in English

in Danish

in German

in Russian

 

26th of June 1869 -

2019 er det 150 år siden, Martin Andersen Nexø blev født. Han startede som fattig hyrdedreng på Bornholm og endte som berømt forfatter.

Martin Andersen Nexö

Nexø var en mand, der troede på en sag - på socialismen og på menneskets, især proletarens, livskraft, handekraft og evne til at skabe en bedre verden. Endvidere var Nexø i besiddelse af en stærk social indignation, der motiverede ham til, at vise hele verden, hvilke forhold de fattige og svage levede under. Det er i mødet mellem disse to stærke drivkræfter, at Nexøs mest betydningfulde bøger blev til.

1921 blev han nægtet indrejse til Tyskland, fordi han blev set som socialistisk agitator – et forbud der dog blev ophævet året efter, omend han indtil 1927 stadig blev overvåget.

I 1931 vendte Nexø, bl.a. på grund af de politiske forhold i Tyskland, hjem til Danmark. Det rigtige i dette valg understregedes af, at Nexøs bøger, allerede ved Hitlers magtovertagelse i 1933, blev forbudt i Tyskland.

I 1935 var han med til at etablere foreningen Frisindet Kulturkamp, der bestod af antifascistiske intellektuelle i Danmark. I samme periode brød Nexø med Socialdemokratiet, fordi han ikke brød sig om deres syn på Hitler, og blev i stedet medlem af DKP’s centralkomité.

Dette førte til, at Nexø, sammen med andre ledende kommunister, blev anholdt i 1941. Han blev dog løsladt tre måneder senere. I oktober 1943 flygtede Nexø til Sverige og videre til Moskva, hvor han engagerede sig i Radio Moskva. Herfra talte han til den danske og norske befolkning. I 1945 vendte Nexø tilbage til Danmark, hvor han først blev hyldet, men siden kritiseret for sine politiske holdninger. Det endte med at Nexø i 1953 flyttede til Dresden i DDR.

 

Pelle og Ditte – håb og nederlag


'Pelle Erobreren' og 'Ditte Menneskebarn' er Nexøs mest kendte romaner og beskriver begge en proletars vej gennem livet. Alligevel er det oplagt at læse romanerne som parallelle modsætninger. Hvor 'Pelle Erobreren' omhandler en dreng og ender i triumf og med opfyldelsen af den socialistiske idé, omhandler 'Ditte Menneskebarn' en pige, hvis liv beskrives som en evigt nedadgående spiral. Selvom Ditte på mange måder kan ses som ligeså revolutionær som Pelle – blandt andet nægter hun at indgå i det borgerlige ægteskabsideal – er det socialistiske aspekt i denne bog først og fremmest synligt i dens eksemplificeringer af overklassens overgreb mod underklassen. I Pelle Erobreren er det derimod underklassens moralske sejr over overklassen, der udgør bogens revolutionerende pointe.

Den vigtigste forskel på Pelle og Ditte er deres køn. Hvor Pelle får muligheden for at realisere sit potentiale, bliver Ditte tidligt fanget af det biologiske og sociale bånd, som moderskabet udgjorde omkring århundredeskiftet. Imidlertid anskues Dittes status som mor ikke kun negativt, men ligeledes som symbol på underklassens potentiale som revolutionære. Endvidere bliver selve de moderfølelser, herunder omsorg og kærlighed, som Ditte repræsenterer, fremstillet som den ultimative modvægt til overklassens kolde, livsfjendske og kapitalistiske levemåde. Det der bliver Dittes endeligt er således ikke hendes evne til selvopofrelse og empati, men derimod hendes mangel på fremdrift – en mangel der i Nexøs forfatterskab generelt kobles med kvinden. Denne fremdrift har Pelle til gengæld i overflod. Som barn af svenske indvandrere på samfundets bund, lykkes det ham alligevel at kæmpe sig op til en betydningsfuld samfundsposition – ikke ved at blive rig og magtfuld, men ved at blive repræsentant for arbejderklassen og skabe et succesfuldt arbejdskooperativ, der har stærke mindelser til Sovjet-Rusland. I modsætning til flere af Nexøs mandlige hovedpersoner lykkedes det altså Pelle at bruge sin fremdrift og erobretrang positivt, skabende og socialt.

Endvidere giver Nexøs politiske lidenskab bøgerne en ild og en intensitet de aldrig ville have fået, hvis forfatteren ikke havde noget på hjerte. Dette ses tydeligst i Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn, samt i Morten hin Røde-triologien, der giver et stærkt billede af arbejderklassens kamp fra 1877 og frem. Samme engagement i arbejderklassen ses i romanen Midt i en Jærntid fra 1929, der fremviser kapitalismens indbyggede destruktionsdrift, i novellesamlingen Af Dybets Lovsang, 1908 og i novellen Dukken (1916), der er inspireret af den sociale nød bland arbejderne på en tysk dukkefabrik.

 

 

 

Pelle Erobreren

 

 

Soldage

 

 

Dryss

 

 

Barndommens kyst

 

 

Af Dybets Lovsang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle Erobreren | Arnold Busck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Erstausgaben der Werke von Martin Andersen Nexö in dänischer Sprache
1898
1899
1900
1900
1901
1902
1903
1905
1906
1907
1908
1909
1910 K
Skygger (Erzählungen), Kopenhagens JulQ Gjellerups porlag
Det beides der for (Roman, Kopenhagens Jul0 Gjellerups Porlag
deutschs Sühne, 1902
En Moder (Roman), Kopenhagens Julo Gjellerups Porlag
deutsch? Eine Mutter, 1925
Muldskud (Erzählungen), Kopenhagens Jul, Gjellerups Porlag
Familien Frank (Roman), Kopenhagens Gyldendalske Boghandela
Porlag
deutsch; Die Familie Frank, 1920
Dryss (Roman), Kopenhagens Gyldendalske Boghandela Porlag
deutsch; Überfluß, 1914
Soldage (Reiseschilderungen), Kopenhagen; Gyldendalske
Boghandeis Porlag
deutsch; Sonnentage , 1909
Muldskud o'Anden Sämling (Erzählungen) , Kopenhagen;
Gyldendalske Boghandel Nordisk Porlag

■ ' " >
Pelle Erohreren I (Roman), Kopenhagens Gyldendalske
Boghandel Nordisk Porlag
deutschs Pelle der Eroberers, 1912
kl

Pelle Erobreren II (Roman), Kopenhagens Gyldendalske
Boghandel Nordisk Porlag
deutsche Pelle der Eroberer;, 191t
Af Dybets Lov^sang (Er zähl nngen) , Kopenhagens Gyldendalske
Boghandel Nordisk Porlag
deutschs Lobgesang aus der Tiefe, 1911
Pelle Erobreren III (Roman), Kopenhagen; Gyldendalske
Boghandel Nordisk Porlag
deutschs Pelle der Eroberer, 1 9 1 2
Pelle Erobreren IV (Roman), Kopenhagen; Gyldendalske
Boghandel Nordisk porlag
deutsch: Pelle der Eroberer, 1912
1911
1915
1915
1915
1915
1917
1918
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1920
1921
IX
Bamdommena Kyst (Erzählungen), Kopenhagen: Gyldendalake
Boghandel Nordisk Forlag
deutsch: M e Küste der Kindheit, 19 12
Lykken (Erzählung), Kopenhagen: Gyldendalake Boghandel
Nordisk Porlag
deutsch: Das Glück, 19 1 3
Bornholmer Noyeller (Novellen), Kopenhagen: Gyldendalake
Boghandel Nordisk Porlag
Folkene p§ Dang^rden (Schauspiel), Kopenhagens Gyldendalake
Boghandel Nordisk Porlag
deutsch: Die Leute auf Dangaard, 1919
Under Himmelan den Bl§ (Erzählungen), Kopenhagen:
Pro Ravns porlag
Ditte Menneakebam I (Roman) , Kopenhagen: Hq Aschehoug & Co
deutsch: Ditte Menschenkind, 1918
Dybhavsfisk (Novellen), Kopenhagen; Ho Aschehoug & Co
deutsch: Tiefaeefische, 1924
Ringen sluttet (pol0 Broschüre), Kopenhagen: Sooialistisk
Arbejderpartis Porlag
NytSrstanker (polo Broschüre);, Kopenhagen: (Sooialistisk
Arbejderpartis Porlag)
Ditte Menneakebam II (Roman), Kopenhagen: Ho Asoheboug & Co
deutsch: Ditte Menschenkind, 1 9 1 9
Undervejs (Erzählungen), Kopenhagen: Dansk Porfatteres
Porlag
Lotterisvensken (Erzählung) , Kopenhagsn: Ho Aschehoug & Co
deutsch: Der Lotterieschwede, 1925
Ditte Menneakebam III (Roman), Kopenhagen: Ho Aschehoug & 0o0
deutsch: Ditte Menschenkind, 1920
Ditte Menneakebam IV (Roman) ,• Kopenhagen: Ho Aschehoug & Co
deutsch: Ditte Menschenkind, 1921
De tomme Pladsers passagerer (Novellen), Kopenhagen:
Gyldendalake Boghandels Sortiment
deutsch: Die Passagiere der leeren Plätze, 1921
1921
1922
*923
1924
1926
1926
1929
1930
1932
1933
1934
1934
1935
1936
1936
1937
X
Bitte Menneskebarn V (Roman), Kopenhagen! Ha Aschehoug & Co
deutsch! Bitte Menschenkinds. 1923
» Muldskud9 Forste Sämling (Erzählungen), Kopenhagens
Ho Aschehoug & Co
Mod Bagntagen (Reieeschilderungen), Kopenhagens
Ho Aschehoug & Co
deutsch? Bern jungen Morgen zu, 1923
Muldskud, Anden Sämling (Erzählungen), Kopenhagen?
Ho Aschehoug & Co
Muldskud, Tredie Sämling (Erzählungen) $ Kopenhagen?
Ho Aschehoug & Co
Bigte (Gedichte) 9 Kopenhagen; Ho Asohehoug & Co
Midt i en Jaeratid (Roman), Kopenhagens H 0 Aschehoug & Co
deutsch? Im Gottesland, 1929
De sorte Fugle (Erzählungen), Kopenhagens H 0 Aschehoug & Co
Erindringer I (Erinnerungen), Kopenhagen; Gyldendalske
Boghandel Rordisk Forlag
deutsch: Die Kindheit I, 1940
Bomholm (Reiseschilderung mit Bildern) , Kopenhagen;
Eo Kleins Boghandel
To Verdener (ReiseSchilderungen)*• Kopenhagen? Frem Forlag
deutsch; Zwei Welten, 1955
Haendeme yaek! (pol0 Broschüre), Kopenhagen; Arbejderforlaget
Erindringer II (Erinnerungen), Kopenhagens Gyldendalske
Boshandel Nordisk Forlag
deutsch? Die Kindheit II, 1940
For Fred og Samarhejde (polo Broschüre), Kopenhagen?
Danmarks Rjifde Hjaelp
Finland - den politiske terroms land (pol0 Broschüre, schwedo),
Stockholm; Solidaritets förlag
Spanien (pol0 Broschüre), Kopenhagen: Arbejderforlaget
1937
1938
1939
1945
1945
1946
1946
1947
1948
1951
1954
1954
1955
1957
Brindringer III (Erinnerungen)p Kopenhagens Gyldendalske
Boghandel Nordisk Forlag
deutsch» Erinnerungen, 1948
Mod Lyset (Erzählungen), Kopenhagens Mondes Forlag
Erindringer I? (Erinnerungen) , Kopenhagens Gyldendalske
Boghandel Nordisk Forlag
deutsch! Erinnerungen, 1948
Horten hin Rjlde (Roman)p Kopenhagen; Gyldendalske
Boghandel Nordisk Forlag
deutsch: Morten der Rote, 1949
Breve til en Landsmand (pol0 Briefe), Kopenhagen:
Nordiske Landes Bogforlag
deutseh: Briefe an einen Landsmann, 1953
Et Skriftem£l (Novelle)p Kopenhagen: Carit Andersen
Forlag
deutsch: Eine Beichtep 1950
De tornrne pladsers passagerei* I Uo II (Erzählungen) 9
Kopenhagen: Forlaget Tiden
Lenin (privatdruck)
Den fortahte Generation (Roman), Kopenhagen! Gyldendalske
Boghandel Nordisk Forlag
deutsch! Die verlorene Generation, 1950
Digte, Anden For^gede Udgave (Gedichte), Kopenhagen:
Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag
Rejseskildringer (Reden und Artikel), Kopenhagen:
Forlaget Tiden
deutsch: Reiseschilderungen, 1956
Det r^de Flag (Reden und Artikel), Kopenhagen:
Forlaget Tiden
deutsch; Die rote Fahne, 1957
Kultur og Barbari (Reden und Artikel), Kopenhagen:
Forlaget Tiden
deutsch: Kultur und Barbarei, 1957
Jeanette (Roman), Kopenhagens Forlaget Tiden
deutsch! Jeanette, 1958