Československý

 

 

 

 

Poslední veřejný projev soudruha Josefa Stalina na závěrečném zasedání XIX. sjezdu KSSS dne 14. října 1952

 

 

Soudruzi!

Dovolte, abych jménem našeho sjezdu vyjádřil dík všem bratrským stranám a skupinám, jejichž představitelé poctili náš sjezd svojí přítomností nebo které poslali sjezdu pozdravná poselství – za přátelské pozdravy, za přání úspěchů, za důvěru. [Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk, přecházející v ovace.]

Pro nás je zejména cenná tato důvěra, která svědčí o odhodlání podporovat naši stranu v jejím boji za světlou budoucnost národů, v jejím boji proti válce, v jejím boji za zachování míru. [Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk.]

Bylo by chybné se domnívat, že naše strana, která se stala mohutnou silou, nepotřebuje už podporu. To není pravda. Naše strana a naše země vždy potřebovaly a budou potřebovat důvěru, sympatie a podporu bratrských národů za hranicemi. Zvláštnost této podpory tkví v tom, že jakákoli podpora, kterou poskytuje mírovému úsilí naší strany kterákoli bratrská strana, znamená zároveň podporu jejího vlastního lidu v jeho boji za zachování míru.

Když angličtí dělníci v letech 1918-1919, v době ozbrojeného útoku anglické buržoazie na Sovětský svaz, organizovali boj proti válce pod heslem „Ruce pryč od Ruska“, byla to podpora, podpora především boje vlastního lidu za mír, a potom i podpora Sovětského svazu. Když soudruh Thorez nebo soudruh Togliatti prohlašují, že jejich národy nebudou bojovat proti národům Sovětského svazu [bouřlivý potlesk], je to podpora, především podpora francouzských a italských dělníků a rolníků, bojujících za mír, a potom i podpora mírového úsilí Sovětského svazu. Tato zvláštnost vzájemné podpory se vysvětluje tím, že zájmy naší strany nejen nejsou v rozporu se zájmy mírumilovných národů, nýbrž s nimi naopak splývají. [Bouřlivý potlesk.] A pokud jde o Sovětský svaz, jsou jeho zájmy vůbec neoddělitelné od věci míru na celém světě.

Je pochopitelné, že naše strana nemůže zůstávat dlužna bratrským stranám, i ona sama musí poskytovat podporu jim a rovněž jejich národům v boji za osvobození, v jejich boji za zachování míru. A jak známo, ona právě tak jedná. [Bouřlivý potlesk.] Když naše strana v roce 1917 dobyla moci a když podnikla reálná opatření k likvidaci kapitalistického a statkářského útlaku, dali jí příslušníci bratrských stran, nadšení odvahou a úspěchy naší strany, čestný název „úderné brigády“ světového revolučního a dělnického hnutí. Tím vyjadřovali naději, že úspěchy „úderné brigády“ ulehčí postavení národům trpícím pod tlakem kapitalismu. Myslím, že naše strana splnila tyto naděje, zejména v období druhé světové války, kdy Sovětský svaz, rozdrtiv německou a japonskou fašistickou tyranii, zbavil národy Evropy a Asie hrozby fašistického otroctví. [Bouřlivý potlesk.]

Bylo ovšem velmi těžké plnit tuto čestnou úlohu, dokud „úderná brigáda“ byla jedna jediná, dokud musela plnit tuto pokrokovou úlohu téměř osamocena. Ale to bylo. Nyní je to docela jiné. Nyní, kdy se od Číny a Koreje až po Československo a Maďarsko objevily nové „úderné brigády“ v podobě lidově demokratických zemí, nyní se naší straně snáze bojuje, i práce je veselejší. [Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk.]

Zvláštní pozornosti zasluhují ty komunistické, demokratické nebo dělnicko-rolnické strany, které dosud nejsou u moci a které stále ještě pracují pod patou drakonických buržoazních zákonů. Těm se ovšem pracuje tíže. Nepracuje se jim však tak těžko, jak bylo těžko nám, ruským komunistům, v období carismu, kdy sebemenší pohyb dopředu byl prohlašován za nejtěžší zločin. Avšak ruští komunisté vytrvali, nezalekli se těžkostí a dosáhli vítězství. A stejně tak to bude s těmito stranami.

Proč se však těmto stranám přece jen nebude pracovat tak těžko jako ruským komunistům v carském období? Předně proto, že mají před očima takové příklady boje a úspěchů, jaké jsou v Sovětském svazu a v lidově demokratických zemích. Mohou se tedy učit z chyb a z úspěchů těchto zemí a tím si usnadnit práci. Za druhé proto, že sama buržoazie – hlavní nepřítel osvobozeneckého hnutí – je nyní jiná, podstatně se změnila, stala se reakčnější, ztratila spojení s lidem a tím se oslabila. Je pochopitelné, že tato okolnost musí rovněž usnadnit práci revolučních a demokratických stran. [Bouřlivý potlesk.]

Dříve si buržoazie dovolovala liberálničit, hájila buržoazně demokratické svobody, a tím si vytvářela popularitu mezi lidem. Nyní nezůstalo po liberalismu ani stopy. Nyní už takzvané „svobody osobnosti“ – práva osobnosti – se přiznávají jedině těm, kdo mají kapitál, kdežto všichni ostatní občané jsou považováni za lidský surový materiál, hodící se pouze k vykořisťování. Byla rozšlapána zásada rovnoprávnosti lidí a národů a nahrazena zásadou plnoprávnosti vykořisťovatelské menšiny a bezprávnosti vykořisťované většiny občanů. Prapor buržoazně demokratických svobod byl hozen přes palubu. Myslím, že tento prapor budete muset pozvednout vy, příslušníci komunistických a demokratických stran, a vykročit s ním vpřed, jestliže chcete shromáždit kolem sebe většinu lidu. Nikdo jiný nemůže jej pozvednout. [Bouřlivý potlesk.]

Dříve se buržoazie považovala za hlavu národa, hájila práva a nezávislost národa, stavějíc je „nade vše“. Nyní nezůstalo ani stopy po „národních zásadách“. Nyní prodává buržoazie práva a nezávislost národa za dolary. Prapor národní nezávislosti a národní svrchovanosti byl hozen přes palubu. Není pochyby, že tento prapor budete muset pozvednout vy, příslušníci komunistických a demokratických stran, a vykročit s ním vpřed, jestliže chcete být vlastenci své země, jestliže se chcete stát vedoucí silou národa. Nikdo jiný jej pozvednout nemůže. [Bouřlivý potlesk.]

Tak je tomu nyní.

Je pochopitelné, že všechny tyto okolnosti nutně usnadní práci komunistických a demokratických stran, které dosud nejsou u moci. Jsou tedy všechny důvody počítat s úspěchy a vítězstvím bratrských stran v zemích, kde vládne kapitál. [Bouřlivý potlesk.]

Ať žijí naše bratrské strany! [Dlouhotrvající potlesk.]
Ať žijí, nechť jsou zdrávi vůdcové bratrských stran! [Dlouhotrvající potlesk.]
Ať žije mír mezi národy [Dlouhotrvající potlesk.]
Pryč s podněcovateli války!

[Všichni povstávají. Bouřlivý, neutuchající potlesk, přecházející v ovace. Volání: „Ať žije soudruh Stalin!“, „Soudruhu Stalinovi hurá!“, „Ať žije veliký vůdce pracujících celého světa soudruh Stalin!“, „Velikému Stalinovi hurá!“, „Ať žije mír mezi národy!“; volání: „Hurá!“.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBANIAN

ARABIC

CHINESE

CZECHOSLOVAK

DANISH

FARSI

FINNISH

FRENCH

HUNGARIAN

ITALIAN

NEDERLANDS

NORWEGIAN

PORTUGUESE

RUSSIAN

SERBOCROAT

SPANISH

 

Stalin

Československý