தமிழ்

 

 

உலகத் தொழிலாளர்களே, ஒன்றுசேருங்கள்!

 

 

 

 

 

 

 

AFRIKAANS

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரெடெரிக் ஏங்கெல்ஸ்

தமிழ் (Tamil)