ვიწყებთ საქართველოში ჭეშმარიტი სოციალიზმის პერიოდში (1921-1953 წლები) შექმნილი ქართული პროლეტარული კულტურის შედევრების გამოქვეყნებასაც. ამჯერად ქართველ მკითხველს საშუალება ეძლევა, გაეცნოს ჩვენი სასიქადულო პოეტის, ჭეშმარიტი რევოლუციური პოეზიის ბრწყინვალე წარმომადგენლის, გალაკტიონ ტაბიძის, თხზულებათა 8-ტომეულს (ტომი 1), რომლებიც პოეტის სიცოცხლეში გამოიცა და რომელიც არაა მთლიანად დამახინჯებული ხრუშჩოველი რევიზიონისტების კონტრრევოლუციური ცენზურით.

Начинаем публикацию созданной в период истинного социализма в Грузии (1921-1953 года) шедевров грузинской пролетарской культуры. В данный момент грузинский читатель может познакомиться с поэтическими шедеврами нашего величайшего поэта, представителя истинных революционных поэтов, Галактиона Табидзе с помощью прижизненного 8-томного собрания сочинений поэта (Том 1), которые не были полностью искажены контрреволюционной цензурой хрущевских ревизионистов.

We begin the publication created in a true socialism in Georgia (1921-1953) masterpieces of the Georgian proletarian culture. At present the Georgian readers can get acquainted with poetic masterpieces of our greatest poet, the representative of true revolutionary poets, Galaktion Tabidze, by means of the lifetime 8-volume Works (Volume 1) of the poet which have not been completely deformed by counterrevolutionary censorship of Khruschev's revisionists.

Download
7,10 Mb
გალაკტიონ ტაბიძე. თხზულებები 8 ტომად, 1937-1957. ქართულ ენაზე. ტომი 2.
Галактион Табидзе. Сочинения в 8 томах, 1937-1957. На грузинском языке. Том 2.
Galaktion Tabidze. Works, in 8 volumes. 1937-1957. In Georgian. Volume 2.

Download
7,10 Mb
გალაკტიონ ტაბიძე. თხზულებები 8 ტომად, 1937-1957. ქართულ ენაზე. ტომი 3.
Галактион Табидзе. Сочинения в 8 томах, 1937-1957. На грузинском языке. Том 3.
Galaktion Tabidze. Works, in 8 volumes. 1937-1957. In Georgian. Volume 3.

Download
3,87 Mb
გალაკტიონ ტაბიძე. თხზულებები 8 ტომად, 1937-1957. ქართულ ენაზე. ტომი 4.
Галактион Табидзе. Сочинения в 8 томах, 1937-1957. На грузинском языке. Том 4.
Galaktion Tabidze. Works, in 8 volumes. 1937-1957. In Georgian. Volume 4.

Download
3,57 Mb
გალაკტიონ ტაბიძე. თხზულებები 8 ტომად, 1937-1957. ქართულ ენაზე. ტომი 5.
Галактион Табидзе. Сочинения в 8 томах, 1937-1957. На грузинском языке. Том 5.
Galaktion Tabidze. Works, in 8 volumes. 1937-1957. In Georgian. Volume 5.

Download
2,89 Mb
გალაკტიონ ტაბიძე. თხზულებები 8 ტომად, 1937-1957. ქართულ ენაზე. ტომი 6.
Галактион Табидзе. Сочинения в 8 томах, 1937-1957. На грузинском языке. Том 6.
Galaktion Tabidze. Works, in 8 volumes. 1937-1957. In Georgian. Volume 6.

Download
5,10 Mb
გალაკტიონ ტაბიძე. თხზულებები 8 ტომად, 1937-1957. ქართულ ენაზე. ტომი 7.
Галактион Табидзе. Сочинения в 8 томах, 1937-1957. На грузинском языке. Том 7.
Galaktion Tabidze. Works, in 8 volumes. 1937-1957. In Georgian. Volume 7.

Download
6,54 Mb
გალაკტიონ ტაბიძე. თხზულებები 8 ტომად, 1937-1957. ქართულ ენაზე. ტომი 8.
Галактион Табидзе. Сочинения в 8 томах, 1937-1957. На грузинском языке. Том 8.
Galaktion Tabidze. Works, in 8 volumes. 1937-1957. In Georgian. Volume 8.

Download
4,90 Mb
ქართველი პოეტები ლენინს. 1970 წ. ქართულ ენაზე.
Грузинские поэты Ленину. 1970 г. На грузинском языке.
The Georgian Poets to Lenin. 1970. In Georgian language.

Download
5,29 Mb
ქართველი მწერლები ლენინურ კომკავშირს. 1948 წ. ქართულ ენაზე.
Грузинские писатели Ленинскому Комсомолу. 1948 г. На грузинском языке.
The Georgian Writers to Lenin Komsomol. 1948. In Georgian language.

Download
21,3 Mb
დიდ სტალინს. ლექსები. 1949 წ. ქართულ ენაზე.
Великому Сталину. Стихи. 1949 г. На грузинском языке.
To Great Stalin. Verses. 1949. In Georgian language.

Download
4,65 Mb