Partia e Punës e Shqipërisë

 

 

 

 

Shqip

 

 

Rroftë PPSH !

 

 

Historia e Partisë së Punës së Shqipërisë

 

 

 

 

 

 

STATUTI

I PARTISË SË PUNËS

Aprovuar nga Kongresi III i PPSH

(Me ndryshimet e pjesëshme të bëra nga Kongreset IV dhe V të PPSH)

Tiranë, 1966

 

 

 

PPSH

Dokumenta kryesore

1941 - 1985

I - VIII

Vellimi I
1941 -  1948

 

 

Vellimi II
1949 -  1956

 

 

Vellimi III
1957 - 1961

 

 

Vellimi IV
1961 - 1965

 

 

Vellimi V
1966 - 1970 

 

 

Vellimi VI
1971 - 1975

 

 

Vellimi VII
1976 - 1980

 

 

Vellimi VIII
1981 - 1985

 

 

 

 

Faleminderit

enver-hoxha.net

 

 

Rruga e partisë

organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Pinës të Shqipërisë

 

1979 - 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUCIONI

I KONFERENCËS SË PARE TE
PARTISE KOMUNISTE SHQIPTARE
17 mars 1943

 

 

 

ORGANIZIMI I USHTRISË NACIONALÇLIRIMTAREDHE I KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHMEPOPULLORE

1943

 

 

PKSH ORGANIZATORE E LUFTËS HEROIKETË POPULLIT SHQIPTAR PËR ASGJËSIMINE PLANEVE TË ARMIKUT NË DIMRIN1943-1944

[ A ]

[ B ]

 

 

 

KOMUNIKATE

E KQ TE PKSH ME ANEN E SE CILES SOLIDARIZOHET ME KOMUNIKATEN E KONSULTES SE BYROSE INFORMATIVE QE U MBAJT NE VARSHAVE

24 tetor 1947

 

 

 

 

KOMUNIKATE

B KQ TE PKSH ME TE CILEN SOLIDARIZOHET ME REZOLUTËN E BYROSE INFORMATIVE «MBI GJENDJEN NE PKJ» KU DENOHET RRUGA TRADHETARE E UDHEHEQJES SE PKJ

29 qershot 1948

 

 

 

 

 

ENVER HOXHA

Radiogram nga Tirana per Moske

d. 15 / 8 / 1961

[ shoku Ho Shi Min ]

 

 

AMBASADA E R.P. TE SHQIPERISE - PEKIN

2 maj 1962

 

 

 

 

 

Ministria e Puneve te Jashtme e Republikes

Tirane, me 7 gusht 1964

[ VIETNAM ]

 

 

 

 

YMER MINXHOZI


IZRAELI MERCENAR I IMPERIALIZMIT

1968

 

 

PËRSHËNDETJE E KOMITETIT QENDROR TE PARTISE
SË PUNES TE SHQIPERISE DREJTUAR SHOKUT
ENVER HOXHA, ME RASTIN E 70-VJETORIT
TË DITËLINDJES SE TIJ

16 tetor 1978

 

 

 

Letër e KQ të PPSH dhe e qeverisë së RPSSH drejtuar KQ të PK të Kinës dhe qeverisë kineze

29 korrik 1978

 

E PREMTE
17 PRILL 1981
ARSYET E VERTETA TE GJENDJES DHE TE
NGJARJEVE TE KOHEVE TE FUNDIT
NE JUGOSLLAVINE TITISTE

 

 

 

 

10 vjetori i Partisë Punës Shqipërisë

1941 -1951

 

PARTIA E PUNËS E SHQIPËRISË
1941-1966

 

 

 

Dokumenta kryesore I

Dokumenta kryesore 2

Dokumenta 3

Dokumenta 4

PPSH Dokumenta kryesore I PPSH Dokumenta kryesore II PPSH Dokumenta kryesore III PPSH Dokumenta kryesore IV
Dokumenta 5 Dokumenta kryesore 6 Dokumenta kryesore 7 Dokumenta kryesore 8
PPSH Dokumenta kryesore V PPSH Dokumenta kryesore VI E re
PPSH Dokumenta kryesore VII
E re
PPSH Dokumenta kryesore VIII

 

 

10 vjetori

i Partisë Punës Shqipërisë

1941 -1951

përpunimit elektronik: www.enverhoxha.ru

 

 

 

ARSYET E VERTETA TE GJENDJES DHE TE
NGJARJEVE TE KOHEVE TE FUNDIT
NE JUGOSLLAVINE TITISTE

 

 

 

 

 

«KLASIKËT E MARKSIZËM-LENINIZMIT».

 

( Publisher "8 NËNTORI», TIRANË, 1986; shqipe)

 

 

1912 - 1962

50 vjet

VENDIM
I KQ TË PPSH, I PRESIDIUMIT TË KUVENDIT POPULLOR
DHE I KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË RPSH MBI
50-VJETORIN E SHPALLJES SË PAVARESISE

19 nëntor 1962

 

 

 

 

NJÉ GRUSHT PÉR PSEUDOPATRIOTÉT E SHQIPNISÉ SÉ MADHE

  [KONFERENCA E BUJANIT]

 

           (Marré nga buletini i  "Zérit té popullit,"  viti III, nr. 33, 7 shkurt 1944).

 

 Pérfaqsues nga té gjitha viset e Kosovés e Rrafshit té Dugagjint shqiptaré, sérbé e malazezé, nacionalisté, komunisté, rini antifashiste, rini komuniste, gra antifashiste, pérfaqsues té Ushtrisé Nacionalclirimtare etj.,

Té frymézue nga ideali i nalté pér bashkimin e tendencave té ndryshme politike, pér bashkimin e véllazénimin e popujve té Kosovés, té Rrafshit té Dugagjinit dhe pér forcimin e luftés sé armatosun té organizueme, té kétyne popujve, u mblodhen né Konferencen e Paré té Késhillit Nacional Clirimtar pér Kosové e Rrafsh té Dugagjinit, mbajtun mé 31 dhjetor 1943, mé 1 e 2 janar 1944. (Konferenca i zhvilloi punimet né fshatin Bujan té Malsisé sé Gjakovés né Tropojé).

 

 Konferenca, e mbledhun ndér caste kur situata e jashtme dhe e brendshme asht e qarté, shqyrtoi punét e deritanishme té késhillave nacionalclirimtare dhe zgjodhi kryesiné e Késhillit Nacionalclirimtar.

Mbledhja e késaj konference qe njé prové e gjallé e falimentimit té politikés "ndaj e sundo" dhe qe njé grusht pér tradhtarét qi duen t´i léné njé njollé shqiptaréve té Kosovés.

Anmiku dhe agjentét e tij duen qé Kosovén ta paraqesin  me bashibuzukét e regjimentit "Kosova", por Kosova e shtypun dhe e martirizueme, i pérgjigjet  anmikut  dhe tradhétaréve me Késhillin Nacionalclirimtar, rreth té cilit u realizue bashkimi i popujve té Kosové e Rrafshit té Dugagjinit. Konferenca, qé pérfaqésonte aspiratat e drejta té popujve té Kosovés  e té Rrafshit té Dugagjinit, dénoi manovrat e okupatorit dhe klikave tradhtare reaksionare.

Kasnecét e "Shqipnisé sé Madhe" jané ata qé, né bashkpunim me okupatorin , bajné krime té padigjueshme mbi kurriz té shqiptaréve, sérbéve e malazezéve. Si ne, ashtu dhe popujt e Kosovés, e kané kuptue se kéto parulla jané mashtrime, sepse po kéta tradhtaré dérgojné banda bashibuzukésh kundér Ushtrisé Nacionalclirimtare té Shqipnisé, si i dérgojné kundra Ushtrisé Nacionalclirimtare té Jugosllavisé.

Por reaksionarét jugosllavé e shqiptaré tremben nga armatosja e popujve (qé luftojné), pér té fitue liriné dhe té drejtat e tyne. Balli Kombétar me agjentét e tjeré, krushq té Drazha Mihailovicit, le té bértasin sa té duen pér rrezikun serb e malazes.

Lufta Nacionalclirimtare e té gjithé popujve té Jugosllavisé qé po shfarros qetnikét, armiqté e betuem té popullit shqiptar, po ia nxjerr bojén késaj parulle té poshtén.

 Késhilli Nacionalclirimtar pér Kosové e Rrafsh té Dugagjinit i ka ngarkuem  vetes pér me i tregue popullit rrugén e drejté té cilén duhet me e ndjeké pér me e realizue aspiratat e veta.

Rruga e vetme, pra, qé populli shqiptar i Kosovés dhe ai i Rrafshit té Dugagjinit pér t´u bashkue me Shqipéniné, ashté lufta e pérbashkét me popujt e tjeré té Jugosllavisé né lufté kundér okupatorit nazist gjaksuer e rrogtaréve té tij, sepse kjo asht e vetmja rrugé pér me fitue liriné, né té cilén té gjith popujt, pra edhe populli shqiptar, do té kené mundésiné me vetvendos mbi fatin e tyne me té drejtén e vetvendosjes deri né shképutje.

Garancia pér kété asht Ushtria Nacionalclirimtare e Jugosllavisé dhe Ushtria Nacionalclirimtare e Shqipnisé. Pérvec kétyne garantojné aleatét toné té médhenj Bashkimi Sovjetik, Anglia dhe Amerika (Karta e Atllantikut, Konferenca e Moskés dhe ajo e Teheranit.) Kjo éshté vija e drejté e luftés soné, ky éshté dhe mendimi e vendimi i Késhillit Nacionalclirimtar i Kosovés e Rrafshit té Dugagjinit.

Késhtu mendojné shqiptarét e ndershém e patrioté, késhtu mendojné kosovarét e vérteté.

Regjimenti "Kosova" i Xhafer Devés asht turpi pér shqiptarét e Shqipnisé e té Kosovés.