ქართული

 

 

  ენვერ ხოჯა. სტალინთან ერთად. მოგონებები.

(«Со Сталиным. Воспоминания», Интернет-издание, 2010 год,

გამოცემა ქართულ ენაზე).

 

ჩვენ მადლობას: www.enverhoxha.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტალინი. მოკლე ბიოგრაფია. 1949 წ. ქართულ ენაზე.
Сталин. Краткая биография. 1949. На грузинском языке.
Stalin. A Short Biography. 1947. In Georgian.

Download
12,5 Mb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტალინის შესახებ