საქართველო


 

 

კარლ მარქსი, ფრიდრიხ ენგელსი

კომუნისტური პარტიის
მანიფესტი

 

 „კომუნისტური პარტიის მანიფესტი“ (გერმანულად — Das Manifest der Kommunistischen Partei) მეცნიერული კომუნიზმის პირველი საპროგრამო დოკუმენტია, რომელშიც გადმოცემულია მარქსიზმის პრინციპები. დაწერილია კარლ მარქსისა და ფრიდრიხ ენგელსის მიერ „კომუნისტთა კავშირის“ მე-2 კონგრესის (1847 წ.) დავალებით ამ კავშირის პროგრამად, რომელშიც მან განაცხადეს და დაამტკიცეს ახლად შექმნილი კომუნისტური ორგანიზაციებისა და პარტიების მიზნები, ამოცანები და ბრძოლის მეთოდები. ავტორებმა გამოაცხადეს კაპიტალიზმის გარდაუვალი დაღუპვა პროლეტარიატის ხელით. მანიფესი იწყება სიტყვებით: „აჩრდილი დადის ევროპაში — აჩრდილი კომუნიზმისა“, და მთავრდება სახელგანთქმული ისტორიული ლოზუნგით: „პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით!“.
მარქსმა და ენგელსმა მთელი მსოფლიოს პროლეტარიატს ასწავლეს საკუთარი ძალების, კაპიტალიზმის მესაფლავის საკუთარი დიადი ისტორიული მისიის გაცნობიერება. კაცობრიობის უკეთეს მომავალზე აბსტრაქტული ოცნების ადგილზე მათ დააყენეს მსოფლიოს რევოლუციურად გარდაქმნა, კაპიტალიზმის დაღუპვის ისტორიული კანონზომიერება და ახალი ეკონომიკური და პოლიტიკური წყობის შექმნა, უკლასო საზოგადოების შექმნა, რომელშიც აღარ იარსებებს ადამიანის მიერ ადამიანის ექსპლუატაცია და რომლის საფუძველიც საწარმოო საშუალებებზე საზოგადოებრივი საკუთრება იქნება.

 

 

RUSSIAN

     კარლ მარქსი, ფრიდრიხ ენგელსი. კომუნისტური პარტიის მანიფესტი. 1848 წ.(რუსულ ენაზე, მოსკოვი, 1950 წ.).
„კომუნისტური პარტიის მანიფესტი“ (გერმანულად — Das Manifest der Kommunistischen Partei) მეცნიერული კომუნიზმის პირველი საპროგრამო დოკუმენტია, რომელშიც გადმოცემულია მარქსიზმის პრინციპები. დაწერილია კარლ მარქსისა და ფრიდრიხ ენგელსის მიერ „კომუნისტთა კავშირის“ მე-2 კონგრესის (1847 წ.) დავალებით ამ კავშირის პროგრამად, რომელშიც მან განაცხადეს და დაამტკიცეს ახლად შექმნილი კომუნისტური ორგანიზაციებისა და პარტიების მიზნები, ამოცანები და ბრძოლის მეთოდები. ავტორებმა გამოაცხადეს კაპიტალიზმის გარდაუვალი დაღუპვა პროლეტარიატის ხელით. მანიფესი იწყება სიტყვებით: „აჩრდილი დადის ევროპაში — აჩრდილი კომუნიზმისა“, და მთავრდება სახელგანთქმული ისტორიული ლოზუნგით: „პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით!“.
მარქსმა და ენგელსმა მთელი მსოფლიოს პროლეტარიატს ასწავლეს საკუთარი ძალების, კაპიტალიზმის მესაფლავის საკუთარი დიადი ისტორიული მისიის გაცნობიერება. კაცობრიობის უკეთეს მომავალზე აბსტრაქტული ოცნების ადგილზე მათ დააყენეს მსოფლიოს რევოლუციურად გარდაქმნა, კაპიტალიზმის დაღუპვის ისტორიული კანონზომიერება და ახალი ეკონომიკური და პოლიტიკური წყობის შექმნა, უკლასო საზოგადოების შექმნა, რომელშიც აღარ იარსებებს ადამიანის მიერ ადამიანის ექსპლუატაცია და რომლის საფუძველიც საწარმოო საშუალებებზე საზოგადოებრივი საკუთრება იქნება.
Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии, 1848 г. (На русском языке, Москва, 1950 г.).
«Манифест коммунистической партии» (нем. Das Manifest der Kommunistischen Partei) — первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма. Написан К. Марксом и Ф. Энгельсом по поручению 2-го конгресса (1847) «Союза коммунистов» в качестве программы этого союза,  в которой они декларируют и обосновывают цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий. Авторы провозглашают неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Маркс и Энгельс научили пролетариат всего мира сознавать свои силы, свою великую историческую миссию могильщика капитализма. На место мечтаний о лучшем будущем человечества они поставили науку о революционном преобразовании мира, об исторической закономерности гибели капитализма и создания нового экономического и политического строя, бесклассового общества, где будет устранена всякая эксплуатация человека человеком и фундаментом которого является общественная собственность на средства производства.
Karl Marx, Friedrich Engels. The Communist Manifesto, 1848. (In russian, Moscow, 1950).
«The Communist Manifesto» (in German - Das Manifest der Kommunistischen Partei) - the first program document of scientific communism in which the basic ideas of Marxism are stated. It is written by Karl Marx and Friedrich Engels on the instructions of 2nd congress (1847) of "the Union of communists» as the program of this union in which they declare and prove the purposes, problems and methods of struggle of the arising communistic organisations and parties. Authors proclaim inevitability of  destruction of capitalism from proletariat hands. The manifesto begins words: «the Phantom wanders across Europe - a communism phantom», and comes to an end with the well-known historical slogan: «Proletarians of all countries, unite!».
Marx and Engels have taught to understand whole world proletariat the forces, the great historical mission of the grave-digger of capitalism. To the place of dreams about the best future of mankind they have put a science about world revolutionary change, about historical regularity of destruction of capitalism and creation of a new economic and political system, a classless society where any operation of the person by the person will be eliminated, and which base the public property on means of production is.

Download
1,58 Mb

 

GERMAN

კარლ მარქსი, ფრიდრიხ ენგელსი. კომუნისტური პარტიის მანიფესტი. 1848 წ.(ქართულ ენაზე, თბილისი, 1954 წ.).
„კომუნისტური პარტიის მანიფესტი“ (გერმანულად — Das Manifest der Kommunistischen Partei) მეცნიერული კომუნიზმის პირველი საპროგრამო დოკუმენტია, რომელშიც გადმოცემულია მარქსიზმის პრინციპები. დაწერილია კარლ მარქსისა და ფრიდრიხ ენგელსის მიერ „კომუნისტთა კავშირის“ მე-2 კონგრესის (1847 წ.) დავალებით ამ კავშირის პროგრამად, რომელშიც მან განაცხადეს და დაამტკიცეს ახლად შექმნილი კომუნისტური ორგანიზაციებისა და პარტიების მიზნები, ამოცანები და ბრძოლის მეთოდები. ავტორებმა გამოაცხადეს კაპიტალიზმის გარდაუვალი დაღუპვა პროლეტარიატის ხელით. მანიფესი იწყება სიტყვებით: „აჩრდილი დადის ევროპაში — აჩრდილი კომუნიზმისა“, და მთავრდება სახელგანთქმული ისტორიული ლოზუნგით: „პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით!“.
მარქსმა და ენგელსმა მთელი მსოფლიოს პროლეტარიატს ასწავლეს საკუთარი ძალების, კაპიტალიზმის მესაფლავის საკუთარი დიადი ისტორიული მისიის გაცნობიერება. კაცობრიობის უკეთეს მომავალზე აბსტრაქტული ოცნების ადგილზე მათ დააყენეს მსოფლიოს რევოლუციურად გარდაქმნა, კაპიტალიზმის დაღუპვის ისტორიული კანონზომიერება და ახალი ეკონომიკური და პოლიტიკური წყობის შექმნა, უკლასო საზოგადოების შექმნა, რომელშიც აღარ იარსებებს ადამიანის მიერ ადამიანის ექსპლუატაცია და რომლის საფუძველიც საწარმოო საშუალებებზე საზოგადოებრივი საკუთრება იქნება.
Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии, 1848 г. (На грузинском языке, Москва, 1954 г.).
«Манифест коммунистической партии» (нем. Das Manifest der Kommunistischen Partei) — первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма. Написан К. Марксом и Ф. Энгельсом по поручению 2-го конгресса (1847) «Союза коммунистов» в качестве программы этого союза,  в которой они декларируют и обосновывают цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся коммунистических организаций и партий. Авторы провозглашают неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Маркс и Энгельс научили пролетариат всего мира сознавать свои силы, свою великую историческую миссию могильщика капитализма. На место мечтаний о лучшем будущем человечества они поставили науку о революционном преобразовании мира, об исторической закономерности гибели капитализма и создания нового экономического и политического строя, бесклассового общества, где будет устранена всякая эксплуатация человека человеком и фундаментом которого является общественная собственность на средства производства.
Karl Marx, Friedrich Engels. The Communist Manifesto, 1848. (In Georgian, Tbilisi, 1954).
«The Communist Manifesto» (in German - Das Manifest der Kommunistischen Partei) - the first program document of scientific communism in which the basic ideas of Marxism are stated. It is written by Karl Marx and Friedrich Engels on the instructions of 2nd congress (1847) of "the Union of communists» as the program of this union in which they declare and prove the purposes, problems and methods of struggle of the arising communistic organisations and parties. Authors proclaim inevitability of  destruction of capitalism from proletariat hands. The manifesto begins words: «the Phantom wanders across Europe - a communism phantom», and comes to an end with the well-known historical slogan: «Proletarians of all countries, unite!».
Marx and Engels have taught to understand whole world proletariat the forces, the great historical mission of the grave-digger of capitalism. To the place of dreams about the best future of mankind they have put a science about world revolutionary change, about historical regularity of destruction of capitalism and creation of a new economic and political system, a classless society where any operation of the person by the person will be eliminated, and which base the public property on means of production is.
Download
3,22 Mb
ქართველ მკითხველს ამიერიდან საშუალება ეძლევა, თავისუფლად გაეცნოს კარლ მარქსის გენიალურ ნაშრომს „კაპიტალი“. წინამდებარე გამოცემა კარგა ხანია ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობადაა ქცეული და მრავალი დაინტერესებული მკითხველისთვის და მკვლევარისთვის ქართულ ენაზე საქართველოს ცენტრალურ ბიბლიოთეკებშიც კი აღარაა ხელმისაწვდომი. „კაპიტალის“ 1-ლი ტომის მორე შესწორებული გამოცემა დაიბეჭდა 1954 წელს.

У грузинского читателя появляется возможность, свободно ознакомиться с гениальным трудом Карла Маркса "Капитал". Настоящее издание уже давно стала библиографической редкостью и для многих заинтересованных читателей и исследователей он недоступен даже в центральных библиотеках Грузии. Второе исправленное издание 1-го тома "Капитала" было напечатано в 1954 году.

The Georgian reader has a possibility, freely to familiarise with Karl Marx's ingenious work "Capital". The present edition for a long time already became a rare book and it is inaccessible to many interested readers and researchers even in the central libraries of Georgia. The second revised edition of 1st volume of "Capital" has been printed in 1954.

Download
86,4 Mb
კარლ მარქსი. „კაპიტალი“. ტომი 2. მეორე გამოცემა. 1957წ. ქართულ ენაზე.
Карл Маркс. "Капитал". Том 2. Второе издание. 1957г. На грузинском языке.
Karl Marx. "Capital". Volume 2. The second edition, 1957. In Georgian language.

Download
59,5 Mb
კარლ მარქსი. „კაპიტალი“. ტომი 3, ნაწილი 1. მეორე გამოცემა. 1959წ. ქართულ ენაზე.
Карл Маркс. "Капитал". Том 3, часть 1. Второе издание. 1959г. На грузинском языке.
Karl Marx. "Capital". Volume 2, part 1. The second edition, 1959. In Georgian language.

Download
49,9 Mb

კარლ მარქსი. „კაპიტალი“. ტომი 3, ნაწილი 2. მეორე გამოცემა. 1959წ. ქართულ ენაზე.
Карл Маркс. "Капитал". Том 3, часть 2. Второе издание. 1959г. На грузинском языке.
Karl Marx. "Capital". Volume 2, part 2. The second edition, 1959. In Georgian language.

 

 

ტომი 4, ნაწილი 1. download

 

 

ტომი 4, ნაწილი 2. download

 

 

ტომი 4, ნაწილი 3. download

Download
49,5 Mb
კ,მარქსი, ფ.ენგელსი. რჩეული ნაწერები, 2 ტომად. ტომი 1, 1950წ. ქართულ ენაზე.
К.Маркс, Ф.Энгельс. Избранные сочинения, в 2-х томах. Том 1, 1950г. На грузинском языке.
K.Marx, F.Engels. Selected works, in 2 volumes. Volume 1, 1950. In Georgian language.

Download
43,1 Mb
კ,მარქსი, ფ.ენგელსი. რჩეული ნაწერები, 2 ტომად. ტომი 2, 1950წ. ქართულ ენაზე.
К.Маркс, Ф.Энгельс. Избранные сочинения, в 2-х томах. Том 2, 1950г. На грузинском языке.
K.Marx, F.Engels. Selected works, in 2 volumes. Volume 2, 1950. In Georgian language.

Download
36,2 Mb
კ,მარქსი. მათემატიკური ხელნაწერები. 1948 წ. ქართულ ენაზე.
К.Маркс. Математические рукописи. 1948 г. На грузинском языке.
K.Marx. Mathematical Manuscripts. 1948. In Georgian language.

Download
18,9 Mb
     

 

ფრიდრიხ ენგელსი. ბუნების დიალექტიკა. ქართულ ენაზე, 1954 წ.
Фридрих Энгельс. Диалектика природы. 1954 г. На грузинском языке, 1954 г.
Friedrich Engels. Dialectics of nature. In Georgian language, 1954.

Download
34,5 Mb

still missing

ფრიდრიხ ენგელსი. ანტი-დიურინგი. ქართულ ენაზე, 1952 წ.
Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. На грузинском языке, 1952 г.
Friedrich Engels. Anti-Duhring. In Georgian language, 1952.

Download
26,2 Mb
კ,მარქსი, ფ.ენგელსი.ინგლისის შესახებ. 1959 წ. ქართულ ენაზე.
К.Маркс, Ф.Энгельс. Об Англии. 1959 г. На грузинском языке.
K.Marx, F.Engels. About England. 1959. In Georgian language.

Download
36,4 Mb

still missingქართული

კარლ მარქსი

"გოთას პროგრამის კრიტიკა"

გოთას პროგრამის კრიტიკა წარმოადგენს მარქსის მიერ გერმანიის მუშათა

(1875 - წერილობითი 140 წლის წინ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRIKAANS

 

კარლ მარქსი, ფრიდრიხ ენგელსი

საქართველო