ENGLISH

 

Congratulations of the Comintern (SH) on the 40th anniversary of the liberation of Vietnam on April 30, 1975

 

Messages of Solidarity

We congratulate the people of Vietnam to the victory over US imperialism.
The heroic Vietnamese people has proved to all the oppressed and exploited peoples of the world that even such a small nation, and even a backward and poor country can defeat an allegedly superior enemy, if it is based in the armed liberation struggle, on its own forces and on the internationalist solidarity of all anti-imperialist forces around the world.
The history of anti-imperialist liberation war of the Vietnamese people also teaches that this anti-imperialist liberation wars are inevitable as long as there is world imperialism, as long as there are imperialist great powers, who need to force Vietnam under their colonialist rule. This affects not only US imperialism which still exploits and suppresses the Vietnamese people. Above all this concerns also the Chinese imperialism, under which the Vietnamese people has to suffer most today.
This inevitability of anti-imperialist struggle can never finally be overcome during continued existence of the political circumstances of world imperialism. It is true that the Vietnamese people can benefit from inter-imperialist contradictions, but this alone can not eliminate the inevitability of their anti-imperialist liberation struggle.
The peoples can be free not until their united struggle for the overthrow of the entire system of world imperialism.

The revolutionary leading force of the overthrow of world imperialism is the world proletariat and its socialist revolution led by the Communist International that is guided by Stalinism-Hoxhaism in the spirit of proletarian internationalism.
The Vietnamese proletariat needs to organize in the Vietnamese Section of the Comintern (SH).
Only this way, the revolutionary proletariat of Vietnam can become a detachment of the world proletarian army.

Decisive is to overcome the harmful influence of revisionism and bourgeois nationalism in Vietnam.
And simultaneously, the Chinese proletariat must free itself from the influence of Maoism and China's great-power chauvinism. In both capitalist countries is the armed socialist revolution on the agenda.

Only under these combined conditions both the Vietnamese and Chinese proletariat can become detachments of the world proletarian army and contribute commonly to the establishment of the dictatorship of the world proletariat.

The creation of the socialist world republic will be the basis of peaceful co-existence of all peoples of the world, especially the peaceful-coexistence between the Vietnamese and Chinese people.


Concerning the territorial disputes in the South China Sea:

The South China Sea belongs neither to the ruling classes in Vietnam, nor to the ruling classes in China or any other countries. The South China Sea is not the private property of ruling classes, nor the exclusive property of individual nations. The South China Sea belongs to all mankind and therefore equally to all peoples of the world. The socialized ownership of all the seas and continents will be created and protected by the future world socialist republic.

And all property, no matter of its forms, dies back by itself in the course of the development of the classless society, of world communism.

Without property of territories – no more territorial disputes and wars.


Long live the 30th of April 1975, the victory day of the heroic Vietnamese people !

Long live this great model of anti-imperialist wars !

Destroy world imperialism !

Destroy both the Western and Eastern imperialist camp !

Long live the socialist revolution in Vietnam as part of the world revolution !

Long live proletarian internationalism !

Long live the dictatorship of the world proletariat !

Long live the socialist Vietnam in a socialist world !

Long live world socialism and world communism !

Long live the Comintern (SH) and her Vietnamese Section !

Comintern (SH)
on April 30, 2015

 

* * *

POEM

Imperialist Bastards!

Bastards! Bastards!

US-imperialism striking back
Vietnamese people died by napalm attack
in the Middle East US-imperialism fight for oil
burning corpse on the soil

imperialist Bastards! Bastards! Bastards!

Bastards-bastards- the imperialist war begins
Bastards-bastards- money and profit not forever wins
Bastards-bastards- the opressing way
Bastards-bastards- the imperialist USA!

Imperialist USA marches in our land
they came here, misery is the end
the result when they go home
overkill by revolutionary storm

imperialist Bastards! Bastards! Bastards!

Bastards-bastards- the imperialist war begins
Bastards-bastards- money and profit not forever wins
Bastards-bastards- the opressing way
Bastards-bastards- the imperialist USA!

They kill our wifes, they kill our land
they kill our kids, this must have an end
We say US-imperialism "fuck off" from our land
We say US- imperialsim  we`ll fight and make a fucking class stand
We say US-imperialism socialist worldrevolution you `ll see
We say , from US-imperialism we wanna be free

imperialist Bastards! Bastards! Bastards!

Bastards-bastards- the imperialist war begins
Bastards-bastards- money and profit not forever wins
Bastards-bastards- the opressing way
Bastards-bastards- the imperialist USA!

* * *

 

Enver Hoxha

ON INDOCHINA

 

Telegram of Comrade Enver Hoxha to Comrade Ho Chi Minh

15th of August, 1961

This is a telegram from the 1st Secretary of the Party of Labor of Albania, Comrade Enver Hoxha, to President Ho Chi Minh delivered via the Albanian Ambassador to Moscow Gac Mazi. This telegram discussed the possible visit of Ho Chi Minh to Tirana. Comrade Enver Hoxha ordered Mazi to contact Ho Chi Minh urgently and deliver a copy of the telegram to him. Comrade Enver Hoxha believed that the disputes between the various revisionist leaders of the revisionist countries in Europe and the Party of Labor in Albania were serious and could not be resolved simply or immediately. He assigned the blame for these disputes to the revisionist leaders of the revisionist countries. Comrade Enver Hoxha asked Comrade Ho Chi Minh to talk to these revisionist leaders about the disputes before coming to Tirana. The reason for this was that European revisionist leaders had begun denigrating the Party of Labor of Albania, the Albanian government, and the Albanian people. Comrade Enver Hoxha wrote that the PLA was still carefully analyzing the causes of the disputes. Lastly, he informed Comrade Ho Chi Minh that he was ready to discuss the Tirana trip further in the second half of November of 1961.

 

 

 

THE CHINESE AGGRESSION AGAINST VIETNAM

ZERI I POPULLIT

February 21, 1979

Invasion and domination, subjugation and assimilation, bloody repression and political deception – all the masks have become too familiar to the Vietnamese people because they have been used by Chinese rulers for the past thousands of years.

However, Chinese aggressors always taste defeat in the end as can be seen in 1954 (French imperialism), 1975 (US-imperialism) and 1979 (Chinese social-imperialism).

 

 

 


“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIGON 30. 4. 1975 - VICTORY !

 

 

Ho Chi Minh’s saying:

“Doan ket, doan ket, dai doan ket. Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong”

(“Unity, unity, great unity will bring success, success, great success”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho Chi Minh - Secretary of the ECCI of the 5th Congress of the Comintern - in 1924

(Ho Chi Minh worked for the Comintern between 1920 and 1943)

* * *

Ho Chi Minh 1924

5th Congress of the Comintern:

MỘT NGÀY TRỌNG ĐẠI

Ngày mồng 4 tháng 3 nhân dân các dân tộc thuộc địa sẽ kỷ niệm ngày giải phóng mình. Bởi vì, vào ngày này cách đây năm năm, cùng với sự ra đời của Quốc tế thứ Ba, mắt xích đầu tiên xiềng xích các dân tộc thuộc địa đã bị phá tung.

Chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là chủ nghĩa đế quốc Anh và Pháp, tác quái hơn trong hoạt động thuộc địa của mình. Những dân tộc nhược tiểu ở châu Phi và châu Á đã dần bị xâm chiếm. Các nước tư bản chia nhau cả thế giới, và biến các dân tộc thuộc địa thành động vật. Sứ mệnh khai hoá văn minh của chúng đã bắt đầu từ việc đánh đập hàng loạt những người bản xứ vô tội. Sứ mệnh đó tiếp tục dưới hình thức làm cho các dân tộc không văn minh làm quen với rượu cồn, thuốc phiện và bệnh giang mai. Sứ mệnh đó dựa vào sự đàn áp, nhà tù và đoạn đầu đài: nó kết thúc bằng việc cướp bóc.

Trong quá trình tồn tại, Quốc tế II chưa bao giờ đưa ra một cách nghiêm túc vấn đề thuộc địa. Liên tiếp có những tiếng nói vì sự nghiệp giải phóng những người bản xứ, nhưng đó là những tiếng nói yếu ớt và không kiên quyết. Kết quả là họ đi đến những biểu quyết mang tính hàn lâm và nhân đạo. Và tất cả chỉ có vậy.

Cũng trong thời gian này, khi mà Quốc tế II đứng trên đỉnh cao vị thế của mình, thì chủ nghĩa đế quốc thuộc địa cũng đã đạt cao điểm. Đông Dương, Mađagasca, Marốc, Côngô và các thuộc địa khác đã nối tiếp nhau bị sáp nhập vào Pháp. Nhưng Quốc tế II đã im lặng. Trái lại, phần đông các lãnh tụ của họ lại tán thành chính sách thuộc địa của giai cấp tư sản. Về tư tưởng, họ (Quốc tế II) gần gũi với giai cấp tư sản hơn là với những người theo chủ nghĩa xã hội và quan điểm của họ trong vấn đề thuộc địa. Họ không lời khuyên, không hành động để giúp đỡ những dân tộc bị nô lệ của các thuộc địa, tạo điều kiện cho họ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, mà ngược lại bằng quan điểm xã hội - yêu nước và xã hội - đế quốc, họ đã làm cho giai cấp công nhân của các chính quốc hiểu rằng sự thống trị đối với chủng tộc da vàng và da đen sẽ cải thiện vị trí của giai cấp vô sản da trắng.

Cuộc chiến tranh thế giới đã phơi bày rõ ràng sự phản bội của những nhà lãnh đạo Quốc tế II. Vào lúc Albe Tom và Samba, Hendecxon và K.[2] ký kết thỏa ước liên minh thần thánh và họp tại Hội đồng Bộ trưởng Pháp và Anh quốc, họ không nói một lời nào, khi những người đồng minh của họ đang bắn giết những người Ái Nhĩ Lan, Ấn Độ, những người An Nam, Angiêri. Chính những việc đó đã làm xấu hổ chủ nghĩa Quốc tế trong con mắt của giai cấp vô sản giác ngộ và những người bản xứ thuộc địa. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là hết. Trong khi ở Đức các ủy viên của Hội quốc liên phân chia lợi nhuận thuộc địa sau cuộc chiến tranh thế giới, thì các ủy viên của Quốc tế II cũng tranh luận và cãi nhau vì điều đó; họ cãi nhau không phải vì họ muốn biết liệu các thuộc địa đó có được giải phóng hay không, mà họ cãi nhau vì ai sẽ là người được bóc lột các thuộc địa này: kẻ cướp Anh, Pháp hay Đức.

Hiện nay các ủy viên Quốc tế này (tức Quốc tế II) đang nắm quyền lực trong hầu hết các nước đế quốc trên thế giới. Chúng ta sẽ được thấy trên thực tế, các bộ trưởng xã hội chủ nghĩa sẽ thực hiện chủ nghĩa xã hội của mình ra sao, và họ sẽ hành động thế nào với những dân tộc thuộc địa Ái Nhĩ Lan, Ai cập, Ấn Độ…

Cứ sống rồi sẽ thấy, nhưng chúng ta sẽ không ôm ấp bất kỳ một ảo tưởng nào.

Đứng trước quan điểm lập trường xấu xa của Quốc tế II được ngụy dưới diện mạo những lời lẽ văn hoa xuông rỗng, Quốc tế Cộng sản càng trở nên vĩ đại. Vừa mới xuất hiện, Quốc tế III đã nói với các dân tộc thuộc địa: “Các bạn đông đảo, tất nhiên, các bạn là sức mạnh. Hãy liên kết lại. Hãy tổ chức lại. Hãy đứng lên chống lại bọn bóc lột áp bức mình. Chúng tôi sẽ giúp các bạn”. Còn với giai cấp vô sản quốc tế thì họ (Quốc tế III) nói: “Một điều không công bằng sẽ kéo theo điều không công bắng khác, còn sự áp bức một chủng tộc này sẽ củng cố sự áp bức một chủng tộc khác. Chủ nghĩa đế quốc là chỗ dựa chính của chủ nghĩa tư bản. Không thể đấu tranh với chủ nghĩa đế quốc mà bỏ qua đấu tranh với chủ nghĩa tư bản. Các bạn sẽ không được giải phóng, khi trên thế giới vẫn còn tồn tại một dân tộc bị áp bức. Trong khi giúp đỡ những người anh em của mình trong các thuộc địa tự giải phóng, các bạn phải tự giải phóng mình. Tiếp theo hãy giúp họ. Hãy ủng hộ họ bằng vật chất và tinh thần. Hãy giúp họ bằng chính sức lực của các bạn và bằng cả trái tim mình. Hãy để những ai lắng nghe chúng ta, sẽ đi cùng chúng ta vào cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa cộng sản và sự nghiệp giải phóng loài người. Những người do dự và không kiên quyết hãy để họ ra đi.”

Sau việc này, làm sao có thể ngạc nhiên một điều rằng các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa nhận ra Quốc tế Cộng sản là vị cứu tinh của mình. Làm sao có thể ngạc nhiên trước một điều, rằng họ chân thành yêu mến lãnh tụ của mình, người đã cống hiến cả cuộc đời và đóng góp trí tuệ tinh anh cho sự nghiệp giải phóng họ, dẫn dắt họ tới cuộc cách mạng toàn thắng. ( Ho Chi Minh, born   Nguyễn Ái Quốc )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARVN - COUNTERREVOLUTIONARY TROOPS

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPALM-BOMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPD/ML

 

This leaflet was created by comrade Wolfgang Eggers

Comrade Wolfgang Eggers organized a Vietnam- Protest-Demonstration in Hamburg - in 1972