Shqipe

 

KUR MERREN ZOTIME, TË MBAHET PËRGJEGJËSI PËR REALIZIMIN E TYRE

 


Diskutim ne mbledhjen e Sekretariate të KQ të PPSH


18 prill 1960


Ne kete mbledhje u shqyrtuan masat per grumbullimin dhe perpunimin e qumshtit, ne baze te një informacioni te paraqitur nga Drejtoria e tregti-finances pralle aparatit te KQ

te PPSH.


Mecienäse ne kë të mbledhje të Sekretariatit janë disa sekretarë të komiteteve të Partisë , mendoj të themi disa gjëra të pë rgjithshme, te cilat duhen mbajtur parasysh prej tyre.

Në radhë të par është cështja cd, kur merren zotime, te mbahet përgjegjë si pör realizimin e tyre.

Zotimet merren ne bazë të planit. Plani nuk hartohet nga lart, por bëhet ne bazë , si rezultat i diskutimit me punonjë sit, prandaj duhet te ecet me bindje cie ai të realizohet. Kjo kërkon qe Partia te mobilizohet mir dhe te luftojë cdo shfaqje të mosbesimit ne realizimin e planit. Këtu endron roli dhe përgjegjësia e Partisë .


Nuk duhet te përzihen dobësitë që ekzistojnë ne punë n organizuese me kushtet e väshtira atmosferike.

Kush përpiqet t'i përziejë këto, ai bën gabim. Gjithashtu, nuk duhet menduar se planet tona janë të pastudjuara. Natyrisht väshtiräsi ka, por kushtet e tanishme nuk janä me ato te vjetäve tä kaluar. Nuk äshtä e drejtä tö mendohet se ne bujqäsi ne s'kemi suksese. Ai që thotë se nuk ka suksese ne bujesi, gabon rëndë . C• ështja është qe t'i përforcojmë sukseset kemi, të arrijmë rezultate të reja me të më dha, gjë është e mundur me luftë dhe me pë rpjekje, sepse edhe investimet nuk janä te pakta. Rol te rändösishäm pär tä pasur mä shumä rezultate ne bujqäsi luan entuziazmi dhe mobilizimi i mätejshäm ne punä.

Käshtu duhet t'i shikoni kuotat e caktuara ne planin e trete pesövjecar pär bujqäsinä, ju, shokö tä rretheve. Kjo do tä thotä qe tö luftohet pär rendimente te larta dhe jo qö te parashikohen rendimente tö uläta pär tä qenä brenda. Ata qä mendojnä pär tä caktuar shifra mä tä vogla pär tä qenä brenda, nuk veprojnä ne frymän e Partisä.

Projektplani qä u shkon rretheve nga lart, pärbän njä bazä te shändoshö dhe äshtä mbäshtetur ne rezultatet e arritura deri tani ne bujesi e ne blegtori dhe ne mundäsitä qä kemi pär te shtuar akoma me tepär prodhimin. Ky plan qä diskutoni mund tä duket i madh, por duhet tä keni parasysh se äshtä real, sepse bazohet, pärveg tä tjerave, edhe ne ngritjen e nivelit agroteknik e kulturor te fshataräsisä, si dhe ne avantazhet e kolektivizimit te bujqäsisä, Me kätä plan, ne sigurojmä njä rritje me tä madhe tä nivelit tä jetesäs sä punonjesve sesa ne pesevjecarin e dyte, por qe, natyrisht, esht.e e ulet ne krahasim me disa vende te tjera te demokracise popullore.

Duhet te dini se deri tani buxheti yne eshte mbeshtetur ne kredite e dhena nga shtetet miq. Keto kredi duhen shlyer dhe kjo arrihet me sukses duke realizuar edhe rendimentin e misrit e te grurit qe eshtö caktuar per hektar, gje ciZ.; eshte llogaritur dhe ka mundesi jo vetem realizimi, por edhe tejkalimi.

Keto nuk jane vetem deshira, por jane mundesi reale.

Ndonje rreth mund te thote: si mund te pranohet qe rendimenti i misrit te jetö mesatarisht 15 kv per hektar, kur ne ne vitin 1959 kemi marre 8 kv per hektar?

Nje llogaritje e tille eshte e gabuar, sepse nuk duhet te merreshin 8 kv per hektar. Ketu ka pasur te meta te medha organizimi e drejtimi, kane ndikuar edhe kushtet klimaterike. Po te forcohet organizimi, te ngrihet entuziazmi, te shtohet mekanizimi, pleherimi i tokave, agroteknika dhe puna e vete kuadrove, keto detyra kane mundesi te realizohen.

Ne u kerni kerkuar miqve te na japin 20 mije tone drithera, por ja qe nuk do te na i japin. Ne kote gjendje, ne detyrohemi te harxhojme nga rezervat.

Po si mund te lejohet kjo? Duke diskutuar per uljen e shifrave te planit, a nuk eshte kjo edhe ne dem te rezerves shteterore? Prandaj plani duhet realizuar medoemos. Me kete ne nuk themi qe te mos diskutohet, por diskutimet te jene ne frymen e drejte dhe tö shendoshe te Partise, ne baze te kushteve dhe nevojave te vendit tone, sepse nuk mund te ecet ne ate menyre, sikurse tha ketu nje shok nga rrethi, qe plani i qumshtit nuk realizohet, meqenese nuk eshte realizuar numri i lopeve. Ju, shoke te rretheve, duhet te mendoni si udhöheqes dhe tö keni si duhet ne dore situaten, te keni kujdes per te gjitha ceshtjet, por kryesore eshte ceshtja e bukes, po te kemi buke, do te kemi edhe mish edhe qumesht.

Byroja Politike mendon se mund te rritet si rendimenti i dritherave te bukes, ashtu dhe hapja e tokave te reja. Ndonjeri mund te thote se ka toka per te hapur, por nuk kemi krahe pune, prandaj duhet te shtohet fuqia motorike. Natyrisht, e mira s'ka fund, por ceshtja eshte qe te mobilizojme mire tere forcat e punes. Ne kemi nevoje per buke, prandaj eshte e domosdoshme te mobilizohemi me shume, te kapim me mire levizjen e 300-diteshit. Komiteti Qendror nuk mund te lejoje qe te kete konfuzion dhe te zhvillohen diskutime ne fryme disfatiste. Ne kemi me mijëra shembuj qe njerez te mrekullueshem ne bujqesi e kane organizuar punen mire dhe marrin prodhime te bollshme. Ne kemi kooperativa qe kane marre prodhime te pakrahasueshme edhe me ndermarrjet bujqesore. Te gjitha keto duhet te na bejne qe te luftojme per realizimin e planit. Kjo gje nuk duhet thene vetem per bujqesine, por per te gjithe sektoret ekonomike. Keto duhet te jene te qarta per udheheqjen e Partise ne rreth dhe per anetaret e thjeshte te Partise.Botohet për herë te parë sipal tekstit te nxjerrä nga procesverbali i mbledhjes së Sekretariatit te KQ të PPSH qä gjendet ne AQP

 

 

 

 

 

Enver Hoxha

- Shqipe Arkivi