தமிழ்

 

 

K. MARX -  F. ENGELS  

 

 

1848

 

கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி அறிக்கை

 

 

 

Principles of Communism

கம்யூனிசத்தின் கோட்பாடுகள்
(ஃபிரடெரிக் ஏங்கெல்ஸ்)

1847

 

 

உலகத் தொழிலாளர்களே, ஒன்றுசேருங்கள்!

 

 

 

 

 

 

 

AFRIKAANS

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரெடெரிக் ஏங்கெல்ஸ்

தமிழ் (Tamil)