Polskie

 

 

Józef Stalin

 

O rozbieżnościach partyjnych słów kilka

1905

 

 

Józef Stalin

 

Anarchizm czy socjalizm?

1906

(wersja pierwotna)

 

* * *

Anarchizm czy socjalizm?

1907

(wersja poprawiona)

 

 

 

 

Józef Stalin

 

Lenin jako organizator i wódz RKP

1920

Artykuł napisany z okazji 50-lecia urodzin Lenina,
opublikowany w Prawdzie nr 86 z 23 kwietnia 1920 roku.

 

 

 

Józef Stalin

 

O podstawach leninizmu

 

Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie im. Swierdłowa w
początku kwietnia 1924 roku

 

 

Józef Stalin

 

Rewolucja Październikowa a taktyka komunistów rosyjskich

Przedmowa do książki „Na drodze do Października”

1925

 

 

 

Józef Stalin

 

O bloku opozycyjnym w WKP (b)

1926

 

 

Józef Stalin

 

 

O perspektywach rewolucji w Chinach

1926

Przemówienie w chioskiej komisji KWMK wygłoszone 30 listopada 1926 r.

 

 

 

Józef Stalin

 

O socjaldemokratycznym odchyleniu w naszej partii

1926

Referat na XV Wszechzwiązkowej Konferencji WKP(b)
z października-listopada 1926 roku.

 

 

 

Józef Stalin

 

O walce z prawicowymi i „ultralewicowymi” i odchyleniami

1926

Dwa przemówienia wygłoszone na posiedzeniu Prezydium Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej dnia 22 stycznia 1926 r.

 

 

 

Józef Stalin

 

 

Przemówienie w komisji francuskiej VI rozszerzonego plenum KWMK

1926

 

Józef Stalin

 

Przemówienie w niemieckiej komisji VI rozszerzonego plenum KWMK

1926

 

 

 

Józef Stalin

 


Zagadnieniea Leninizmu

Praca napisana 25 stycznia 1926 roku.

 

 

 

 

Józef Stalin

 

 

Miedzynarodowy charakter rewolucji październikowej

1927

Artykuł napisany z okazji 10 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, opublikowany w „Prawdzie” z 6-7 listopada 1927 roku.

 

 

 

Józef Stalin

 

Oblicze polityczne opozycji rosyjskiej

1927

Z przemówienia na wspólnym posiedzeniu Prezydium KWMK i MKK wygłoszonego 27 września 1927 roku.

 

 

 

 

Józef Stalin

Opozycja trockistowska dawniej a dziś

 

 

Józef Stalin

 

 

Rozmowa z pierwszą amerykańską delegacją robotniczą

1927

Rozmowa z Amerykaoską Delegacją Robotniczą miała miejsce 9 września 1927 r., a jej treśd po raz pierwszy opublikowano w „Prawdzie” z 15 września 1927 r.

 

 

 

Józef Stalin

 

 

O programie kominternu

1928

Przemówienie wygłoszone 5 lipca 1928 r.

 

 

 

Józef Stalin

Grupa Bucharina a prawicowe odchylenie w naszej partii

1929

Z przemówieo na połączonym posiedzeniu Biura Politycznego KC i Prezydium CKK WKP(b) w koocu stycznia i na początku lutego 1929 r.

 

 

 

 

Józef Stalin

 

Kwestia narodowa a leninizm

18 marca 1929 r.

 

 

 

Józef Stalin

 

O pewnych zagadnieniach historii bolszewizmu

1931

List do redakcji czasopisma „Proletariacka Rewolucja”

 

 

 

 

Józef Stalin

 

Rozmowa z niemieckim pisarzem Emilem Ludwigiem

13 grudnia 1931 r.

 

 

Józef Stalin

 

 

Przemówienie na Pierwszym Wszechzwiązkowym Zjeździe Kołchoźników-Przodowników

1933

Przemówienie zostało wygłoszone 19 lutego 1933 roku.

 

 

 

Józef Stalin

 

Wywiad Stalina z H.G. Wellsem

1934

 

 

Józef Stalin

 

XVII Zjazd WKP(b)

1934

XVII Zjazd WKP(b) trwał od 26 stycznia do 10 lutego 1934 roku i przeszedł do historii jako Zjazd Zwycięzców. Referat sprawozdawczy został wygłoszony przez Józefa Stalina 26 stycznia, a komentarz zamiast przemówienia koocowego 31 stycznia po dyskusji.

 

 

Józef Stalin

 

 

 

O projekcie Konstytucji ZSRR

1936

Referat wygłoszony na Nadzwyczajnym VIII Wszechzwiązkowym Zjeździe Rad
25 listopada 1936 r.

 

 

Józef Stalin

 

 

Historia Wszechzwiązkowej
Komunistycznej Partii (bolszewików).

Krótki kurs

1938

Książka „Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs”, pod
redakcją komisji KC WKP(b), ukazała się po raz pierwszy w roku 1938.

 

 

 

 

Józef Stalin

 

 

O materializmie dialektycznym i historycznym

1938

Praca „O materializmie dialektycznym i historycznym” została napisana we wrześniu 1938. Po raz pierwszy została opublikowana jako rozdział w książce
„Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików) – Krótki Kurs”.

 

 

Józef Stalin

 

 

XVIII Zjazd WKP(b)

1939

XVIII Zjazd WKP(b) trwał od 10 do 21 marca 1939 roku. Był to ostatni przedwojenny zjazd Partii. Józef Stalin wygłosił swój referat 10 marca.

 

 

Józef Stalin

 

 

XXIV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1941

Referat wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami m. Moskwy
6 listopada 1941 roku

 

 

Józef Stalin

 

 

XXV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1942

Referat przewodniczącego Paostwowego Komitetu Obrony wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami m. Moskwy w dniu
6 listopada 1942 roku

 

 

Józef Stalin

 

 

XXVI rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1943

Referat przewodniczącego Paostwowego Komitetu Obrony wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami m. Moskwy w dniu
6 listopada 1943 roku

 

 

Józef Stalin

 

 

XXVII rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1944

Referat przewodniczącego Paostwowego Komitetu Obrony wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami m. Moskwy w dniu
6 listopada 1944 roku

 

 

 

Józef Stalin

 

 

Marksizm a zagadnienia językoznawstwa

1950

 

 

 

 

Józef Stalin

 

Ekonomiczne Problemy Socjalizmu w ZSRR

1952

 

 

 

 

Józef Stalin

 

Stalin o Dyktature Proletariatu

 

 

 

 

Józef Stalin

 

 

Stalin o nacjonalizmie

 

 

 

 

Józef Stalin

 

Stalin o tym jak pokonać kryzys

 

 

 

 

 

 

Józef Stalin

 

ALBANIAN

ARABIC

ARMENIAN

BENGALESE

CHINESE

CZECHOSLOVAK

DANISH

ESPERANTO

FARSI

FINNISH

FRENCH

HUNGARIAN

ITALIAN

JAPANESE

KOREAN

NEDERLANDS

NORWEGIAN

POLISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

ROMANIAN

SERBOCROAT

SPANISH

Stalin
Polskie Archiwum