ქართული

 

 

 

 

 

 

 

 

საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკების) ისტორია. მოკლე კურსი.

 

 

PDF

 

სტალინის

 

 

საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკების) ისტორია. მოკლე კურსი. 1950. ქართულ ენაზე.
„მოკლე კურსში“ გადმოცემულმა რუსეთისა და ბოლშევიკების პარტიის ისტორიული განვითარების კონცეფციამ უდიდესი გავლენა მოახდინა საბჭოთა საზოგადოებაზე. ამ პოპულარულმა სახელმძღვანელომ არა მარტო განსაზღვრა ბოლშევიკთა საკავშირო კომუნისტური პარტიის სწავლება და შესწავლა 1930–იანი წლების შუა პერიოდიდან 1950-იანი წლების შუა პერიოდამდე, არამედ პირდაპირი გავლენაც იქონია ისტორიულ მეცნიერებაზე და სსრ კავშირში ისტორიულ პროპაგანდაზე. ვინაიდან მისი კონცეფცია, რომელი ი.ბ.სტალინის ხელძღვანელობით შემუშავდა, შორს გასცდა საკუთრივ პარტიის ისტორიას და XIX-XX საუკუნეების სამამულო ისტორიის გაშუქების ეტალონად გადაიქცა.
რუსეთის სამოქალაქო ისტორიას საფუძვლად პარტიის ისტორიის კონცეფცია დაედო. დადგინდა მკაფიო პერიოდიზაცია, რომლის ძირითადი ელემენტებიც შემდგომში 1960-1980–იანი წლების ყველა საბჭოთა გამოცემაში გამეორდა: 1) ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის წინაპირობათა მომწიფების პერიოდი; 2) ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის მომზადება და განხორციელება; 3) უცხოური ინტერვენციისა და სამამულო ომის პერიოდი (1918-1920); 4) სახალხო მეურნეობის აღდგენის პერიოდი (1921-1925) და ა.შ.
ეს შესანიშნავი ნაშრომი/ რომელიც სკპ(ბ)–ის მიერ მომზადდა ამხანაგ სტალინის პირადი მონაწილეობით, მარქსისტულ–ლენინური მეცნიერების ჭეშმარიტი საგანძური და ბოლშევიზმის დაუფლების მახვილი იარაღია. სკპ(ბ)–ის ისტორიის მოკლე კურსი სამეცნიერო–ისტორიული ფრონტის მუშაკებისთვის ფასდაუდებელი სახელმძღვანელოა. იგი გვასწავლის, თუ როგორ უნდა იქმნებოდეს დიადი სტალინური ეპოქის ღირსეული ისტორიული ნაშრომები.
1938–1953 წლებში „მოკლე კურსი“ 301-ჯერ გამოიცა 42816 ათასი ეგზემპლარის ოდენობით 67 ენაზე. 

История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Краткий Курс. 1950. На грузинском языке.
Изложенная в «Кратком курсе» концепция исторического развития России и партии большевиков оказала глубинное влияние на советское общество. Этот популярный учебник не только определял с конца 1930-х до середины 1950-х годов содержание преподавания и изучение истории ВКП(б), но и оказывал прямое воздействие в целом на историческую науку и историческую пропаганду в СССР в то время, поскольку его концепция, созданная под руководством И. В. Сталина, вышла далеко за рамки собственно истории партии и стала эталоном при освещении отечественной истории XIX—XX веков.
В основу гражданской истории России легла концепция истории партии. Устанавливалась чёткая периодизация, основные элементы которой были затем воспроизведены во всех советских изданиях 1960—1980-х годов: 1) время вызревания предпосылок Октябрьской социалистической революции; 2) подготовка и проведение Октябрьской революции; 3) период иностранной интервенции и гражданской войны (1918—1920); 4) восстановление народного хозяйства (1921—1925) и далее.
Этот замечательный научный труд, созданный ЦК ВКП(б) при личном участии товарища Сталина, является сокровищницей марксистско-ленинской науки, острейшим оружием овладения большевизмом. Краткий курс истории ВКП(б) для работников научно-исторического фронта служит неоценимым пособием. Он учит тому, как надо создавать исторические труды достойные великой Сталинской эпохи.
С 1938 по 1953 год «Краткий курс» издавался 301 раз в количестве 42 816 тыс. экземпляров на 67 языках.

History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks). Short course. 1950. In Georgian language.
The concept of historical development of Russia stated in "Short course" and Bolshevik party has made deep impact on the Soviet society. This popular textbook not only defined from the end 1930 to the middle of 1950th years the maintenance of teaching and studying of history of CPSU(B), but also had direct influence as a whole on a historical science and historical propagation in the USSR at that time as its concept created under the direction of I.V.Stalin, left far for frameworks actually stories of party and became the standard at illumination of national history of the XIX-XX-th centuries.
In a basis of civil history of Russia the concept of history of party has laid down. The accurate periodization which basic elements were was established then are reproduced in all Soviet editions of 1960-1980th years: 1) time of ripening of preconditions of the October socialist revolution; 2) preparation and carrying out of October revolution; 3) the period of foreign intervention and civil war (1918—1920); 4) restoration of a national economy (1921—1925) and further.
This remarkable scientific work created by Central Committee of CPSU(B) at personal participation of comrade Stalin, is a treasury of a Marxist-Leninist science, the sharpest weapon of mastering by the Bolshevism. The short course of history CPSU(B) for workers of scientifically-historical front serves as the invaluable grant. It learns to how it is necessary to create historical works worthy a great Stalin epoch.
With 1938 for 1953 "Short course" was published 301 times in number of 42 816 thousand copies in 67 languages.

Download
25,1 Mb
 

 

 

 

 

 

   
დიალექტიკური მატერიალიზმის საკითხები. 1955 წ. ქართულ ენაზე.
Вопросы диалектического материализма. 1955 г. На грузинском языке.
Questions of Dialectic Materialism. 1955. In Georgian language.

Download
38,8 Mb

 

 

 

საქართველოს სტალინურ-ხოჯაისტური მოძრაობა ულოცავს საქართველოსა და მთელი მსოფლიოს პროლეტარიატს იოსებ სტალინის დაბადებიდან 132-ე წლისთავს და პირველად ინტერნეტ-სივრცეში აქვეყნებს მის თხზულებათა სრულ კრებულს ქართულ ენაზე. 1-ლი ტომი შეიცავს 1901-1907 წლებში დაწერილ ნაწარმოებებს.

Сталинско-Ходжайстское движение Грузии поздравляет грузинский и мировой пролетариат со 132-й годовщиной со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и публикует Собрание Сочинений И.В.Сталина на грузинском языке. 1-й том содержит сочинения, написанные в 1901-1907 годах.

Stalinist-Hoxhaists Movement of Georgia is congratulated by the georgian and world proletariat with 132nd anniversary from the date of Joseph Vissarionovich Stalin's birth and publishes I.V.Stalin's Collected Works in the Georgian language. 1st volume contains the compositions written in 1901-1907.

Download
21,7 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-2 ტომი შეიცავს 1907-1913 წლებში შექმნილ ნაწარმოებებს.
2-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные в 1907-1913 годах.
2nd volume of Collected works of I.V.Stalin contains the compositions written in 1907-1913.

Download
21,5 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-2 ტომი შეიცავს 1907-1913 წლებში შექმნილ ნაწარმოებებს.
2-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные в 1907-1913 годах.
2nd volume of Collected works of I.V.Stalin contains the compositions written in 1907-1913.

Download
21,5 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-3 ტომი შეიცავს 1917 წლის მარტ-ოქტომბერში შექმნილ ნაწარმოებებს.
3-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные в Марте-Октябре 1917 года.
3rd volume of Collected Works of I.V.Stalin contains the compositions written in March-October, 1917.

Download
21,8 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-4 ტომი შეიცავს 1917 წლის 1917 წლის ნოემბრიდან 1920 წლამდე შექმნილ ნაწარმოებებს.
4-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные с Ноября 1917 года до 1920 года.
4th volume of Collected Works of I.V.Stalin contains the compositions written since November, 1917 till 1920.

Download
24,0 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-5 ტომი შეიცავს 1921-1923 წლებში შექმნილ ნაწარმოებებს.
5-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные в 1921-1923 годах.
5nd volume of Collected works of I.V.Stalin contains the compositions written in 1921-1923.


Download
24,0 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-6 ტომი შეიცავს 1924 წელს შექმნილ ნაწარმოებებს.
6-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные в 1924 году.
6nd volume of Collected works of I.V.Stalin contains the compositions written in 1924.

Download
24,4 M
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-7 ტომი შეიცავს 1925 წელს შექმნილ ნაწარმოებებს.
7-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные в 1925 году.
7nd volume of Collected works of I.V.Stalin contains the compositions written in 1925.

Download
22,4 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-8 ტომი შეიცავს 1926 წლის იანვარ-ნოემბერში შექმნილ ნაწარმოებებს.
8-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные в Январе-Ноябре 1926 года.
8rd volume of Collected Works of I.V.Stalin contains the compositions written in January-November, 1926.

Download
22,6 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-9 ტომი შეიცავს 1926 წლის დეკემბრიდან 1927 წლის აგვისტომდე შექმნილ ნაწარმოებებს.
9-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные с Декабря 1926 года до Августа 1927 года.
9th volume of Collected Works of I.V.Stalin contains the compositions written since December, 1926 till August, 1927.


Download
20,6 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-10 ტომი შეიცავს 1927 წლის აგვისტო-დეკემბერში შექმნილ ნაწარმოებებს.
10-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные в Августе-Декабре 1917 года.
10rd volume of Collected Works of I.V.Stalin contains the compositions written in August-December, 1917.

Download
22,3 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-11 ტომი შეიცავს 1928 წლიდან 1929  წლის მარტამდე შექმნილ ნაწარმოებებს.
11-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные с 1928 года до Марта 1929 года.
11th volume of Collected Works of I.V.Stalin contains the compositions written since 1928 till March, 1927.

Download
21,1 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-12 ტომი შეიცავს 1929 წლის აპრილიდან 1930 წლის ივნისამდე შექმნილ ნაწარმოებებს.
12-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные с Апреля 1929 года до Июня 1930 года.
12th volume of Collected Works of I.V.Stalin contains the compositions written since April, 1929 till June, 1930.

Download
21,8 Mb
ი.ვ.სტალინის თხზულებათა მე-13 ტომი შეიცავს 1930 წლის ივლისიდან 1934 წლის იანვრამდე შექმნილ ნაწარმოებებს.
13-й том Собрания Сочинений И.В.Сталина содержит сочинения, написанные с Июля 1930 года до Января 1934 года.
13th volume of Collected Works of I.V.Stalin contains the compositions written since July, 1930 till Jenuary, 1934.

Download
22,3 Mb

 

 

 

 

 

 

 

ALBANIAN

DANISH

FARSI

FRENCH

ITALIAN

PORTUGUESE

RUSSIAN

SERBOCROAT

SPANISH

 

 

 

ი.ვ.სტალინის თხზულებათა

ქართული