Κάτω ο Τροτσκισμός !

 

 

 

Μαρξ - Έγκελς - Λένιν - Στάλιν - Χότζα

 

Long live

the 5 Classics of Marxism-Leninism !

Long live the

socialist world revolution !

 

 

 

 

What is Marxism ?

   « Marxism is the science of the laws of nature `s and society `s development, the science of the revolution of oppressed and exploited masses, a science of socialism `s victory in all countries, the science of building the communist society» (I.V.Stalin).

 

What is Leninism ?


     «The Leninism is Marxism of an epoch of imperialism and proletarian revolution. More precisely: the Leninism is the theory and tactics of proletarian revolution in general, the theory and tactics of the dictatorship of the proletariat, in particular» (I.V.Stalin).

 

What is Stalinism ?


     «Stalinism is Marxism-Leninism in the period of transition from socialism " in one" country to socialism on a global scale, in general, and the period of transition from socialism "in one" country to communism in this country, in particular»

(Comintern/SH).

 

What is Hoxhaism ?


     «Hoxhaism is Marxism-Leninism about the victory of the people`s revolution against fascist occupation and its successful transition into the socialist revolution and building up socialism in a small country under conditions of the socialist world camp of Comrade Stalin;

Hoxhaism is furthermore the Marxist-Leninist theory and tactics of antirevisionist, antiimperialist and antisocial-imperialist struggle in the period of revisionism at the power, in general, and the theory and tactics of the dictatorship of the proletariat under conditions of a capitalist-revisionist encirclement, in particular.»

(Comintern/SH).

 

 

What is Stalinism - Hoxhaism of today ?

Stalinism-Hoxhaism is

the theory and tactics of the world proletarian revolution, in general

and

the theory and tactics of the dictatorship of the world proletariat, in particular.

 

 

 

What is the Stalinist-Hoxhaist World Movement ?

 

The Stalinist-Hoxhaist World Movement

 

- is the World Movement of the 5 Classics of Marxism-Leninism,

- is the revolutionary world proletarian movement

 

- for the victory of the socialist world revolution,

- for the destruction of world capitalism,

- for the establishment of the world proletarian dictatorship and

- for the creation of a socialist world.

 

( Comintern / SH)

 


 

 

 

Ι. Β. ΣΤΑΛΙΝ


ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΣ Ή ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ


Λόγος στην Ολοµέλεια της κοµµουνιστικής φράξιας του Κεντρικού Συµβουλίου

των Συνδικάτων της ΕΣΣ∆

19 του Νοέµβρη1924


 

www.scribd.com 

 

 

 

 

 


 

 

Το Παγκόσμιο Κίνημα του Στάλιν και του Χότζα σπάει όλα τα τροτσκιστικό κίνημα στον κόσμο!