فارسی

 

 

 

 

 

Messages of Solidarity

 

Greeting Message of the Comintern (SH) on occasion of the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution

on 7th of November 2019

 

Today, the world proletariat celebrates the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution.

We greet all Sections and comrades all over the world. We are especially in solidarity with our Russian Section of the Comintern (SH) which works bravely in deep illegality ! We send our best wishes to the Russian Section for successful struggle in the coming difficult new year.

The Great October Socialist Revolution is the most important event in the complete history of mankind. As communists we have to fight unwaveringly against the capitalist-revisionist lies and to defend the truth about the Red October.

It was the Bolshevik Party with comrade Lenin and Stalin at the lead who guided the Russian proletariat in 1917 against the Russian imperialism. And this struggle must be continued until the current imperialist Putin Regime is defeated.

The Soviet Union of Lenin and Stalin established on the Victory of the October revolution had become the basis and to the lever of the proletarian world revolution.

Comrade Stalin explained the world meaning of the October Revolution as follows:

"In principle, the October revolution is different (...). It was not the aim of the October Revolution replacing an exploitation form by another exploitation form, replacing the one exploitation group by another one, but to eliminate every exploitation of man by man, to destroy all and any exploitation group, to establish the dictatorship of the proletariat, to put the power of that class, which is the most revolutionary of all suppressed classes having been till now, to organize a new, classless, socialist society. The victory just therefore means a basic change for the October Revolution in the history of mankind, a basic change in the historical process of fate of the world capitalism, a basic change in the liberation movement of the world proletariat, a basic change in the fight methods and the organization forms in the way of life and the traditions in the culture and the ideology of the exploited masses of the whole world. This is the reason, why the October Revolution is a revolution of international, of world importance " (Stalin, works volume 12, page 207, "the international character of the October revolution"; German version, KPD/ML 1971).

With the Great October Proletarian Revolution world capitalism was shaken to its foundations but not abolished. Understanding the international significance of the Red October means therefore nothing else but to crown it with the victory of the World Socialist Revolution, to disarm the world bourgeoisie and its world system of exploitation and oppression, to destroy world capitalism, to establish the dictatorship of the world proletariat and to build up world socialism and world communism.

Today, caused by the changed conditions of the globalized world, we create the basis and the lever for the final completion and international safeguarding of the Great Proletarian October Revolution by means of our fight for the Great Proletarian World Revolution.

This is our world political aim, this is our world political program, these are the lessons which we draw from the world historical event of 1917.

"World proletariat - unite all countries for the overthrow of world imperialism !"

For this purpose, all splits and divisions of the workers all over the world must be overcome and abolished.

It is the Western and Eastern camp of world imperialism which split the world proletariat. Both camps wage economic and military wars all over the world. In their largest troop maneuvers after the cold war both world camps prepared the Third World War in this year. They are in a brutal competition struggle for world hegemony which can only be stopped by the world socialist revolution. The world proletariat must creep neither under the one or the other "protection shield" of the imperialist world camps but struggle for its own world hegemony, for an anti-imperialist, anti-fascist world, for a socialist world without world imperialism. The world proletariat can create world socialism only on the ruins of the completely destroyed world capitalism.

The world proletariat is invincible, if it centralizes and globalizes its actions, if it struggles as one global class, guided by the proletarian world party, by the Communist International (Stalinist-Hoxhaists)!

For achieving this goal, the world proletariat must unify all forces under the invincible banner of Stalinism-Hoxhaism !

This is our message to the world proletariat, to all our Sections and to all comrades all over the world on occasion of the 101st anniversary of the Red October.

The October Revolution was invincible because it was guided by Marxism-Leninism. The world socialist revolution is invincible because it is guided by the teachings of the 5 Classsics of Marxism-Leninismus, Marx, Engels, Lenin, Stalin, and Enver Hoxha !


Long live the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution!

Long live world socialist revolution!

Long live Marxism-Leninism-Stalinism-Hoxhaism!

Long live the Comintern (SH)!

Comintern (SH)

7th of November, 2019

Wolfgang Eggers

 

انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر

 

1917 - 2017

گالری

 


زنده باد بزرگ انقلاب سوسیالیستی اکتبر!

زنده باد انقلاب سوسیالیستی جهان!

این انقلاب یک انقلاب جهانی است و لذا در سطح جهانی به وقوع خواهد پیوست"

( انگلس اصول کمونیسم )

 

 

vazayefe-poroletaria

1917

The Tasks of the Proletariat in Our Revolution

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

دولت و انقلاب (6)

قسمت (5)

قسمت (4)

قسمت (3)

قسمت (2)

قسمت (1)

 

 

 

 

 

 

ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ( ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ ) اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻮروﯼ

VII فصل

حزب بلشویک در دوره آماده سازی و

تحقق انقلاب سوسیالیستی اکتبر

(آوریل 1917-1918)

 

 

 

در باره لنین

 

 

 

 

تاریخ حزب کمونیست بلشویک اتحاد جماهیر شوروی دفتر یکم از انتشارات حزب کارایران- توفان

1

2

3

 

 

 

جنبه بین المللی انقلاب اکتبراستالین 

 

 

 

انقلاب اکتبر وتاکتیک کمونیستهای روسی استالین

 

 

 

انقلاب اکتبر وتاکتیک کمونیستهای روسی استالین

 

 

 

 

2016