فارسی

 

 

193 تولد فردریک انگلس

 

 

امروز 28 نوامبر سالروز تولد فردریش انگلس معلم پرولتاریا و همرزم کارل مارکس میباشد.
فردریش انگلس در همراهی با کارل مارکس در زمینه های مختلفی آثار مشترکی را گرد آوری کردند و انگلس کسی بود که مارکس و تفکر اورا با استواری یاری کرده و آنرا حمایت میکرد.
انگلس دوش‌به‌دوش مارکس، برای پایه‌گذاری تئوری علمی سوسیالیسم، تدوین برنامهٔ مبارزاتی کارگران اروپایی و ایجاد حزب طبقهٔ کارگر، پیگیرانه شرکت کرد.
انگلس نیز، مانند مارکس، به جنبش کارگری پیوست و برای تشکیل «انجمن بین‌المللی کارگران» کوشش فراوان کرد و به‌طور بی‌امان مبارزه علیه خرده بورژوازی و نظریّات آنارشیستی را ادامه داد.
او همچنین در تدوین تئوری ماتریالیستی دیالکتیکی نیز نقش بسزایی داشت.

 

 

 

ﻣﻘﺪرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺁﻣﻮزش ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ

 

درباره کارل مارکس و فردریک انگلس