزد ها " از بین رود. در حقیقت بنا بر رسم کشورهای سرمایه داری مزد و دستمزد در آن کشور وجود نداشت.

خلق آلبانی و حزب کار آن کشور، اعتقادی به داشتن ارتش و پلیس برای سرکوب مردم نداشت. و خود مردم وظیفه دفاع از کشور و همچنین نظم را بر عهده داشتند و توسط میلیشیای کارگران و زحمتکشان با دوره چند ماهه تعلیمات نظامی فصلی قدرت در دست طبقه کارگر و زحمتکشان کشور قرار گرفته و آینده کشور با نظم کمونیستی به سوی ترقی پیشرفت، مساوات و جامعه اشتراکی کمونیستی حرکت می کرد.

 

Ali Fuladin

 

 

90 سال
پس از مرگ لنین
2014 ژانویه 21
1924 ژانویه 21

 

 

 

پیام در مورد مرگ لنین (در روسیه)

 

 

 

 

 

هیچ خشونت، نه خیانت، نه عوام فریبی - هیچ چیز نمی تواند لنینیسم را شکست.

انور خوجه

 

 

 

به مناسبت نودمین سالروز درگذشت ولادمیر ایلیچ لنین رهبر بلشویک انقلاب سوسیالیستی روسیه

لنين ضمن دفاع از آموزش های مارکس و انگلس درباره ديکتاتوری پرولتاريا در برابر تحريفات سردمدارانانترناسيونال دوم ، مسائل اساسی مبارزه برای تحقق ديکتاتوری پرولتاريا و چگونگی رسيدن به نظام سوسياليستیرا از نظر تئوريکی تدوين نمود .
لنین با نبوغ تئوریک بالای خود انقلاب سوسیالیستی را در روسیه برهبری حزب بلشویک که آنرا به خوبی و با آگاهی کامل با آموزه های مارکس و انگلس سازماندهی کرده بود با قدرت و شکوه تمام به پیروزی رساند.
لنین در دفاع از منافع پرولتاریا هیچگاه کوتاه نیامد در مقابل دشمنان پرولتاریا و کسانی که قصد قماربازی با منافع پرولتاریا را داشتند بی رحم برخورد میکرد.

"هیچ چیز نمی تواند لنینیسم را شکست دهد،میراث انقلابی لنین را نه خشونت،نه خیانت،نه عوام فریبی می تواند از بین ببرد."

رفیق انور خوجه

Ali Fuladin

 


 

وب سایت ویژه ای در زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

Ali Fuladin:

 

دیکتاتوری پرولتاریا و استالین
از رفیق حمید رضا چیتگر(بهمنی)

١٩ مه ١٩٨٧ رفيق حميد رضا چيتگر ( بهمنی ) عضو برجسته کميته
مرکزی و دفتر سياسی حزب کار ایران توسط مزدوران تروریست جمهوری
اسلامی در وین به قتل رسيد .
لینک زیر متن سخنرانی رفيق بهمنی پيرامون دیکتاتوری پرولتاریا و استالين است
که در ٨ ماه مه ١٩٨٧ در استکهلم صورت گرفت.
toufan.org/diktatoriye%20proltariya.pdf

 

Foto: ‎دیکتاتوری پرولتاریا و استالین از رفیق حمید رضا چیتگر(بهمنی)  ١٩ مه ١٩٨٧ رفيق حميد رضا چيتگر ( بهمنی ) عضو برجسته کميته مرکزی و دفتر سياسی حزب کار ایران توسط مزدوران تروریست جمهوری اسلامی در وین به قتل رسيد . لینک زیر متن سخنرانی رفيق بهمنی پيرامون دیکتاتوری پرولتاریا و استالين است که در ٨ ماه مه ١٩٨٧ در استکهلم صورت گرفت. toufan.org/diktatoriye%20proltariya.pdf‎

 

 

Long live comrade Chitgar !

 

 


 

 

"استالینیسم - خوجئیسم هر سال جدید رشد می کند ، در حالی که ایدئولوژی تجدیدنظرطلب تخریب و هر سال جدید تا شکستش اجتناب ناپذیر است، زیرا :
این قانون به خاطر اجتناب ناپذیری از فروپاشی ایدئولوژی رویزیونیست به پیروی از قانون شیوه تولید سرمایه داری فروپاشی آن اجتناب ناپذیر است .
اما ایدئولوژی تجدیدنظر طلب بورژوازی نمی تواند خود را اشکار سازد. به دلیل این پوست اندازی و تجدیدش در معرض روند طولانی فروپاشی سرمایه داری برای نابودی سرمایه داری مطرح شده است. از این رو ظهور رویزیونیسم معاصر به طور گریز ناپذیر ایجاد شده.چیزی بیش تر از ادامه ی جنگ مارکسیسم لنینیسم علیه رویزیونیسم مدرن در مقیاس بالاتر نمیباشد.
پرولتاریای جهان پیروز خواهد شد بر نئو رویزیونیسم و ضربه نهایی را بر آن با سلاح شکست ناپذیر استالینیسم--خوجئیسم سلاح توسعه یافته نهایی مارکسیسم لنینیسم
"
کمینترن ( SH )
2013/12/31