Komünist EnternasyonalDördüncü Kongre

Kasım-Aralık 1922
Komintern’in Dördüncü Kongresi Tarafýndan Kabul Edilen

Taktikler Üzerine Tezler

 5 Aralýk 1922.

1. ÜÇÜNCÜ KONGRE KARARLARININ ONAYLANMASI

Dördüncü Dünya Kongresi, ilk önce Üçüncü Dünya Kongresinin

1. ekonomik kriz ve Komintern’in görevleri üzerine

2. Komintern’in taktikleri üzerine

kararlarýnýn, Üçüncü ve Dördüncü Kongreler arasýndaki dönem boyunca iþçi hareketinin geliþimi ve olaylarýn akýþý tarafýndan bütünüyle doðrulandýðýna iþaret eder.2. KAPÝTALÝST GERÝLEME DÖNEMÝÜçüncü Kongre, dünyanýn ekonomik durumunun tahlilinin ardýndan, kapitalizmin, üretimin geliþmesini teþvik görevini tamamlayarak, yalnýzca tarihsel geliþmenin deðil, ayný zamanda insan varlýðýnýn en temel koþullarýnýn da gerekleriyle uzlaþmaz çeliþkili bir aþamaya ulaþtýðýný tam bir kesinlikle ortaya koyabilmiþti.

Kapitalist ekonominin genel çöküþ tablosu, kapitalist sistemin hem yükselme hem de gerileme dönemlerinin karakteristiði olan ticari çevrimlerin bu kaçýnýlmaz dalgalanmalarý tarafýndan hafifletilemez. Burjuva ve sosyal-demokrat iktisatçýlarýn, 1921’in ikinci yarýsýnda Birleþik Devletler’de, çok daha az bir derecede de olsa Japonya ve Ýngiltere’de ve belli ölçüde Fransa ile diðer ülkelerde baþlamýþ olan iyileþmeyi kapitalist dengenin yeniden saðlandýðýnýn bir iþareti olarak açýklama giriþimleri, kýsmen gerçekleri tahrif etme arzusu, kýsmen de sermayenin bu çanak yalayýcýlarýnýn anlayýþ kýtlýðýna dayanmaktadýr... Genel kapitalist çöküþ eðilimiyle ayný yönde iþleyecek olan bir sonraki çevrimsel kriz, bu çöküþ eðiliminin tüm belirtilerini þiddetlendirecek ve böylelikle devrimci durumu daha da keskinleþtirecektir.

Kapitalizm ölüm anýna dek çevrimsel dalgalanmalara maruz kalacaktýr. Yalnýzca proletarya tarafýndan iktidarýn ele geçirilmesi ve sosyalist dünya devrimi, insanlýðý, günümüz kapitalizminin varlýðýnýn yol açtýðý felâketten kurtarabilir.

Kapitalizmin bugün çektiði þey, ölüm sancýsýndan baþka bir þey deðildir. Kapitalizmin yýkýlýþý kaçýnýlmazdýr.3. ULUSLARARASI POLÝTÝK DURUMUluslararasý politik durum da kapitalizmin sürmekte olan çöküþünü yansýtmaktadýr.

Tazminatlar sorunu hâlâ belirsizdir. Müttefik devletler arasýnda bir biri ardýna konferanslar düzenlenirken, Alman ekonomisindeki ani düþüþ kontrolsüz bir þekilde ilerliyor ve Orta Avrupa’nýn her yanýnda kapitalizmin varlýðýný tehdit ediyor. Almanya’nýn ekonomik durumundaki bu felâketvari kötüleþme, ya müttefikleri tazminattan vazgeçmeye zorlayacak, ki bu Fransa’daki ekonomik ve politik krizi þiddetlendirecektir, ya da kýtada bir Fransýz-Cermen sýnai bloðuna yol açacak ve bu da Ýngiltere’nin ekonomik durumunu ve dünya pazarýndaki konumunu kötüleþtirecek; Ýngiltere ile kýtayý politik olarak karþý karþýya getirecektir.

Yakýn Doðu’da müttefiklerin politikasý tamamen iflâs etti. Sevr Antlaþmasý, Türk süngüleri tarafýndan parça parça edildi. Türkiye ve Yunanistan arasýndaki savaþ ve onunla baðlantýlý olaylar, mevcut politik dengenin ne kadar istikrarsýz olduðunu oldukça açýk bir þekilde gösterdi. Yeni bir emperyalist dünya savaþýnýn heyulasý açýkça görünür bir hale geldi. Ýngiltere ile rekabet yüzünden, müttefiklerin Yakýn Doðu’da ortak çalýþmasýnýn yýkýmýna yardým eden emperyalist Fransa, þimdi kendi kapitalist çýkarlarý tarafýndan, Doðu halklarýna karþý ortak kapitalist cepheye geri dönmek zorunda býrakýlmýþtýr. Kapitalist Fransa böylece Yakýn Doðu halklarýna bir kez daha göstermiþtir ki, ezilmiþliðe karþý mücadele, yalnýzca Sovyet Rusya’nýn yanýnda ve bütün dünyanýn devrimci proletaryasýnýn desteðiyle yürütülebilir.

Uzak Doðu’da, muzaffer müttefik devletler, Washington’da Versay Antlaþmasýný deðiþtirmeyi denediler. Ancak silahlanmanýn yalnýzca bir biçimini, gelecek birkaç yýl içinde inþa edilecek büyük savaþ gemilerinin sayýsýný kýsýtlayarak, kendilerine sadece soluk alacak zaman kazandýrdýlar. Sorunlarý için hiçbir çözüm bulamadýlar. Amerika ve Japonya arasýndaki savaþ sürüyor ve Çin’deki iç savaþý kýzýþtýrýyor. Pasifik kýyýlarý daha önce olduðu gibi büyük çeliþkilerin kýzgýn odaðý olarak durmaktadýr.

Hindistan, Mýsýr, Ýrlanda ve Türkiye’deki ulusal kurtuluþ hareketleri örneði, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin, emperyalist güçlere karþý geliþen devrimci hareketin sýcak yataðý olduðunu göstermekte ve verili durumda nesnel olarak burjuva dünya düzeninin tüm varlýðýna karþý iþleyen devrimci direniþin tükenmez rezervlerini temsil etmektedir.

Versay Antlaþmasý geliþen olaylar tarafýndan tasfiye edilmektedir. Bununla birlikte bu tasfiye, yerini, kapitalist devletler arasýndaki genel bir anlaþmaya, emperyalizmin terk edilmesine deðil, yeni çeliþkilere, yeni emperyalist gruplaþmalara ve yeni silahlanmalara býrakmaktadýr. Verili koþullarda Avrupa’nýn yeniden yapýlanmasý olasý deðildir. Kapitalist Amerika, kapitalist Avrupa ekonomisinin restorasyonu için fedakârlýk yapmaya isteksizdir. Kapitalist Amerika, mirasçýsý olacaðý Avrupa’daki kapitalizmin yýkýlmasýný bir akbaba gibi izlemektedir. Eðer Avrupa iþçi sýnýfý politik iktidarý ele geçirmez, dünya savaþýnýn kalýntýlarýný temizlemez ve Avrupa Federal Sovyet Cumhuriyeti’nin inþasýna baþlamazsa, Amerika kapitalist Avrupa’yý köleleþtirecektir...

[ … ]

Devam GOOGLE kullanarak - Online ÇeviriAvusturya'nın gerçekleşti son olaylar fazlasıyla Avrupa'daki siyasi durumun karakteristiktir. İtilaf ve emperyalizmin buyruğuyla, sevinçle Avusturya burjuvazi tarafından Viyana Uluslararası olan onlar sürekli ve proletaryanın çıkarlarını ihanet var ki, ünlü demokrasi - gurur lideri karşılaşacaksınız azından monarchists ile tutuklanmış, Sosyal Hıristiyanlar ve milliyetçiler iktidara geri yüklemek için yardım - Cenevre kalemini bir vuruş tarafından tahrip edildi ve tek bir açık Tam Yetkili of diktatörlüğü yerini İtilaf. Burjuva parlamentosu kendisi aslında silinir ve bankacılar Sözleşmenin bir komisyon tarafından değiştirilmiştir. Direnci kısa bir gösteriden sonra, Sosyal Demokratlar teslim ve bu utanç verici antlaşmanın yürütülmesine yardımcı. Bile istekli olduklarını koalisyon içine bir zorlukla gizlenmiş biçimde geri gelmek, proletaryanın direnci önlemek için dile getirdi.
Avusturya Bu olaylar ve İtalya'da son faşist darbesi, tüm durum ve yeterli kanıt demokrasi bir yalan olduğu çarpıcı bir istikrarsızlık gösterir, öyle gerçekte, o yerine, zaman içinde, reaksiyon en acımasız tarafından başlatılan burjuvazinin diktatörlüğü maskeli.
Aynı zamanda, Sovyet Rusya, burada proletaryanın burjuvazi köyünü ve düşman saldırıları karşısında beş yıl gücünü muhafaza tek ülke, uluslararası siyasi durum önemli ölçüde artırılmıştır.
Cenova ve Lahey, İtilaf ve kapitalistler olarak ve borç bu dönüşümü verecek bir yük, gerçekten yılında yük sanayi kamulaştırma vazgeçmeye Sovyet Cumhuriyeti Rusya ile zorlayacak çalıştı Anlaşmanın bir koloni. Sovyet Rusya ve proleter devlet hala yeterli bu iddialar karşı güçlü oldu. Ermenistan dağlara Murmansk kıyısında Vladivostok Sovyet Rusya, Berezina dağılmasından sırasında kapitalist sistemin kaos olarak, Uzak ve Yakın Avrupa güç büyüyen bir faktör olduğunu Doğu. Kapitalist dünya tarafından girişimlerine finansal abluka ile Rusya bastırmak için rağmen, ekonomik restorasyon adresine yapabilecektir. Bu amaçla, bu kapitalistler arasındaki rekabet, kendilerine Sovyet Rusya ile ayrı görüşmeler yapma gücü olacak hem kendi ekonomik kaynaklarını kullanır. Dünyanın altıncı Sovyet iktidarı. Dünya devriminin bir parçası olarak Sovyet Cumhuriyeti burjuva toplumu Rusya eylemlerinin ve salt varlığı. Daha fazla Sovyet Rusya yükselir ve güçlü ekonomik ve büyüyen bu faktör uluslararası politikada hakim devrimci etkisi artacaktır.


IV.
Sermaye saldırı

Rusya dışında tüm ülkelerde proletaryanın, kapitalizmin zayıflığı itibaren, savaşın, onu belirleyici darbeler getirmek tespit yarar değil, burjuvazi olabilir, sosyalist de yardımıyla-reformcu Devrimci İşçi savaşmaya hazır, siyasi ve ekonomik gücü pekiştirmek ve proletaryaya karşı yeni bir saldırı başlar ezmek. Burjuvazi tarafından tüm girişimlerine Dünya Savaşı fırtınanın ardından sanayi üretimi ve onarımı yeniden proletaryanın pahasına yapılmıştır. Saldırı evrensel ve sistematik bir sermaye ile işçi sınıfının tüm fetihler karşı girdap bütün ülkelerin liderliğindeki organize. Genelinde sermaye yeniden acımasızca, işçilerin gerçek ücretleri azaltılmış çalışma saatleri, küçük bitkileri sektöründe proletaryanın hakları, düşük akım işçiler, dilenciler ile ülkede kuvvetler, ödemek için genişletmek
hayat ekonomik amortisman oranları tarafından belirlenen sefalet, vb.
Sermayenin hangi son yıllarda devasa oranlarda üstlenen saldırı, savunma mücadeleleri yürütmek için bütün ülkelerin işçileri zorluyor. Binlerce işçi ve on binlerce üretiminin en önemli dallarında mücadele kabul etmiştir. Ekonomik yaşamın en kritik yerlerinden Grup her zaman yeni işçiler mücadele girerek, (Demiryolları, madenciler, metallurgists sivil memurları ve belediye çalışanları). Bu grevler çoğu şimdiye kadar, ama hemen bir başarı oldu bu mücadele kapitalist ve devlet gücüne karşı ve giderek daha önemli işçiler yeni eskiden geriye sonsuz nefret içinde kitleler öncülük etmesi korur. Bu mücadele proletaryanın dayatılan girişimciler ile çalışmak için siyasi topluluk, Sosyal Reform ve sendika bürokratlar liderliğindeki yok eder. Bu mücadele bile en geri proletaryanın ekonomi ve siyaset arasında bariz bağlantı katmanları gösterir. Her büyük grev büyük bir siyasi olay haline geliyor. Bu vesileyle, bu İkinci Uluslararası ve Amsterdam sendika liderleri ve partileri sadece emekçi yığınların ağır savunma savaşları yapan, ancak herhangi bir yardım bile terk ve girişimcilerin yararına ihanet çıktı , patronlar ve burjuva hükümetleri.
Bu komünist partilerin görevleri bu ihanet görülmemiş ve sürekli rezil etmek için ve çalışma kitlelerin günlük mücadeleleri içinde göstermektedir. Tüm ülkelerin Komünist Partileri görev genişletmek ve ekonomik grevler birçok yerde patlama derinleştirmek ve eğer, grev ve politik mücadelelerin onları dönüştürmek mümkündür. Bu komünist partilerin savunma mücadelelerin devrimci bilinç oluşturmak ve olacaktır proleter kitlelerin böylece yeterince güçlü mücadele yararlanmak için sadece doğal görev's, kendilerine saldırı savunma den taşıyabilirsiniz .
Proletarya ve bu çatışmaların varlığının bir sonucu olarak burjuvazi arasında sistematik bir husumet KötüleşmekteNEW kaçınılmazdır. Durum objektif ve daha az fırsat bugün büyük devrimci mücadelelerin başlangıç noktası olabilir devrimci olduğunu.
V.
Uluslararası Faşizm

Proletarya karşı burjuvazinin siyasal saldırı olarak şekilde en uluslararası faşizm de çarpıcı tecelli, yakın ilişki içinde sermayenin saldırısı ile ekonomik alanda bulunmaktadır. Yoksulluk devrimci bir anlamda, bu personel de dahil olmak üzere orta sınıfları kapsar ve itaatkâr bir enstrüman daha fazla bürokrasi olan burjuvazinin güvenlik sarsan bir süreç kitlelerin zihin gelişimini hızlandırır göz önüne alındığında, yasal kısıtlamalar yöntemleri artık burjuvazi için yeterli. Bu nedenle her yerde beyaz korumalar özel devrimci proletaryanın tüm çabaları mücadele eden ve büyüyen girişimler proletaryanın ezmek için aslında onun durumu iyileştirmek için tasarlanan oluşturmak için geçerlidir.
İtalyan faşizminin özelliği, faşizm ", bir zaman tüm ülke faşistler sadece kuruluşları kesinlikle eksilerini mücadele olmadığımız için fethedildi klasik devrimci ve dişlere silahlı, ama hala çalışıyor bir sosyal demagoji, köylüler, küçük burjuvazi ve proletaryanın parçaları bile, ustalıkla onların devrimci gol hayal kırıklıkları sözde demokrasi neden karşı kullanarak kitleler bir altlık oluşturmak.
Faşizmin tehlike şimdi Çekoslovakya, Macaristan, birçok ülkede Avusturya, Amerika ve Norveç gibi ülkelerde bile hemen hemen tüm Balkan ülkeleri, Polonya, Almanya (Bavyera), bulunmaktadır. Fransa ve İngiltere gibi bir form veya başka bir olarak, faşizm mümkün değildir ülkeleri.
Bir komünist partilerin en önemli görevlerinden faşizme karşı uluslararası direniş organize etmek, bir faşist grup karşı mücadelede bütün proletaryanın başında ve şiddetle birleşik cephe taktiği olarak bu alanda uygulamaya ; yasadışı yöntemler kesinlikle burada önemlidir.
Ama deli donanımlı faşist burjuvazinin son varlıktır. Açık nöbet egemenliği beyaz-genel olarak burjuva demokrasinin temellerini karşı çok başlı. Emekçi halkın büyük kitleler üzerinde açık proletarya diktatörlüğü, sadece daha fazla ve daha da burjuvazinin egemenliği mümkündür ikna vardır.VI.
Yeni pasifist Illusions olasılığı

Ne şimdiki zamanda, faşizm, sıkıyönetim ve beyaz proletaryanın karşı terör yükselen dalga de uluslararası siyasi durum karakterize. Ama bu bir dönemin "demokratik barış yerine olanağı çok önemli ülkelerden kısa zamanda onlar da, burjuva reaksiyonu açık dışlamaz."
İngiltere'de (İşçi Partisi'nin son seçimlerde), Fransa, bu faz geçişi "demokratik barış muhtemelen sol bloğun of '(gelecek dönem kaçınılmaz') güçlendirilmesi ve Almanya ve burjuva barış umutları canlandırmak olabilir Sosyal Demokrat.
Burjuva tepki tahakküm cari dönem yılları arasında burjuvazi üzerinde devrimci proletaryanın zaferi tam açık, çeşitli aşamalarında ve farklı geçici bölüm vardır mümkündür. Komünist Enternasyonal ve bölümleri de, onlar nasıl her durumda devrimci konumlarını korumak için bilmeniz gereken bu olasılıklar göz önüne almalısınız.

VII.
Işçi hareketinin bir durum

Sermayenin saldırısı sonucunda, işçi sınıfı bir savunma duruşu, uyum ve son olarak birleştirme partiler Merkezi (Bağımsız) almam için bağlı olduğu sosyalist hainler (Sosyal Demokratlar), ilan s do '. Devrimci şevk ve zamanı, hatta centrists anda, kitlelerin zihniyet baskısı altında proletarya diktatörlüğü için, ilan ve Üçüncü Uluslararası yolunu aradı. Da yalnızca geçici bir devrim, bir düşüş dalgası sırasında, bu centrists sosyal demokrasi kampına alt nerede öğrendikleri hiç düşmek. Ise kitlesel devrimci mücadelenin zamanlarda, bir tutumu sürekli yalpalayan ve kararsız benimsediğini, artık savunma mücadeleleri ve İkinci Enternasyonal, her zaman olmuştur, bilinçli ya da değil, eksilerini - bir kamp dönmek katılmak için çöp devrimci. Merkezci partiler ve Uluslararası 2 1 / 2 vardır olmanın ayrışımı. Devrimci işçilerin geçici olarak merkezci kamp yılında en iyi bölüm, Komünist Enternasyonal ile vakit geçirmek. Burada, orada, bu geçişi zaten (İtalya) başladı. Merkezci liderlerin ezici çoğunluğu şu anda Noske, Mussolini, vb bağlı. cons yerine haline sertleştirilmiş devrimciler.
Objektif, İkinci Enternasyonal birleştirilmesi partiler ve Uluslararası 2 1 / 2 devrimci işçi hareketi için yararlı olabilir. Komünist kampın dışında devrimci bir partinin kurgu ve kaybolur. Işçi sınıfı, sadece iki grup şimdi İkinci Enternasyonal olan proletaryanın içinde burjuvazinin etkilerini göstermektedir, ve Üçüncü Uluslararası olan sosyalist devrim ve afiş yükseltti çoğunluğu kazanmak için mücadele edecek proletarya diktatörlüğü.VIII.
Sendikalar içinde bölünme

Uluslararası II 2 1 birleşme / 2 hiç kuşkusuz komünistlere karşı sistematik bir kampanya için "elverişli atmosfer" hazırlamak için tasarlanmıştı. Amsterdam International liderleri tarafından işçi düzenli bölümü bu kampanyanın bir parçasıdır. Erkek Amsterdam ve kapitalist saldırıya karşı her türlü mücadele küçültmek yerine patronların işbirliği politika devam etmektedir. Için komünistler tarafından ittifak halinde müteahhitleri ile aradıkları sistematik ve utandım önlemek tamamen sendikalara Komünistlerin etkisi kaldırın.
Ama Komünistler gibi Ancak, birçok ülkede zaten sendikalar çoğunluğu kazandı veya kitle istisnalar önce çekilmek yok Amsterdam erkekler fethetmek için vardır, ya emek resmi bölümü önce. Hiçbir şey bu kadar sermayenin saldırısına karşı proleter direniş güçleri zayıflatır bu iş bölümü. Sendikaların reformcu liderleri biliyorum. Ama onlar arazi onları altında ve onların başarısızlık kaçınılmaz olduğunu ve yakın düşme gerçekleştirmek, onlar sendika kırmak için acele, proleter sınıf mücadelesinin bu paha biçilmez araçlar, bu Komünistler daha toplamaz enkaz ve eski sendikalar parçaları. Ağustos 1914 yılından bu yana, işçi sınıfının kötü ihanet görmemiştir.

IX.
Çoğunluğun fethi

Bu koşullar altında, 3. Dünya Kongresi'nin temel göstergesi: "işçi sınıfının çoğunluğu komünist bir etkisi fethetmek ve bu sınıfın belirleyici savaşa yol, tam olarak yürürlükte kalır.
Tasarım kararsız denge burjuva toplumun, en ciddi kriz güncel aniden, hatta bir parlamenter krizin yeni bir savaş bir sömürge ayaklanma büyük bir grev aşağıdaki patlaması olabilir şöyle hala güçlü bugün 3. Kongre zaman bile duruyor. Ama bu nedenle bu faktör ", yani, irade, mücadele ve işçi sınıfı ve onun öncü örgütlenmesi, muazzam bir önem kazanır bilinç derecesi söylemek için kesinlikle öznel için
.
Amerika ve Avrupa'nın işçi sınıfının çoğunluğu kazandı olmalı ve IC ana görevidir Şimdi daha önce olduğu gibi.

X.
Sömürge ülkelerde
Sömürge ve yarı-sömürge olarak, I. C. iki görevi vardır:
1 komünist partisi bu proletaryanın çıkarlarını savunan bir kadro oluşturmak;
Bütün emperyalizme karşı ulusal devrimci hareketi ve bu hareketin öncü olma olabilir vurgulamak ve ulusal hareketi içinde sosyal hareketin güçlendirilmesi ile 2 desteği.XI.
Devlet işçisi

Işçi hükümeti (muhtemelen hükümet köylü) her yerde propaganda bir slogan olarak genellikle kullanılır. Ancak mevcut politika hakkında kelime, hükümetin işçi ülkelerde büyük önemi burada özellikle sivil toplum, güvenli bir yere sahip işçi partileri ve burjuvazi arasındaki güç dengesi çözümdür siyasi bir zorunluluk olarak gündeme hükümet işçilerin sorunu.
Bu ülkelerde, "Hükümet işçi" sloganı tüm taktik ön kaçınılmaz bir sonucudur.
İkinci Enternasyonal partileri, bu ülkelerdeki "vaaz ve burjuva ve sosyal-demokratlar ile koalisyon yaparak durumu kurtarmak için çalışıyorlar. İkinci Uluslararası bazı partilerin en son deneme (), ise açıkça böyle bir koalisyon hükümeti birlikte gizli bir biçimde ulaşmak için katılmak, reddeden hiçbir şey az Almanya örneğin manevra kitleler gibi koalisyonlar ve çalışan kitlelerin gelişmiş bir hile protesto yatıştırmak için tasarlanmıştır. Bir koalisyon açık ya da maskeli burjuva ve sosyal demokrat komünistler ikinci devrilmesi sonu için tüm işçilerin birleşik cephe ve burjuva güce karşı tüm işçi partilerin siyasi ve ekonomik koalisyon karşı çıktı. Burjuvaziye karşı tüm işçilerin ortak mücadele içinde iken devlet aygıtının hükümet işçilerin elleri ve işçi sınıfının pozisyonlara düşecek güçlendirilecektir.
Bir hükümet işçinin en temel programı, kuruluşlar eksilerini silahsızlandırılması proletaryayı silahlandırmak için olmalıdır devrimci, üretim vergi zengin ana yükünü düşmesine ve direniş kırılmak kontrol kurmak için burjuva cons-devrimci burjuvazi.
Bu tür bir hükümet, yalnızca kitlelerin kendilerini mücadele doğumlu mümkündür, bu organlar işçi uygun mücadele ve ezilen katmanları işçilerin büyük kitleler tarafından oluşturulan dayanıyor. Bir hükümet işçi Meclis birleşimi sonucunda da bir fırsat devrimci işçi hareketi yeniden canlandırmak için sağlayabilir.
Ancak gerçek bir bakım işçinin doğum ve bir hükümet devrimci bir siyasetin varlık bitterest ve burjuvaziye karşı muhtemelen iç savaş mücadele kurşun gerekir söylemeye gerek yok. Proletaryanın girişimi sadece bir hükümet işçisi formu erken burjuvazinin en şiddetli direnişe karşı karşıya gelecek. Hükümet işçilerin parolası konsantre muhtemelen ve devrimci mücadelelerin Unleashing.
Belirli koşullarda, Komünistler kendilerini siyasi partiler ve emek örgütleri olmayan bir hükümet kurmaya hazır beyan gerekir Komünistler. Ama sanki garanti, bu hükümetler gerçekten yukarıda açıklanan anlamda burjuva karşı işçilerin mücadele kurşun verilmiştir hareket edemez. Bu durumda, böyle bir hükümet Komünistlerin katılım doğal koşulları istiyorsunuz aşağıdaki gibi olacaktır:
1 Katılım Hükümet işçilerin Komünist enternasyonalizm onayı ile gerçekleşebilir;
Komünist hükümetin işçilerin 2 üye parti sıkı denetime tabi tutulur;
Komünist hükümetin işçilerin 3 üye kitlelerin devrimci örgütleri ile yakın temas içinde kalır;
4 Komünist Parti mutlak bağımsızlık ve yüz onun ajitasyon dolu tutar.
Onun büyük avantajlara rağmen, işçi hükümetin sloganı da, aynı zamanda tüm ön taktiği kendi tehlikeleri vardır. , Komünist partilerin her hükümetin işçi bir hükümet gerçekten, yani proleter bir görüş, eğer herhangi bir hükümet, bir burjuva kapitalist devlet, bu doğru değildir kaybetmek gerektiğini bu tehlikeleri sayacı için devrimci proletarya tarafından bir güç aracıdır.
Komünist Enternasyonal aşağıdaki olasılıkları göz önüne almalısınız:
1 liberal bir hükümet işçisi. , Aynı zamanda oldukça İngiltere'de yakın içinde mevcuttur zaten Avustralya kendi türünde bir hükümet var;
2 Bir hükümet işçi Sosyal Demokratlar (Almanya);
Işçi ve köylülerin 3 Bir hükümet.
Bu olay Balkanlar, Çekoslovakya, vb bekleniyor.;
Komünistlerin katılımı ile 4 işçi hükümeti;
Bu onun en saf haliyle, Komünist Partisi tarafından somutlaşan olabilir 5 Gerçek bir proleter işçi hükümeti.
Hükümet işçilerin ilk iki tür devrimci işçi hükümetler değil, hükümetlerin burjuvazi ve işçi liderleri eksilerini-devrimciler arasında koalisyon kamufle. Bu "hükümet iş" burjuvazinin kritik dönemlerde devletin gerçek sınıf karakteri, hatta devrimci proletaryanın saldırı aktarma ve kaydetme yardım ile zaman proletaryayı kandırmaya zayıflamış tolere edilir yozlaşmış işçi liderleri.
Komünistler gibi hükümetler yer olmamalıdır. Bunun yerine, acımasızca kitleler önce "bu sahte" hükümet işçilerin gerçek karakterini gösterecektir. Bu hükümetler, nesnel, burjuva rejiminin ayrışma sürecini hızlandırmak için yardımcı olabilir kapitalizm, bir gerileme döneminde olduğu temel görevi devrim proletaryanın çoğunluğu elde etmektir.
Komünistler de işçi ile yürümeye hazırız, Sosyal Demokratlar, Hıristiyan olmayan parti, sendika, vb. Hangi henüz proletarya diktatörlüğü için ihtiyaç tanımadılar. Komünistler de, belirli koşullar ve belirli önlemler tabi altında olmayan bir işçi komünist hükümet desteği yapmaya hazırız. Ama Komünistler işçi sınıfının yaptığı serbest proletarya diktatörlüğü sadece sağlamış olabilir herhangi bir maliyet açıklamak gerekir.
Hükümet işçilerin diğer iki tür olan komünistler içerebilir proletarya diktatörlüğü değildir, onlar henüz diktatörlük için gerekli bir geçiş formu teşkil etmez, ancak bu diktatörlüğünün fethi için bir başlangıç noktası olabilir. Proletarya diktatörlüğü tam bir işçi hükümeti tarafından komünistler oluşan elde edilebilir.XII.
Fabrika konseyleri hareketi

No Komünist Partisi Komünist Partisi kitle gerçek, ciddi ve katı gibi şirketler, fabrikalar, madenler değil güçlü çekirdek Komünistler, demiryolları, vb kabul edilemez. Eğer işçi sınıfı ve kuruluşlar için oluşturmak için başarısız mevcut koşullarda, bir hareket sistematik proleter kitleler halinde organize olarak kabul edilemez, bu hareket için temel olarak fabrika komiteleri. Eğer Komünistler yapmak sermayenin saldırı ve üretim kontrolü karşı mücadele umutsuz ve eğer proletarya firmalarında proleter mücadelenin kendi organları oluşturmak mümkün tüm işletmeler destek güçlü noktaları var (
fabrika komiteleri, işçi konseyleri).
Kongre bunun bütün komünist partilerin sektörlerinde çok daha fazla onlar bugüne kadar yapmış ve tavsiye fabrikaların hareket veya destek almak kök çekmek için önemli bir görev olduğuna inanıyor Bu hareketin girişimi.

XIII.
Komünist Enternasyonal: World Party

Komünist Enternasyonal giderek bir Komünist Partisi Dünya, bütün ülkelerde mücadele lider sorumlu olarak organize olmalıdır.

XIV.
Uluslararası disiplin

Uluslararası uygulamak için ve birleşik cephe taktiklerinin çeşitli ülkelerde, disiplin sıkı uluslararası her zamankinden Komünist Enternasyonal ve onun çeşitli bölümleri daha gereklidir.
4. Kongre kategorik bütün kesimlerinin ve taktikleri eğer tüm ülkelerde, sözcükleri sadece ama işler uygulanmaktadır olan verimli olamaz uygulamasında sıkı disiplin tüm üyelerinin talepleri .
Kabul 21 koşulların Dünya Kongresi tüm taktik kararlarının uygulanması ve IC olarak yürütme organı ima Dünya Kongreleri arasında aralığında.
Kongre belirlenmesi ve izlenmesi Yönetim talimatı nasıl bütün partilerin taktik kararlarının sıkı uygulanması. Sadece devrimci taktikleri açıkça IC tarafından çizilmiş
hızlı uluslararası proleter devrimin mümkün kazanacak.
***
Kongre kararı metne ek olarak eklemek İcra Aralık 1921 yılında, ön göre kabul edilen tezler tam olarak ayrıntılı olarak taktikler unique1 ön bu argümanlar açığa karar verir.