Dansk

 

 

Enver Hoxha

Hrustjoviterne

Erindringer


Enver Hoxha. Khrushchevites. Memoirs », Forlaget Arbejderen, TIRANA, 1982. Dansk udgave).

"... Khrusjtjovs forræderi var den hårdeste og mest farlige slag nogensinde påført socialisme, revolutionære og befrielsesbevægelse. Første socialistisk land og et vigtigt center for verdensrevolutionen, det blev til en imperialistisk land og centrum af kontrarevolutionen. Konsekvenserne af dette forræderi af den nationalt og internationalt plan var virkelig tragisk ...
      Som et ideologisk og politisk bevægelse, hruschevizm ikke meget forskellig fra andre strømninger i moderne revisionisme. Det er resultatet af den samme eksterne og interne pres fra borgerskabet, den samme afvigelse fra principperne i marxismen-leninismen, den samme ende modstand for revolutionen og socialismen, bevarelse og styrkelse af det kapitalistiske system "(Enver Hoxha." Eurokommunismen -. Er anti-kommunisme "Udvalgte værker, bind V , forlaget "8 Nentori", Tirana, 1985., offentliggjort i russisk, side 900-901).

 

 

"Til vort elskede Albanien

Til vort vidunderlige folk"

 

Hilsen fra Enver Hoxha til det albanske folk i anledning as 40 -

året for det socialistiske Albanien

 

 

 

Enver Hoxha
Tale, holdt på den
1. kongres for landbrugskooperativer

1949

 

 

 

Om de Intellektuelle

marts 1958

 

 

 

Marxismen-leninismen

en evig ung og videnskabelig lære

 

(uddrag fra Enver Hoxhas Beretning til AAPs 6. kongres, 1971

 

 

 

 

Imperialismen och revolutionen

Kritik av Mao Tsetung

 

1979

 

 

 

 

Enhed på basis af marxismen-leninismens og den proletariske internationalismes er afgørende nødvendig

 

 

 

 

Uddrag af : „Betragtninger over Mellemøsten“

 

 

 

 

Enver Hoxhas kritik af guevarisme

 

 

 

 

Kvindernes og ungdommens rettigheder og friheder må klart forstås og forsvares af enhver

 

 

Eurokommunisme er Antikommunisme

Forlaget Arbejderen

 

 

 

 

Enver Hoxha:

"Den nuværende epoke kunne kaldes epoken med kapitalismens totale destabilisering, med politisk ustabilitet, generel usikkerhed og dystre og usikre fremtidsperspektiver. Ideen om krig er fremherskende, for verden drives i den retning gennem de uretfærdige imperialistiske krige, der skønt de stadig er lokale anstiftes af imperialisterne og socialimperialisterne. "

'Supermagterne'
Den politiske dagbog 15. juli 1981

 

 

Liste over de enkelte bøger på dansk

 

Brev fra AAPs centralkomite til alle partiets grundorganisationer om forløbet af Bukarest mø­det i juni 1960 (9. August 1960)

 

 

Tale holdt på vegne af AAPs ck på mødet for de 81 kommunistiske partier og arbejderpartler i mos­kva (16. November 1960)

 

 

Følg altid en korrekt linie (fra diskussionsbidraget på AAPs centralkomites politbureaumøde) (22. Juni 1960)

 

 

Brev til kammerat Hysni Kapo i Bukarest (22. Juni 1960)

 

 

Vi må ikke give efter for nogen form for pression (fra diskussionsbidraget på AAPs centralkomites politbureaumøde) (24. Juni 1960)

 

 

Brev til kammerat Hysni Kapo i bukarest (25. Juni 1960)

 

 

På bukarestmødet accepterede vi ikke krænkelsen af de leninistiske normer for forbindelserne mel­lem partier (fra talen til AAPs centralkomites 17. Plenarmøde) (11. Juli 1960)

 

 

Virkelig enhed nås og styrkes kun på grundlag af de marxistisk-leninistiske principper (fra brevet til cen­tralkomiteen i sovjetunionens kommunistiske parti og centralkomiteen for Kinas kommunistiske parti) (27. August 1960)

 

 

Telegram til den albanske delegation i New York (29. September 1960)

 

 

Brev til kammerat Hysni Kapo i Moskva (1. Oktober 1960)

 

 

Telegram til den albanske delegation i New York (1. Oktober 1960)

 

 

Moskva-deklarationen bør gøres så stærk som mu­lig, ladet med sprængstof og ikke løst krudt (brev til kammerat Hysni Kapo i moskva) (4. Oktober 1960)

 

 

Brev til kammerat Hysni Kapo i Moskva (7. Oktober 1960)

 

 

Brev til kammerat Hysni Kapo i Moskva (13. Oktober 1960)

 

 

Om Albanien er et socialistisk land eller ej, af­hænger ikke af Hrustjov, men er blevet bestemt af det albanske folk gennem de krige, det har ud­kæmpet, og det blod, det har ofret (fra samtalen med y. Andropov i Moskva) (8. November 1960)

 

 

Vi vil brændende forsvare marxismen-leninismen og folkenes interesser (fra AAPs delegations samtale med re­præsentanterne fra SUKP, a. Mikojan, f. Kozlov, m. Suslov, p. Pos­pjelov og y. Andropov i Moskva) (10. November 1960)

 

 

Vi har kæmpet på tom mave og bare fødder, men har aldrig ligget på knæ for nogen (samtale mellem AAPs delegation, ledt af Enver Hoxha, og Hrustjov på mødet i Kreml, Moskva) (12. November1960)

 

 

Tale holdt på vegne af AAPs ck på mødet for de 81 kommunistiske partier og arbejderpartler i mos­kva (16. November 1960)

 

 

Den principfaste og konsekvente kamp mod impe­rialismen og revisionismen er og forbliver vort partis vej (afslutningstale på det 21. Plenum i AAPs centralkomite) (20. December 1960)

 

 

Sovjetrevisionisternes åbne politiske og økonomi­ske pression vil slå fejl overfor det albanske folks og de albanske kommunisters beslutsomhed og jernvilje (brev til SUKPs centralkomite) (14. Januar 1961)

 

 

Beretning til AAPs 4. Kongres om Albaniens arbej­dets partis centralkomites virksomhed (uddrag) (13. Februar 1961)

 

 

II. Resultaterne af den socialistiske opbygning i vort land
A. Den fremgangsrige opbygning af socialismens økonomiske grundlag
B. Den anden femårsplan – et vigtigt skridt I den videre udvikling af vores økonomi og kultur
2. Kollektiviseringen af landbruget er partiets største success I arbejdet på landet
3. Højnelsen af de arbejdende massers materielle trivsel
4. Kulturrevolutionen gennemføres resultatrigt I vort land

III. Den videre udvikling af vort land på den socialistiske opbygnings vej
1. Fortsættelsen af vort lands socialistiske industrialisering – den afgørende factor for udviklingen af socialismens materielle og tekniske basis
2. Den fortsatte udvikling af landbruget under den tredie femårsplan
3. Den tredie femårsplans målsætninger vedrørende den materielle velstand hos de arbejdende masser
4. Oplæring af kadrer og udvikling af uddannelse, kultur og videnskab under den kommende femårsplan

IV. Om visse problemer vedrørende styrkelsen af partiet
2. Hovedopgaven for partiet organisatoriske arbejde er idag at styrke dets grundorganisationers rolle og hæve deres arbejdes niveau
5. Vi må styrke partiets arbejde for yderligere forstærkning af masseorganisationernes rolle
6. Den fortsatte styrkelse af folkets statsmagt – er en ufravigelig betigelse for den fremgangsrige løsning af alle de opgaver, som vi star overfor

V.Kampen på den ideologiske front og partiets opgaver
2. Vi må styrke vort arbejde med at propagandere marxismen-leninismens grundlæggende principper og kampen for at bevare dens renhed

 

 

Bagvaskelse og afpresning skræmmer os ikke - vi falder ikke på knæ (fra samtale med SUKPs delegation, som deltog på AAPs 4. Kongres) (20. Februar 1961)

 

 

Situationen kræver politisk klarsyn, stærk enhed og storstilet mobilisering af masserne (tale til første­sekretærerne for distriktspartikomiteerne og nogle ledende kadrer i AAPs centralkomites apparat) (30. Maj 1961)

 

 

Brev adresseret til centralkomiteerne i de kom­munistiske partier og arbejderpartierne i Warszawa-pagtens medlemslande (6. September 1961)

 

 

En hidtil uset fjendtlig handling mod folkerepu­blikken Albanien og det albanske folk (artikel offent­liggjort i avisen »zeri i popullit«) (10. December 1961)

 

 

De revolutionære kommunister forventer, at Kina åbent går imod Hrustjov-revisionismen (3. April1962)

 

 

Vor intelligentsia er opdraget og udviklet i fol­kets skød (fra talen på mødet med repræsentanter for intelligentsia­en i hovedstaden) (25. Oktober 1962)

 

 

- Vor intelligentsia er blevet en kraft, som spiller en vigtig rolle i landets socialistiske opbygning
- Vi må og kan udrette mere for videnskabens og teknologiens Udvikling
Kadrernes uddannelse og dygtiggørelse - en vigtig opgave
- I hvilken retning bør vi sigte med vore studier?
Kadrer af alle fag grene bør kende den marxistisk-leninistiske videnskab og studere den uophørligt
- Forbindelser med folket er hovedkilden til inspiration, den vig­tigste støtte for store bedrifter
- Vi bør være så velforberedte som muligt til at bekæmpe imperia­lismen og revisionismen på alle områder

 

 

De kinesiske kammeraters standpunkter er fejlag­tige i adskillige henseender (24. December 1962)

 


 

 

 

 

 

ALBANIAN

ARABIC

CATALA

CHINESE

DANISH

DUTCH

FARSI

FRENCH

GEORGIAN

GERMAN

GREEK

HINDI

ICELANDIC

ITALIAN

NORWEGIAN

POLISH

PORTUGUESE

PUNJABI

RUSSIAN

SPANISH

SWEDISH

TURKISH

SERBOCROAT

 

 

A A P

Albaniens Arbejdets Parti

 

nye:

Foto Cami:

Enver Hoxha - Em stor marxistik-leninistik revolutionær og teoretiker

 

 

nye:

Klassekampen i partiet

Ndreci Plasari

 

 

 

 

Enver Hoxha

Dansk Arkiv