فارسی

 

 

 

 

7 نوامبر 1917

انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتب