Svenska

 

 

Enver Hoxha


CENTRALKOMMITTÉNS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
TILL
ARBETETS PARTIS I ALBANIEN
SJÄTTE KONGRESS


1 NOVEMBER 1971

 

thanks to

enverhoxha.ru

 

 

 

Enver Hoxha

«Albanien i kamp mot Chrusjtjov revisionismen»

«OKTOBERFÖRLAGET»,

Stockholm, 1976. Svensk utgåva).

thanks to

enverhoxha.ru

 

Ur Förordet till band 19


I samlingsverket kamrat Enver Hoxhas Verk intar dokumenten
i detta band en särställning. Dessa dokument, varav de flesta nu publiceras för första gången, tillhör perioden juni— december 1960. Det var en ytterst komplicerad period, ty djupa ideologiska och politiska meningsskiljaktigheter hade uppstått inom den internationella kommunistiska rörelsen och i förhållandena mellan vissa partier. Vid denna tid tvangs vårt
parti att ta beslut som var särskilt ansvarsfyllda och öppet stiga fram inför hela den internationella kommunistiska
rörelsen för att försvara marxismen-leninismen mot den nya och farliga revisionistiska strömning som höll på att välla
fram i dess mitt — Chrusjtjovrevisionismen.
Större delen av detta band upptas av dokument som visar hur Albanska arbetets parti (AAP) utarbetade sin strategiska och taktiska linje mot den moderna revisionismens spridning och särskilt mot den sönderbrytande antimarxistiska verksamhet som bedrevs av Sovjetunionens ledning med Chrusjtjov i spetsen. Redan vid denna tid hade AAP informerat den sovjetiska ledningen om sitt motstånd och sina reservationer mot en rad felaktiga teser och handlingar från dess sida. Men fakta visade att Chrusjtjovgruppen envist fortsatte på sin felaktiga kurs, med alla de faror den medförde för den internationella kommunistiska rörelsen och arbetarrörelsen — faror som besannades då komplotten vid Bukarestmötet drogs fram i ljuset. Under dessa förhållanden blev det absolut nödvändigt att utsätta sovjetledningens antimarxistiska linje och ståndpunkt för öppen och modig kritik inför alla de kommunistiska partierna och arbetarpartierna.
Detta band ger en levande bild av den konsekventa kamp som Albanska arbetets parti förde vid både Bukarestmötet och Moskvamötet. Vid Bukarestmötet vägrade AAP gå med på att Kinas kommunistiska partis s. k. fel skulle tas upp eller att partiet skulle fördömas på grundval av de dokument, fyllda av ärekränkande angrepp, som sovjetledningen kokat ihop, så länge Kinas kommunistiska parti inte fått tid och möjlighet att läsa detta material och lägga fram sina synpunkter.
Vid Moskvamötet talade vårt parti med revolutionärt mod rakt ut och kritiserade öppet sovjetledningens förvridna linje i en rad viktiga principfrågor. Inte en enda gång vek AAP undan när det gällde principer och det gick aldrig med på att följa Chrusjtjovgruppens revisionistiska kurs. En rad dokument i detta band, rapporter, tal, diskussionsinlägg och inlägg vid överläggningar, utgör levande bevis för detta.
Bandet innehåller ett antal telegram och brev från Tirana till
Bukarest och Moskva, till Peking och New York, vilka bar fram AAP:s direktiv och dess revolutionära linje. Signaturen ”Shpati” på några av dessa telegram minner om det Nationella
befrielsekrigets stormiga år.
Den ideologiska kampen mellan AAP och sovjetledningen blev ytterligare inflammerad efter Bukarestmötet, då Chrusjtjovgruppen inledde ett vildsint angrepp mot AAP för att
tvinga det att kapitulera och följa den revisionistiska linjen.
I början använde Chrusjtjovgruppen huvudsakligen två metoder:
hotelser och demagogi. Men den underlät inte att samtidigt handla genom sin ambassad i Tirana, som utövade fientlig och splittrande verksamhet riktad mot AAP och dess ledning. Chrusjtjov och hans revisionistiska ledning försökte ”ta fästningen inifrån”. I detta syfte bearbetade den Liri Belishova och Koço Tashko och tog dem i sin tjänst. Dessa två fiender hade åsikter och ståndpunkter som gick stick i stäv mot den riktiga linje vårt parti intog gentemot den sovjetiska ledningen med Chrusjtjov i spetsen. Därför led deras försök att revidera vårt partis linje nederlag. Dokumenten i detta band drar fram i ljuset inte bara de yttre fiendernas verksamhet, utan också de inre fiendernas, såväl som AAP:s klasskamp mot dem för att försvara sin stålfasta enighet, sin kristallklara linje och marxismen-leninismens renhet
...
De lärdomar man kan dra ur dokumenten i detta band är ytterst viktiga. De ger oss starkare vapen i kampen för socialismens uppbyggande och i försvaret av vårt lands och vårt folks högt syftande intressen, emot både yttre och inre fiender. Band 19 utgör, som en del av marxismen-leninismens stora skattkammare, en rik källa till vårt partis revolutionära teori och praktik.

 

 

 

Enver Hoxha

Crustjoviterna

Kap. 10 Temporär reträtt i syfte att ta revansch

 

GEORGIAN

CATALA

 

Enver Hoxha

Svenska Archives